Search form

PARARUDAN 18:14

14Ritatkala Dane Yitro nyingak saluiring paindikan sane kamargiang antuk Dane Musa, dane tumuli mabaos asapuniki: “Apa ane gaenin cening marep teken bangsane ene? Buina apa awanan cening padidian dogen ane ngraosin. Buat ngidih pitutur dogen, anake ngantiang dini uli semengan?”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index