Search form

PARARUDAN 24

Prajanjiane kasahang

1Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Musa asapuniki: “Maija menek ka gununge. Kita muah Harun, Nadab muah Abihu aketo masih parapamimpin bangsa Israele ane pitung dasa. Tur enu ejoh uli dini kita patut suba nyumbah. 2Nanging kita dogen ane mai maekin Ulun. Ane lenan tusing kalugra. Apa buin rakyate makejang, ia tusing kalugra menek ka gununge.”

3Dane Musa tumuli kesah raris ngandikain bangsa Israele indik pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah pidabdab Idane sami. Irika bangsa Israel masaur manuk kadi asapuniki: “Tiang sareng sami jaga nampa nyuun saananing pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane karauhang ring tiang.” 4Dane Musa raris nyuratang saananing pituduh-pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Benjangne kantun pasemengan pisan dane ngwangun pamorboran aturan ring bongkol gununge antuk batu roras bungkul manut cacakan suku bangsa Israele. 5Wusan punika dane raris ngutus makudang-kudang truna-truna, tur truna-trunane punika ngaturang aturan sane maborbor ka ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, saha nampah makudang-kudang banteng makadados aturan karahayuan. 6Dane Musa tumuli ngambil getih bantenge punika raris kawadahin makudang-kudang jembung, tur sisanne kabriokang ring pamorboran aturane. 7Dane raris ngambil cakepan prajanjian sane madaging pituduh-pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa raris kawacen antuk suara jangih ring arepan rakyat Israele. Irika ipun pada masaur sapuniki: “Tiang jaga sairing ring Ida Sang Hyang Widi Wasa tur pacang nglaksanayang sakancan pituduh Idane.”

8Wusan punika Dane Musa raris ngambil getih sane ring jembung-jembunge tur kaketisang ring rakyate kadulurin antuk pangandika sapuniki: “Getihe punika makadados meterai prajanjian sane kadegang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ngajak semeton, ritatkala Ida maicayang pituduh-pituduhe punika.”

9Dane Musa, Harun, Nadab, Abihu miwah parapamimpin bangsa Israele sane pitung dasa punika tumuli munggah ka gununge. 10Tur irika dane sareng sami ngeton Widin Israel. Aled cokor Idane pakantenanipun sakadi lante soca nilam sane biru sakadi langite. 11Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten nyedayang parapamimpin Israele punika yadiastu dane sareng sami sampun ngeton Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sawusan punika dane sareng sami raris pada mangan-nginum.

Dane Musa ring Gunung Sinai

12Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Musa sapuniki: “Maija menek parek teken Ulun di duur gununge mumpung kita ada dini. Ulun lakar mapaica papan batu dadua ane tulisin Ulun pidabdab-pidabdab Ulune makadadi paurukan buat bangsa Israele.” 13Dane Musa miwah Yosua parekan danene tumuli makinkin tur Dane Musa raris munggah ka gununge sane suci punika. 14Dane Musa tumuli ngandika ring parapamimpin bangsa Israele sapuniki: “Jantosang tiang ring pakemahane puniki ngantos tiang mawali malih mriki. Dane Harun miwah Hur jaga sareng-sareng ring semeton iriki. Yening wenten anak sane madue wicara, ipun mangda rauh tangkil ring sang kalih buat nunas tetepasan.”

15Dane Musa tumuli mamargi ka Gunung Sinai, raris pucak gununge kalikub antuk mega. 16-17Caya galang saking Ida Sang Hyang Widi Wasa tumurun ring pucak gununge punika. Manut pamanggih bangsa Israele caya terang punika sakadi geni sane ngendih ring muncuk gununge. Nem rahina muncuk gununge punika katutupin mega. Ring rahina sane kaping pitu Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngesengin Dane Musa saking tengah megane. 18Dane Musa raris munggah ka gununge tur ngranjing ring megane. Irika dane jenek petang dasa rahina suenipun.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index