Search form

PARARUDAN 35

Pidabdab buat ngluihang rahina Sabat

1Dane Musa tumuli ngandikayang mangda bangsa Israel sami pada mapunduh. Irika dane ngandika ring ipun sapuniki: “Sapuniki sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton: 2Nem dina makelonne kita dadi ngarap sapagawen kitane makejang. Sakewala di dinane ane kaping pitu, ento dina pabuat mareren, dina ane suci pabuat Ulun, Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yen ada anak bani magarapan di dinane ento, ia patut kadanda pati. 3Buina kita tusing dadi mapi-api di jumah kitane di dina Sabate ento.”

Aturan buat Kemah Sucine

(Par. 25:1-9)

4Dane Musa malih ngandika ring bangsa Israele sapuniki: “Dauh pangandikan Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: 5Pada maturanja teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nyenja makeneh maturan, apanga ia maturan mas, perak wiadin prunggu, 6kain lenen alus, bulun biri-biri ane mawarna biru, tangi muah barak, kain ane malakar aji bulun kambing, 7kulit biri-biri ane muani ane kacelub barak, kulit alus, kayu akasia, 8lengis anggon ngisinin lampu, wewangen anggon lengis upacara muah menyan kastanggi, 9soca mirah delima muah soca ane lenan buat kapasang di epode muah tabeng dadan Pandita Agunge.”

Lakar Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa

(Par. 39:32-43)

10“Sawatek anake ane bisa dadi tukang di pantaran kitane apanga teka mai buat ngae saluiring ane katitahang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, luire: 11Kemah Suci, raab kemahe muah tukubne, sangket-sangket muah tulangne, sunduk, jejeneng muah sendinne, 12Peti Prajanjian muah sanan panegenane, tutupne muah korden tekep Peti Prajanjiane, 13mejane muah sanan panegenane, muah prabotne makejang, roti aturan pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, 14tongos lampu ane lakar anggon masuluh muah prabotne, lampu muah lengisne, 15pasepan buat pamorboran menyane, muah sanan panegenane, lengis upacarane, menyan kastanggi, korden anggon angkeb lawang Kemah Sucine, 16pamorboran aturan muah jaro prunggune, sanan panegenane muah prabotne makejang, bak pabasehan muah tatakanne, 17korden-korden ane ngilehin natare, tungguh muah sendinne, korden buat angkeb gapuran natare, 18lait muah tali buat Kemah Sucine muah buat natarnyane. 19Panganggo kapanditan ane patut anggona baan parapanditane di katujune ia ngaturang ayah di Tongos Ane Suci, aketo masih panganggo kapanditan pabuat Harun muah pianak-pianakne.”

Bangsa Israel ngaturang aturan

20Bangsa Israel tumuli kesah saking genahnyane mapunduh. 21Sapasiraja sane mamanah maturan, ipun raris rauh tur maturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa buat kanggen makarya ngwangun Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ipun suang-suang makta saluiring barang sane perlu pabuat pangubakti miwah lakar buat makarya panganggen pandita. 22Ipun suang-suang pada rauh, lanang istri saking lila ngaturang mas-masannyane minakadinne peniti mas, anting-anting, ali-ali, kalung miwah mas-masan sane tiosan, makasami katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 23Anake sane madue kain lenen alus, kain wol biru, tangi wiadin barak, kain sane malakar bulun kambing, kulit biri-biri muani sane mawarna barak, kulit alus, sami pada ngaturang aturannyane. 24Sane madue perak miwah prunggu taler pada rauh ngaturang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kadi asapunika taler sane madue kayu akasia sane keni kanggen ngwangun Kemah Sucine taler rauh ngaturang tarunnyane ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 25Sawatek anake istri sane uning ngantih sami pada maturan benang, lenen alus, miwah wol biru, tangi miwah barak. 26Ipun taler makarya benang sane malakar antuk bulun kambing. 27Parapamimpine taler makta sesocan, miwah sane tiosan buat jaga kapasang ring kawaca epod miwah tabeng dadane. 28Ipun taler makta wewangen miwah minyak buat nagingin lampu, minyak upacara miwah menyan kastanggi. 29Bangsa Israele makasami saking suka lila pada makta aturannyane ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, pabuat pakaryan sane prentahang Ida malantaran Dane Musa.

Undagi sane ngaryanin Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa

(Par. 31:1-11)

30Dane Musa tumuli ngandika ring bangsa Israele, sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyelik Besaleel, okan Dane Uri, putun Dane Hur saking suku Yehuda. 31Ida sampun mapaica wara nugraha kakuatan, kapradnyanan, kawicaksanan, miwah pangresepan pabuat saananing pakaryan luih tur endah, 32buat ngrancang pakaryan sane patut kakaryanin antuk tukang mas, perak miwah prunggu. 33Buat jaga ngebeg sesocan sane jaga kapasang, buat ngukir taru miwah ngaryanin saananing pakaryan sane luih tur endah. 34Ida Sang Hyang Widi Wasa taler sampun mapaica wara nugraha kawicaksanan ring dane miwah ring Oholiab, okan Dane Ahisamak, saking suku Dan buat dados guru jaga ngurukang kawicaksanan danene ring anak tios. 35Sang kalih sampun kapaicain wara nugraha kapradnyanan buat saluiring pakaryan tukang ukir, ngrancang miwah ngaryanin kain lenen alus, wol biru, tangi miwah barak miwah sane tios-tiosan. Dane pada wicaksana ngamargiang saluiring pakaryan, dueg ngrancang saluiring paindikan.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index