Search form

PARARUDAN 16:15

15Rikala kakantenang antuk bangsa Israele, ipun tan uning napike punika. Irika ipun tumuli sami pada saling takenin sapuniki: “Apa ene?”

Dane Musa tumuli ngandika ring ipun sapuniki: “Puniki roti paican Ida Sang Hyang Widi Wasa sane makadados ajeng-ajengan semetone sareng sami.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index