Search form

PARARUDAN 2

Indik embas Dane Musa

1Daweg punika wenten anak lanang suku Lewi ngambil anak istri taler saking suku Lewi. 2Anake istri punika tumuli ngembasang putra lanang. Rikala nyingak putrane kalangkung bagus, rare punika raris kengkebang kantos tigang sasih suenipun. 3Rikala dane tan mrasidayang malih ngengkebang langkungan ring amunika, irika dane raris ngambil peti penyalin tur sisinnyane kalapisin antuk gala-gala. Rarene tumuli kagenahang ring tengah petine, tur petine punika kagenahang ring selagan glagahe ring tepin Tukad Nile. 4Rakan sang rare sane istri ninjo saking doh, misadia uning sapunapi jaga panados arin danene.

5Daweg punika tumuli rauh putrin sang prabu praya masiram ring Tukad Nile, tur parapanyeroane malali-lali ring tepin tukade. Irika sang putri nyingak peti ring selagan glagahe. Ida tumuli ngandikayang panyeroane ngambil peti punika. 6Daweg petine kabukak, kacingak wenten rare lanang. Sang rare tumuli nangis, ngawinang sang putri rumasa sih kapiolasan. Ida raris ngandika sapuniki: “Pedas ene pianak anak Ibrani.”

7Irika rakan sang rare matur ring sang putri, asapuniki aturnyane: “Yening iratu ledang, titiang jaga ngrerehang tukang empu Ibrani, mangda ipun manyonyoin rarene punika.”

8Pangandikan sang putri ring dane: “Nah kemaja alihang.” Irika dane tumuli ngajak ibun sang rare. 9Sang putri ngandika ring anake istri punika sapuniki: “Piaraja rarene ene pabuat gelah. Buin pidan meme lakar upahin tiang.” Ibu punika tumuli ngambil rarene punika raris kapasusuin. 10Sasampune rare punika duur, raris katurang ka ajeng sang putri tumuli kaperas kadadosang putra. Ida tumuli mapakayun sapuniki: “Sawireh rarene ene tingtingang tiang uli di yehe, ia lakar adanin tiang Musa.”

Dane Musa malaib ka Midian

11Risedek rahina anu, ritatkala Dane Musa sampun duur, dane medal saking purian praya ninjoin semeton-semeton danene inggih punika bangsa Ibrani sane kapaksa makarya kalintang abot. Irika dane nyingakin anak Mesir ngamademang anak Ibrani, sinalih tunggiling semeton danene. 12Dane raris macingakan milehan. Rikala wikan mungguing tan wenten jadma angan adiri, dane raris ngamademang wong Mesire punika tur sawannyane katanem ring biase. 13Benjangne dane malih medal raris kapanggih anak Ibrani kekalih sedek masiat. Irika dane mabaos ring sane iwang, sapuniki: “Napi awinane ragane nglempag semeton ragane?”

14Nanging anake punika masaur sapuniki: “Sira sane ngadegang jerone dados pamimpin miwah hakim ring pantaran tiange? Punapike ragane taler mapakayun ngamademang tiang, sakadi ragane ngamademang wong Mesire punika?” Dane Musa tumuli kagiat tur mabaos ring kayun: “Beh yen keto pedas suba liu anake pada nawang.” 15-16Rikalaning sang prabu mireng paindikane punika, ida tumuli ngrereh jalaran buat nyedayang Dane Musa. Nanging Dane Musa sampun saking singid malaib saking ajeng ida sang prabu tumuli lunga ka jagat Midian.

Ring Midian wenten pandita mapesengan Yitro sane madue oka istri-istri pepitu. Okan Dane Yitro lunga ka semere buat nimba toya pabuat biri-biri miwah kambing ajin danene. Duk punika Dane Musa sedekan malinggih ring sisin semere. 17Nanging pangangon-pangangone sane tiosan taler rauh mrika, tur nundung anake istri-istri punika. Irika Dane Musa tumuli matangi tur nulungin anake istri-istri iwau buat ngwehin nginum kambing miwah biri-birinnyane. 18Rikala sang putri sami pada mantuk, tur kapanggih ring ajin danene, irika ajin danene mataken sapuniki: “Apa awanane dadi cening tumben selidan suba pada teka?”

19Atur dane sareng sami: “Wenten anak Mesir sane nulungin titiang arepa ring parapangangone tiosan, samaliha anake punika sane nimbayang titiang toya akeh pisan buat kambing miwah biri-birin titiange.”

20Irika dane mataken ring okane sapuniki: “Dija jani anake ento? Apa kranane anake ento tusing singgahang cening? Kema alih ia tur ajak ia bareng madaar dini!”

21Dane Musa raris kairing jenek irika. Dane tumuli kaperabiang ring Sipora, okan sang pandita. 22Sang putri tumuli ngembasang putra lanang, tur anake alit punika kaparabin Gersom, santukan dane mabaos ring kayun asapuniki: “Tiang ngempi di gumin anake.”

23Kasuen-suen, newata sang prabu ring Mesir. Nanging jadma Israele kantun masesambatan nunas ica ulihan tetegenan ipune dados panjak kalintang abot. Pinunasnyane rauh ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 24Ida Sang Hyang Widi Wasa mireng sesambatan ipune, tur Ida eling ring janjin Idane ring Dane Abraham, Ishak miwah Yakub. 25Ida nyingak sangsaran jadma Israele dados panjak, tur makayunin indike punika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index