Search form

PARARUDAN 19:1-2

1-2Bangsa Israele raris mamargi saking Rapidim. Tanggal asiki ring sasih sane kaping tiga, ipun rauh ring tegal melakang Sinai, saha mararian tur ngwangun kemah-kemahnyane ring bongkol Gunung Sinaine. 3Dane Musa tumuli munggah ka pucak gununge punika praya nangkil ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring dane saking duur gununge mangda dane ngwarahang ring bangsa Israel, katurunan Dane Yakub asapuniki:

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index