Search form

PARARUDAN 18

Dane Yitro ngrauhin Dane Musa

1Dane Yitro, inggih punika matuan Dane Musa, panditane ring Midian, mireng sapariindik sane sampun kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa miwah bangsa Israel, ritatkala dane nuntun bangsane punika makaon saking panegara Mesir. 2Dane Yitro ngrauhin Dane Musa kairing antuk Sipora rabin Dane Musa, sane katilar ring Midian, 3miwah Gersom lan Elieser okan danene makakalih. Dane Musa naanin mabaos: “Tiang suba dadi anak sunantara di gumin anake.” Punika awinane putran danene kaparabin Gersom. 4Sapangrarisipun okane sane alitan kaparabin Elieser santukan baos danene sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin bapan tiange sampun nulungin tiang saha ngrahayuang tiang kantos tiang nenten kapademang antuk prabu Mesire.” 5Dane Yitro kairing antuk rabin Dane Musa miwah putrane makakalih rauh maranin Dane Musa ring kemah danene ring tegal melakange, ring bongkol gununge sane suci punika. 6Dane Musa sampun polih gatra mungguing Dane Yitro maliha rabi miwah okan danene sampun rauh. 7Irika Dane Musa raris medal mendakin Dane Yitro. Rikala pada kapanggih, Dane Musa raris sumungkem tumuli ngaras matuan danene. Sang kalih tumuli mabebaosan nakenang indik kawentenan danene suang-suang. Sasampune punika dane sareng sami raris ngranjing ring kemah Dane Musa. 8Dane Musa tumuli nyritayang sapariindik sane sampun kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa marep ring sang prabu ring Mesir miwah ring parakaulan idane buat mebasang bangsa Israel. Dane taler nyritayang ring Dane Yitro ngeniang indik pakewuh sane sampun nempuh bangsa Israele ring margi, miwah indik Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngrahayuang bangsa Israel punika. 9Dane Yitro kalintang gargita miarsa atur Dane Musa punika. 10Dane Yitro raris ngandika sapuniki: “Puji Ida Sang Hyang Widi Wasa ane suba mebasang cening uli pangwisesan sang prabu muah parakaulan idane di Mesir. Puji Ida Sang Hyang Widi Wasa ane suba mebasang kaulan Idane uli tongosnyane dadi panjak. 11Ane jani bapa nawang mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa luihan teken paradewane, sawireh unduke ene laksanayang Ida di kalane wong Mesire matingkah nyapa kadi aku marep teken wong Israele.” 12Wusan punika Dane Yitro raris ngaturang aturan sane maborbor miwah aturan-aturan sane tiosan ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane Harun, kairing antuk sawatek panglingsir bangsa Israele sami pada rauh. Dane sareng-sareng ngajengang surudan aturane punika, makadados pangubaktin danene ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Indik ngadegang parahakim

(Pang. 1:9-18)

13Benjangne saking semeng Dane Musa malinggih nepasin wicara-wicara sane wenten ring pantaran bangsan danene. Indike punika ngawinang Dane Musa tan pararian saking semeng kantos wengi. 14Ritatkala Dane Yitro nyingak saluiring paindikan sane kamargiang antuk Dane Musa, dane tumuli mabaos asapuniki: “Apa ane gaenin cening marep teken bangsane ene? Buina apa awanan cening padidian dogen ane ngraosin. Buat ngidih pitutur dogen, anake ngantiang dini uli semengan?”

15Atur Dane Musa: “Puniki patut margiang tiang santukan ipun sami pada rauh nakenang pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa ring tiang. 16Yen wenten anak sareng kalih sane madue wicara, ipun rauh ring tiang. Tiang raris ngwehin putusan, sapasira saking pantaran ipune sane patut. Lianan ring punika tiang taler ngwehin ipun pituduh, lan pidabdab Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

17Dane Yitro tumuli ngandika: “Caran ceninge nyalanang wicara buka keto tusing patut. 18Yen kene, cening matuyuhin dewek ceninge padidi muah anake ento makejang. Gegaene ene bes gede yan cening padidian ane ngarap. 19Ane jani bapa maang cening tetimbangan, dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa ngiangin cening. Mula cening patut ngwakilin bangsane ene di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ngaturang wicarannyane di ayun Idane. 20Cening patut ngajahin ia pituduh-pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur nerangang pituduhe ento teken ia, tur nerangang teken ia unduk laksanane ane patut muah kenken patutne ia malaksana. 21Nanging sajaba ento cening patut nyelik makudang-kudang anak muani, ane wicaksana tur ane subakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane jujur muah anak ane tusing kuduan teken arta brana. Anake ento patut kadegang dadi pamimpin anak panyiuan, panyatusan, panyeketan muah panasaan. 22Tunden ia dadi hakim saumur idup buat ngenterang bangsane ene. Yen ada wicara ane abot dadi ia nekedang teken cening, nanging yen paiegan ane ingan, depang ia padidi ane mragatang. Unduke ene lakar nginganang cening sawireh ia lakar milu negen tanggung jawab. 23Yen cening nyalanang ane buka katitahang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa ene, cening tusingja lakar kenyel pesan, muah sakancan anake nyidayang mulih maduluran keneh rena, sawireh wicarannyane suba pragat.”

24Dane Musa kalintang ledang nampi pitutur Dane Yitro. 25Irika dane nyelik jadma sane wicaksana saking pantaran bangsa Israele, sane kadegang dados pamimpin buat ngenterang jadma panyiuan, jadma panyatusan, jadma panyeketan miwah panasaan. 26Dane sareng sami ngamargiang tetegenan danene dados hakim ring bangsa Israele. Wicara-wicara sane abot tangkilang dane ring Dane Musa. Wicara-wicara sane dangan puputang dane ngraga.

27Wus punika Dane Musa raris ngaturin Dane Yitro budal.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index