Search form

PARARUDAN 13:5

5Maduluran sumpah Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun majanji ring paraleluur semetone mungguing Ida pacang maicayang gumin wong Kanaane, wong Hete, wong Amorine, wong Hewine makamiwah wong Yebuse. Benjang pungkur yen sampun Ida Sang Hyang Widi Wasa nuntun parasemeton kantos rauh ring jagate sane gemuh landuh punika, sampunang pisan lali ngluihang rerainane puniki nyabran taun, ring sasih sane kaping pisan.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index