Search form

PARARUDAN 38

Indik makarya pamorboran aturan

(Par. 27:1-8)

1Dane Besaleel makarya pamorboran aturan antuk taru akasia, buat genah morbor aturan. Wangunnyane mrepat, lantangnyane kalih meter nanggu kalih dasa sentimeter, lumbangnyane taler amunika. Tegehipun ameter nanggu tigang dasa sentimeter. 2Ring bucu-bucun pamorboran aturane punika, kadagingin tanduk-tanduk sane dados asiki ring pamorboran aturane punika, tur kakaput antuk temaga. 3Dane taler makarya prabot buat pamorboran aturan punika, luire: pangorengan, sekop, jembung, garpu-garpu miwah genah baa. Prabote punika makasami kakardi antuk prunggu. 4Taler kakaryanang jaro sane malakar antuk prunggu. Jarone punika kapasang ring sor tepin genah pamorborane, ngawit saking sor rauh ka bangkiang pamorboran aturane makaileh. 5Pamorboran aturane punika kakaryanang gelang panegenan patpat. Gelang-gelange punika kapasang ring bucu-bucun pamorboran aturane punika. 6Dane taler makarya panegenan antuk taru akasia, kakaput antuk prunggu. 7Sanan-sanane punika raris kaugang ring gelang-gelange sane wenten ring bibih pamorboran aturane punika. Pamorboran aturane punika kakardi antuk papan tur ring tengahnyane bolong.

Indik ngardi bak prunggu

(Par. 30:18)

8Dane Besaleel taler makarya bak prunggu sane matatakan taler prunggu. Prunggune punika kambil saking meka-meka paderben paraistrine sane dados pangayah ring lawang Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Natar Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa

(Par. 27:9-19)

9Dane Besaleel raris magehin natar Kemah Sucine antuk korden kain lenen alus. Panjang kordene ring sisi kelod Kemah Sucine 44 meter. 10Kordene punika katungguhin antuk rajeg sane kakardi antuk prunggu, kalih dasa akehipun. Asing-asing rajege punika kasendinin antuk prunggu tur kadagingin sangket pangakit sane kakardi antuk perak. 11Ring sisi kalernyane taler kapagehin pateh sakadi punika. 12Ring sisi kauhnyane kadagingin korden sane panjangipun 22 meter, katungguhin antuk rajeg dasa sane taler madaging sendi-sendi, tur sangketnyane taler kakardi antuk perak. 13Ring sisi kangin, sane madaging gapura, taler mapagehan 22 meter. 14-15Ring kiwa tengen gapurane kadagingin korden 6 meter nanggu 60 sentimeter, tur matungguhan tetiga, tur suang-suang madaging sendi. 16Kordene sane dados pagehan punika makasami kakardi antuk kain lenen alus. 17Sendin rajegnyane kakardi antuk prunggu, tur sangket pangakitan miwah muncuk rajeg-rajegnyane kakardi antuk perak. Rajeg-rajeg pagehane punika kakit antuk pangakit sane kakardi antuk perak. 18Kordene sane ring gapurane kakardi antuk kain sane malakar antuk benang lenen alus, benang wol biru, tangi miwah barak, tur kapayasin antuk sesulaman. Panjangnyane 9 meter tur tegehnyane 2 meter, warnanipun pateh sakadi korden pagehan natare. 19Korden gapurane punika marajeg patpat tur suang-suang rajege punika madaging sendi. Sangketnyane, tekep muncuk rajege, miwah pangakitnyane kakardi antuk perak. 20Lait-lait Kemah Sucine miwah pagehane sane ngiter natar Kemah Sucine makasami kakardi antuk prunggu.

Logam sane kanggen ring Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa

21Puniki daptar etangan logam sane kanggen ring Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, ring genah anake nyimpen papan batune kekalih sane matulis Dasa Titah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Daptare punika kakardi antuk wong Lewi sane makarya, kapimpin antuk Dane Itamar, okan Dane Harun, saadung ring piteket Dane Musa.

22Dane Besaleel (okan Dane Uri, putun Dane Hur sane saking suku Yehuda), ngardi saluiring sane katitahang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 23Dane kasarengin antuk Dane Aholiab, okan Dane Ahisamak wong Dane punika. Dane Aholiab punika sane dados tukang ukir, tukang ngrancang miwah tukang tunun kain sane kakardi antuk benang lenen alus, benang wol biru, tangi miwah barak.

24Mas sane katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kanggen ngwangun Kemah Sucine punika, makasami siu kilogram akehipun, sane katimbang antuk timbangan resmi. 25Perak sane kakeniang saking bangsa Israel akehnyane tigang tali samas nanggu tigang dasa kilogram. Punika taler manut timbangan resmi. 26Makasami punika cocok pisan ring etangan sane kataur antuk rakyate sane madaptar ring cacah jiwane. Asing-asing anake naur anut ring pangarga sane sampun kapastiang raris katimbang miturut timbangan resmi. Daweg cacah jiwane kasuratang wenten mungguh tigang atak tigang tali limang atus seket diri lanang-lanang sane mayusa kalih dasa taun wiadin langkung. 27Saking perake punika kambil tigang tali samas kilogram kanggen sendi-sendin adegan Kemah Sucine sane satus punika, miwah pabuat sangket kordene. Asing-asing sendi beratipun tigang dasa pat kilogram. 28Saking sisan perake iwau sane malih tigang dasa kilogram Dane Besaleel raris makarya pangakit, sangket-sangket ring sakane, miwah tekep-tekep muncuk sakane. 29Berat prunggu sane katur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa wenten kalih tali samas slae kilogram. 30Prunggune punika kanggen sendin gapuran Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, pamorboran aturan, miwah jaro sane kakardi antuk prunggu, prabot pamorboran aturane makasami, 31sendin rajeg pagehane ring saileh natar miwah gapurane, lait-lait Kemah Sucine miwah korden pagehane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index