Search form

PARARUDAN 21

Indik panjak

(Pang. 15:12-18)

1“Ajahinja bangsa Israele pidabdabe ene: 2Yen meli panjak bangsa Ibrani ia lakar mamanjak sig kitane nem tiban makelonne. Di taune ane kaping pitu ia patut kabebasang tur tusing perlu buin mayah apa-apa. 3Yening ia tonden makurenan dugase nyumunin mamanjak sig kitane, dimakaadne ia tusing dadi ngajak somah. Sakewala yen ia suba masomah, dugase ia nyumunin mamanjak sig kitane, dimakaadne baang ia ngajak kurenane. 4Sakewala yening pamekelne maang ia somah, tur somahne ento laut nglekadang pianak luh wiadin muani, dimakaadne ia padidi ane dadi makaad, tusing dadi ngajak somah muah pianakne, sawireh somah wiadin pianakne ento dadi gelah pamekelne. 5Nanging yening ia ngorahang mungguing ia tresna teken pianakne, teken somah muah pamekelne, tur ia tusing nyak kabebasang, 6ditu pamekelne patut ngajak ia ka tongos pangubaktine. Ditu ia kaselelegang di jelanan wiadin di jejeneng jelanan tongos pangubaktine, tur katindikin baan pamekelne. Uli sekat ento ia dadi panjak aidupan.

7Yen ada anak Ibrani ngadep pianakne luh buat dadi panjak, anake luh ento tusing dadi bebas uli pamekelne sasubane nem taun, buka panjakne muani. 8Yen anake luh ento adepa sig anake muani ane makeneh nganggon ia kurenan, nanging sasubane keto pamekelne laut tusing demen teken ia, ia patut kaulihang sig wong tuannyane, tur pipis pamekelne kaulihang. Pamekelne tusing dadi ngadep anake luh ento teken anak bangsa lenan, sawireh yening keto dadinne ia suba nyalanang paundukan ane tusing adil marep teken anake eluh ento. 9Yening ada anak meli anak luh buat kapakurenang teken pianakne muani, anake eluh ento patut kangkenin pianak baan pamekelne. 10Yen ada anak muani nyuang kurenan cerikan, ia patut miara kurenane ane kelihan, nanggung pangan kinum muah panganggo, aketo masih paundukan ane len-lenan patuh buka ane suba-suba. 11Yen ia tusing nyak nglaksanayang tetegenane ento teken kurenane ane kelihan, kurenane ento patut kabebasang tur ia tusing buat nebus dewekne.”

Pidabdab marep ring laksana sane kasar

12“Nyenja nglempag jlema kanti mati, anake ento patut kukum mati. 13Nanging yening ia tusing nyelapang nglempag muah tusing makeneh ngamatiang, ia dadi malaib ngluputang dewekne ka tongose ane lakar patujuhang Ulun. Ditu ia lakar rahayu. 14Sakewala yen ulihan gedeg laut ia ngamatiang, ia patut kadanda pati, yadiastu ia malaib ka pamorboran aturane buat ngluputang dewekne.

15Nyenja nglempag meme muah bapanne, anake ento patut kukum mati.

16Nyenja mamaling jlema, yadian lakar adepa wiadin anggona panjak ia patut kukum mati.

17Nyenja nemah bapa wiadin memenne, anake ento patut kukum mati.

18Yen ada anak muani magerengan, laut ane adiri nyagur timpalne wiadin ngebug aji batu, nanging tusing kanti mati, anake ane nyagur ento tusing wenang kukum. Sakewala yen ane jagura ento mataanan kanti tusing nyidaang bangun uli pasareane, 19nanging sasubane ia nyidaang bangun tur dadi baana bangun aji matungked, anake ane nyagur ento patut mayah sakancan prabea ane pesuanga samakelonne ia tusing nyidayang bangun muah prabea samakelonne ia tusing nyidaang magarapan.

20Yen ada anak nglempag panjakne muani wiadin luh aji tungked kanti mati prajani, anake ento patut kukum. 21Sakewala yen panjakne ento enu idup buin awai wiadin dua wai, anake ento tusing wenang kukum. Sawireh panjakne ane mati ento suba makadadi ukuman buat ia.

22Yen ada anak maiegan, lantas ane adiri nyaplag anak luh beling kanti anak luh ento kruron, sakewala tusing kanti mabaya mati, anake ane nyaplag ento patut mayah denda, manut teken panagih kurenan anake beling ento, ane kadungin baan hakime. 23Sakewala yen anake luh ento kena baya pati ukumane ento angkihan patut kabayah baan angkihan, 24mata bayah aji mata, gigi bayah aji gigi, lima bayah aji lima, muah batis bayah aji batis, 25kebus bayah aji kebus, tatu bayah aji tatu, beseh bayah aji beseh.

26Yen ada anak manteg matan panjakne muani wiadin luh kanti buta, anake ento patut mebasang panjakne ento makadadi panebus matannyane. 27Yen anake manteg panjakne eluh wiadin muani kanti kecag giginne, pamekelne patut mebasang panjakne ento makadadi panebus giginnyane.”

Tanggung jawab sang madue ingon-ingon

28“Yen ada sampi jagiran nyenggot anak kanti mati, sampine ento wenang kencurin aji batu kanti mati. Benne tusing dadi daar, sakewala anake ane ngelahang tusing kena ukuman. 29Yen sampi jagirane ento suba saisai nyenggot anak, buina ane ngelahang suba masih maan paplungguhan nanging ia nglemenah teken sampinne, kanti buin nyenggot, sampine ento patut kencurin aji batu kanti mati muah ane ngelahang masih patut kukum mati. 30Nanging yening anak ane ngelahang sampine nyak mayah denda makadadi silur uripne, ia patut mayah denda amun ane katepekang teken ia. 31Yen ada sampi jagiran ngamatiang anak cenik luh wiadin muani, ukumane patuh cara ibusan. 32Yen ada sampi jagiran ngamatiang panjak luh, wiadin muani, anake ane ngelahang sampine ento patut mayah telung dasa keteng pipis perak teken anake ane dadi pamekel panjakne ane mati ento, tur sampinne ento kencur aji batu kanti mati.

33Yen ada anak nyemak tutup bangbang, wiadin ia ngae bangbang, laut tuara tekepina, lantas ada sampi jagiran wiadin keledae maclempung ditu, 34anake ane ngae bangbange ento patut masilihin teken anake ane ngelahang ubuhane ento, nanging ia dadi nyuang bangken ubuhane ane maclempung tur mati ento. 35Yen ada anak ngelah sampi jagiran ngamatiang sampi jagiran anak lenan, anake ane ngelahang makadadua patut ngadep sampine ane enu idup ento, tur pamelinne kadum dadi dadua. 36Sakewala yen sampine ento suba tawanga demen mapalu, tur ane ngelahang tusing nyak negul sampinne di badane, ia patut masilihin aji sampi jagiran ane enu idup, tur ia dadi nyuang bangken sampine ane suba mati ento.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index