Search form

PARARUDAN 14:26

26Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli ngandika ring Dane Musa sapuniki: “Ungkulangja liman kitane ka duur pasihe, mawastu yeh pasihe campuh dadi abesik, apanga sawatek wadua balan Mesire kanti kayang kreta muah ane negakin pada kalebu ditu.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index