Search form

PARARUDAN 33

Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang mangda bangsa Israel nilar Gunung Sinai

1Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli ngandika ring Dane Musa sapuniki: “Makaadja kita uli dini, tur majalanja kita ajak bangsane ane suba tuntun kita pesu uli tanah Mesir. Kemaja majalan ka gumine ane suba janjiang Ulun teken Abraham, Ishak muah Yakub, muah katurunanne. 2Ulun lakar nundung bangsa-bangsane ane nongos ditu, luire: bangsa Kanaan, bangsa Amori, bangsa Het, bangsa Peris, bangsa Hewi muah bangsa Yebuse. 3Kita lakar ngungsi tanah ane gemuh landuh. Sakewala Ulun tusing milu luas bareng-bareng teken kita apanga eda bangsane ene bakat matiang Ulun di tengah jalan, sawireh ia kaliwat bengkung.”

4Rikala bangsa Israele miragi pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa kadi asapunika, ipun sami pada sedih kingking, tur tan wenten sane kantun nganggen mas-masan angan adiri. 5Ida Sang Hyang Widi Wasa raris mrentahang Dane Musa mangda mabaos ring bangsa Israele, sapuniki: “Kita ene bangsa ane kaliwat bengkung. Yen Ulun lakar mamarga bareng-bareng teken kita tusingja buin amun apa makelonne, sinah kita lakar sirnayang Ulun. Ento krana ane jani lusja sawatek mas-masan kitane, ditu Ulun lakar mastiang, apa ane lakar tibakang Ulun marep teken kita.” 6Dadosipun sapanilaripune saking Gunung Sinai, bangsa Israel tan malih nganggen mas-masan.

Indik Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa

7Nyabran bangsa Israel ngwangun kemahnyane, Dane Musa ngambil Kemah Sucine punika tur kawangun sada doh saking pakemahan bangsa Israele. Kemah Sucine punika kawastanin Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sapasiraja sane mamanah mapinunas ring Ida, ipun mangda rauh ring Kemahe punika. 8Rikala Dane Musa lunga ka Kemah Sucine punika, bangsa Israel sami pada majujuk ring arepan jelanan kemahipune suang-suang, tur nyeeng Dane Musa kantos dane ngranjing ka Kemah Sucine. 9Yen dane sampun ngranjing, irika saka ambune tedun saking ambarane raris nyeleg ring lawang Kemah Sucine punika. Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Musa saking saka ambune punika. 10Rikala bangsa Israel ngeton saka ambune ring lawang Kemah Sucine, ipun pada nyumbah sumungkem. 11Ida Sang Hyang Widi Wasa mabebaosan kairing antuk Dane Musa, tan bina sakadi anak mabebaosan ngajak timpalnyane. Sasampune wusan, Dane Musa raris mawali ka pakemahan, nanging Dane Yosua okan Dane Nun pangancang danene, kantun ring Kemah Sucine.

Ida Sang Hyang Widi Wasa majanji pacang nyarengin kaulan Idane

12Sedek rahina anu Dane Musa matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Sayuakti Palungguh IRatu sampun ngandika ring titiang mangda nuntun bangsa puniki ka tanah sane janjiang Palungguh IRatu, nanging Palungguh IRatu nenten ngandikayang ring titiang sapasira sane jaga utus Palungguh IRatu buat nyarengin titiang. Palungguh IRatu taler sampun ngandika mungguing Palungguh IRatu sampun kalintang wikan ring padewekan titiange. Samaliha titiang molih asung sueca ring ayun Palungguh IRatu. 13Sane mangkin, menawi punika wiakti kadi asapunika, nawegang ledang Palungguh IRatu ngandikayang ring titiang rencanan Palungguh IRatune, mangda becik antuk titiang ngancangin Palungguh IRatu, mangdane titiang tansah molih asung lugraha. Samalihipun, nawegang elingang mungguing bangsane puniki, mula wantah kaula drue seselikan Palungguh IRatune.”

14Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika sapuniki: “Ulun lakar bareng-bareng majalan ajak kita buina Ulun lakar nulungin kita apanga kita tansah menang.”

15Atur Dane Musa: “Yening Palungguh IRatu nenten jaga nyarengin titiang, sampunang ngandikayang titiang nilar pagehane puniki. 16Sapunapi antuka anake jaga uning mungguing Palungguh IRatu asung sueca ring kaula druene miwah ring padewekan titiange yening Palungguh IRatu nenten nyarengin titiang? Boyake binan titiange marep ring bangsa-bangsa sane tiosan duaning Palungguh IRatu nyarengin titiang?”

17Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane Musa asapuniki: “Pinunas kitane eneko masih lakar isinin Ulun, sawireh Ulun wikan teken kita tur kita molih asung sueca.”

18Dane Musa tumuli mapinunas sapuniki: “Menawi kalugra, icenja titiang ngeton caya kaluihan Palungguh IRatune.”

19Pangandikan Idane sapuniki: “Ulun lakar nglepang caya kaluihan Ulune di arepan kitane, sinambi nyambatang parab Ulune ane suci. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ulun welas arsa tur asung sueca teken anake ane suba pilih Ulun. 20Kita tusing kalugra nepukin wedanan Ulune. Sawireh nyenja nepukin wedanan Ulune pedas ia mati. 21Sakewala dini di samping Ulune ada batu kaang, ditu kita majujuk. 22Dikalane caya kaluihan Ulune makelepan, ane dadi tanda mungguing Ulun rauh, kita lakar engkebang Ulun di selagan batune tur kita lakar tekepin Ulun baan tangan Ulune kanti Ulun suba liwat. 23Sasubane Ulun liwat, Ulun lakar ngedeng tangan Ulune, ditu kita lakar nepukin tundun Ulune, nanging tusing nepukin wedanan Ulune.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index