Search form

PARARUDAN 14

Nglintang ring Segara Abang

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring Dane Musa asapuniki: 2“Orahinja bangsa Israel apanga ia malipetan tur nyujukang kemah di arepan kota Pi-Hahirote, di pantaran kota Migdole klawan Pasih Abange, tusing joh uli kota Baal-Sepone. 3Sang prabu Mesire lakar ngaden mungguing bangsa Israel nglelana di gumine ento tur kailehin baan tegal melakange. 4Ulun lakar ngae apanga sang prabu buin bengkung, kanti ia nguber kita ajak makejang. Ulun lakar ngalahang prabune di Mesir muah wadua balannyane. Ulihan ento anake lakar ngluihang Ulun, tur wong Mesire lakar nawang mungguing Ulun Ida Sang Hyang Widi Wasa.” Irika wong Israele sami pada ngamargiang sapatitah Ida Sang Hyang Widi Wasa.

5Ritatkala kuningang ring sang prabu Mesire mungguing bangsa Israele sampun makaon, sang prabu miwah prakanggen idane nyelsel saha mabaos sapuniki: “Kenken dadi kene iraga ene, teka baang wong Israele makaad tur suud ngaula dini. Sawireh yen ia makaad iraga kelangan panjak paketokan.” 6Ida sang prabu raris mrentahang mangda nyediayang kreta perang miwah wadua balan idane. 7Ida raris mamargi kiring antuk pasukan kretan idane, minakadinipun pasukan kreta sane pinih becik, sane tigang atak akehipun, sane kalinggihin antuk paraprawirannyane. 8Ida Sang Hyang Widi Wasa ngawinang sang prabu Mesire bengkung, kantos ida nguber bangsa Israele sane sedek mamargi, sane kasayubin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 9Wadua bala Mesire, makamiwah sakancan kuda, kreta lan pasukan sane nunggang kreta miwah kuda punika, sami nguber bangsa Israele, kantos rauh ring genahipune makemah ring pasisin Segara Abange, sane nampek ring Pi-Hahirot miwah Baal-Sepon.

10Ritatkala bangsa Israel ngeton sang prabu Mesir rauh kairing antuk wadua balane mangseh maranin ipun, irika ipun ajerih tan sipi-sipi, tumuli pagelur nunas tulung ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 11Bangsa Israel raris mabaos ring Dane Musa asapuniki: “Punapike ulihan ring Mesir kakirangan setra, kantos semeton makta tiang mriki, mangda tiang padem ring tegal melakange puniki? Sane mangkin cingakinja napi pikenohne semeton makta tiang makaon saking Mesir? 12Sampunang tiang gulgula, banggayang tiang ngaula iriki ring Mesir. Santukan buat tiang sareng sami, kantun becikan ngaula ring anak Mesir tinimbang tiang padem iriki ring tegal melakange.”

13Dane Musa raris ngandika ring ipun sareng sami asapuniki: “Sampunangja takut, pada pagehja! Parasemeton pacang ngaksi paindikan sane pacang kamargiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa buat pacang ngluputang semeton ring rahinane puniki. Sameton nenten pacang ngaksi malih bangsa Mesire punika. 14Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang mayuda nyilurin semeton tur semeton nenten perlu ngudiang-ngudiang.”

15Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring Dane Musa sapuniki: “Apa krana kita gelur-gelur ngidih tulung buka keto teken Ulun? Jani tunden bangsa Israele majalan, 16laut tudingangja tungked kitane tur ungkulang ka duur pasihe, ditu yehe lakar mapiakan kanti bangsa Israele nyidayang majalan di selagan yeh pasihe. 17Ulun lakar ngae apanga bangsa Mesire tansah bengkung, kantos ia nguber bangsa Israel, tur Ulun lakar ngalahang prabu Mesire muah wadua balannyane, kretanne muah anake ane negakin. Malantaran ento Ulun lakar kaluihang. 18Ditu bangsa Mesire lakar pada nawang mungguing Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

19Malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa sane tansah mamargi ring arepan bangsa Israele raris magingsir ka ungkur bangsane punika. Saka ambune taler magingsir saking ajeng ka ungkur tumuli nyeleg ring ungkur bangsa Israel, 20ring pantaran bangsa Mesire klawan bangsa Israele. Saka ambune punika ngawinang peteng dedet ring pantaran bangsa Mesire, nanging pabuat bangsa Israele masunaran galang, mawinan awengi mepek bangsa Mesire klawan bangsa Israel tetep kantun madohan.

21Dane Musa tumuli ngungkulang tangan danene ring duur segarane. Ida Sang Hyang Widi Wasa ngrauhang angin baret saking kangin nempuh toyane kantos mapiakan, mawanan segarane raris tuh. 22Indike punika ngawinang bangsa Israele mrasidayang nglintangin segarane punika antuk mamargi ring tanahe tuh. Toyan segarane mapupul kadi tembok ring kiwa tengennyane. 23Bangsa Mesire nglinggihin kreta nguber bangsa Israele ka tengah segarane. 24Rikala galang kangin, Ida Sang Hyang Widi Wasa macingakan saking saka geni miwah saka ambune. Ida nyingak wadua balan Mesire, raris Ida ngardi mangda wadua balan Mesire masrabutan. 25Ida ngawinang rodan kretane engsut kantos kalintang abot kakedeng antuk kudane, ngawinang bangsa Mesire pada mabaos sapuniki: “Melahan iraga malaib, sawireh Ida Sang Hyang widi Wasa ane maperang nglawan iraga.”

26Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli ngandika ring Dane Musa sapuniki: “Ungkulangja liman kitane ka duur pasihe, mawastu yeh pasihe campuh dadi abesik, apanga sawatek wadua balan Mesire kanti kayang kreta muah ane negakin pada kalebu ditu.” 27Rikala nampek galang kangin, Dane Musa raris ngungkulang tangan danene ka duur segarane, irika toyane campuh dados asiki. Bangsa Mesire ngindayang malaib saking toyane, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa ngentungang ipun ka tengah segarane. 28Toyan segarane raris mawali campuh dados asiki. Sawatek wadua balan bangsa Mesire sane nguber ka tengah segarane, sami kalebu rauh kreta miwah sane negakin, adiriko nenten wenten sane luput. 29Nanging bangsa Israel sami prasida megat segara, mamargi ring margine sane tuh, tur toyan segarane mapupul makadados tembok ring kiwa tengennyane.

30Ring rahina punika Ida Sang Hyang Widi Wasa ngluputang bangsa Israele saking bangsa Mesir. Daweg punika wong Israel ngeton sawan bala Mesire pada kampih ring pasisi. 31Ritatkala bangsa Israele ngeton kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngaonang bangsa Mesire, ipun sami pada ajerih ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mawinan sami pada pracaya ring Ida miwah ring Dane Musa, parekan Idane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index