Search form

PARARUDAN 16

Indik manna miwah paksi puuh

1Sasampune punika bangsa Israele raris mamargi saking Elim, tur ring tanggal limolas ring sasihe sane kaping kalih sasampune makaon saking Mesir, ipun raris rauh ring tegal melakange ring Sin, sane magenah ring pantaran Elim klawan Gunung Sinaine. 2Ring tegal melakange punika bangsa Israel sami pada ngrengkeng ring Dane Musa miwah Dane Harun, sapuniki baosipune: 3“Kamanah antuk tiang becikan tiang sami kapademang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa sakantun tiang ring Mesir. Santukan irika tiang kantun polih nunas ulam miwah ajengan sakita karep tiange. Nanging semeton makta tiang ka tegal melakange puniki mangda tiang sareng sami padem ulihan seduk.”

4Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli ngandika ring Dane Musa sapuniki: “Ane jani Ulun lakar ngujanang roti uli di langite buat kita ajak makejang. Sabilang dina kita patut pesu ka tegale nuduk roti asedengan awai. Malantaran ene Ulun mintonin kaulan Ulune, apanga Ulun nawang apake ia lakar magehang titah Ulune apa tusing. 5Di dinane ane kaping nem, ia apanga nuduk roti sedengan dua wai.”

6Irika Dane Musa miwah Dane Harun raris ngandika ring wong Israele sami sapuniki: “Ring wengine mangkin semeton sareng sami pacang pada uning mungguing sane nuntun iraga makaon saking Mesir punika Ida Sang Hyang Widi Wasa. 7Benjang semeng semeton jaga ngeton caya kamulian Idane. Ida sampun mireng pakrengkeng semetone marep ring Ida. Inggih wantah marep ring Ida kewanten! Santukan tiang puniki wantah nglaksanayang sapatitah Idane kewanten.” 8Dane Musa malih ngandika: “Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang maicain semeton ulam rikalaning sore tur maicain roti rikalaning semeng, santukan Ida sampun mireng semeton pada pakrengkeng ring ayun Idane. Duaning yening semeton, ngrengkeng marep ring tiang, sujatinipun semeton ngrengkeng marep ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

9Dane Musa raris ngandika ring Dane Harun sapuniki: “Orahinja pasamuane makejang apanga teka tangkil dini di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh Ida suba mireng pakrengkengnyane.” 10Rikala Dane Harun ngandika ring pasamuan Israele, ipun pada matolihan ka tegal melakange, irika jeg panggihin ipun caya kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring margane. 11Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Musa sapuniki: 12“Ulun suba mireng pakrengkeng bangsa Israele. Orahin ia jani mungguing sanjane ia lakar naar be, tur semengane ia lakar maan naar roti sakita karepne. Ulihan keto ia lakar pada nawang mungguing Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widinnyane.”

13Rikala sore tumuli rauh paksi puuh tan kadi-kadi akehipun kantos nglikub genahipune makemah. Tur rikala semeng, sakuub pakemahane punika kalikub antuk ambun. 14Rikala ambune punika ical, tumuli kanten wenten barang marupa sakadi siksik alus, sakadi damuh kantos mabrarakan ring tegale. 15Rikala kakantenang antuk bangsa Israele, ipun tan uning napike punika. Irika ipun tumuli sami pada saling takenin sapuniki: “Apa ene?”

Dane Musa tumuli ngandika ring ipun sapuniki: “Puniki roti paican Ida Sang Hyang Widi Wasa sane makadados ajeng-ajengan semetone sareng sami. 16Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngandikayang, mangda semeton suang-suang nyabran rahina nuduk manut kaperluannyane inggih punika kalih liter buat anak adiri.”

17Bangsa Israel raris ngamargiang sapatitah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Suang-suang pada nuduk, wenten sane munduhang langkung ring kalih liter, wenten taler sane kirang. 18Rikala takeh ipun, sane munduhang akeh nenten ipun lebih, miwah sane munduhang akidik nenten ipun kirang. Suang-suang munduhang manut kaperluannyane. 19Dane Musa ngandika ring ipun sapuniki: “Isapasirako saking pantaran semetone tan pisan kalugra numanang rotine punika kantos rauh ring rahinane benjang.” 20Yadiastun kadi asapunika, taler wenten sane tan nyak miragiang pangandikan Dane Musa punika. Ipun nyimpen rotine punika akidik kantos benjangne. Nanging benjang semengane ajengane punika panggihin ipun sampun berek tur muled. Dane Musa raris duka pisan ring ipun. 21Nyabran semeng bangsa Israele ngambil manut kaperluannyane suang-suang. Yen suryane sampun tegeh rotine sane kantun punika raris enceh tur maliah ring tanahe.

22Ring rahinane sane kaping nem, ipun ngambil rotine punika sedengan kalih rahina, inggih punika petang liter buat jadma adiri. Irika parapamimpin pasamuane pada rauh ring Dane Musa nguningayang indike punika. 23Nanging pangandikan Dane Musa ring dane sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngandika mungguing rahinane benjang punika rahina sane suci, rahina buat mararian. Rahinane punika patut kanggen ngluihang Ida. Punika awinannya napija sane perlu kapanggang, rarisang panggang, sane perlu kalablab rarisang lablab. Sisannyane patut kanehang tur kasimpen buat anggen benjang.” 24Ipun sami pada satinut ring pangandikan Dane Musa. Ipun sami pada nyimpen sisan rotine kantos benjangne, nanging nenten wenten sane berek wiadin muled. 25Sapangrarisipun Dane Musa ngandika sapuniki: “Ajengangja rotine punika ring rahinane mangkin. Santukan ring rahinane puniki rahina Sabat, rahina buat mararian, buat ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ring rahina puniki semeton nenten jaga polih pangan ring jaban pakemahane. 26Nem rahina suenipun parasemeton patut munduhang ajeng-ajengan. Nanging rahinane sane kaping pitu punika rahina pararianan. Dadosipun ring rahinane punika nenten jaga wenten punapa-punapi.”

27Nanging ring rahina sane kaping pitu, wenten taler makudang-kudang anak sane medal jaga ngambil roti, nanging ipun tan polih punapa-punapi. 28Punika awinan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring Dane Musa sapuniki: “Buin amunapa makelonne kita tusing nyak nuut pituduh-pituduh Ulune? 29Ingetangja Ulun Sang Hyang Widi Wasa suba ngicen kita dina buat mareren. Ento krana di dinane ane kaping nem, Ulun maang kita roti sedengan dua wai. Di dinane ane kaping pitu, suang-suang patut ngoyong jumah, tur tusing dadi pesu.” 30Punika awinane anake nenten makarya ring rahinane sane kaping pitu.

31Bangsa Israel ngwastanin ajengane punika manna. Rupanipun sakadi ketumbah, putih, tur rasanipun manis sakadi sanganan sane magula antuk madu. 32Dane Musa ngandika: “Ida Sang Hyang Widi Wasa nitahang mangda iraga nganehang manna punika akidik. Manna punika mangda kasimpen pabuat alit-alite ring benjang wekas, mangda ipun mrasidayang manggihin ajeng-ajengan sane kapaicayang ring iraga antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring tegal melakange, daweg Idane nuntun iraga rarud saking Mesir.” 33Dane Musa tumuli mabaos ring Dane Harun sapuniki: “Ngalihja payuk abesik. Isinin payuke ento manna duang liter. Pejang ento di ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa pabuat katurunan iragane.” 34Payuke punika kagenahang antuk Dane Harun ring ajeng Peti Prajanjiane sakadi pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa. 35Bangsa Israel nunas manna punika petang dasa taun suenipun kantos ipun rauh ring Kanaan, ring genahipune jenek alungguh. 36(Mungguing panakehan sane kanggen nakeh ring masa punika madaging duang dasa liter.)

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index