Search form

PARARUDAN 20:5

5Edaja kita sumuyud nyumbah arcane ento, sawireh tuah Ulun maraga Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane. Ulun tusing lila yen kita nyumbah sesembahan lenan. Ulun nyisipang anake ane geting teken Ulun muah katurunane, kanti teked katurunan ane kaping telu muah ane kaping pat.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index