Search form

PARARUDAN 15:25

25Dane Musa ngastawa nunas ica ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa raris matujuhin dane taru atugel. Dane Musa raris ngentungang tarune punika ka toyane, mawinan toyane raris keni kinem.

Ring genahe punika Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang pidabdab ring bangsa Israel, tur irika taler Ida mintonin bangsane punika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index