Search form

PARARUDAN 7

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ring Dane Musa sapuniki: “Ulun lakar nadiang kita waluya Widi di arepan sang prabu, tur Harun belin kitane, makadadi nabin kitane. 2Orahang teken I Harun saluiring ane suba sabdayang Ulun teken kita, tur Harun ane lakar matur teken sang prabu apanga ia maang bangsa Israele magedi uli guminnyane. 3Sakewala Ulun lakar ngranayang apanga sang prabu bengkung, tur tusing lakar nyak madingehang kita, yadiastun amun apaja liunne Ulun ngadakang bencana di Mesir. 4Ulun lakar ngukum bangsa Mesire ento baan ukuman ane berat tur Ulun lakar mesuang kaulan Ulune, nah ento bangsa Israel uli gumine ento. 5Malantaran kaketo ento bangsa Mesire lakar pada nawang mungguing Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa, nah ento dikalane Ulun ngedengang kakuasan Ulune marep teken bangsa Mesire tur nuntun bangsa Israele makaad uli guminne.” 6Irika Dane Musa miwah Dane Harun raris ngamargiang sapatitah Ida Sang Hyang Widi Wasa. 7Rikala sang kalih tangkil ring sang prabu Mesir Dane Musa mayusa ulung dasa warsa tur Dane Harun mayusa ulung dasa tiga warsa.

Teteken Dane Harun

8Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring Dane Musa miwah Dane Harun sapuniki: 9“Yen prade sang prabu Mesir kedeh nagih apang kita ngadakang katawahan, ditu tunden Harun nyemak tungkedne tur nglongsorang di ajeng sang prabu, ditu tungkede ento lakar dadi lelipi.” 10Dane Musa miwah Dane Harun raris lunga tur tangkil ring ajeng ida sang prabu. Irika dane ngamargiang sapituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane Harun nglongsorang teteken danene ring ajeng sang prabu miwah prakanggen idane, irika tetekene punika magentos dados ula. 11Duaning punika sang prabu raris nauhin parawiku miwah parabaliane tur dane sareng sami taler ngardi pateh sakadi sane kakardi antuk Dane Harun. 12Dane suang-suang nglongsorang teteken danene, tur teteken danene punika magentos dados ula. Nanging teteken Dane Harun raris nguluh teteken baliane punika. 13Yadianja kadi asapunika, sang prabu taler kantun bengkung, tan kayun mirengang atur sang kalih, anut pisan sakadi sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Jagat Mesire katiben bencana

Toya dados rah

14Sasampune punika Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda malih ring Dane Musa sapuniki: “Sang prabu kaliwat bengkung, ia tusing pesan lila yen bangsa Israel magedi. 15Ne jani kema tangkilin ia pasemengan dikalane ia ka Tukad Nile. Antiang ia di sisin Tukad Nile, tur aba tungkede ane taen dadi lelipi ento. 16Maturja kene teken sang prabu: ‘Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin bangsa Ibranine ngutus titiang tangkil ring buk padan palungguh iratu buat nglungsur, lugrainja kaulan Idane mapamit, mangda ipun mrasidayang ngaturang bakti ring Ida ring tegal melakange. Nanging rauh mangkin palungguh iratu nenten nglugrain. 17Sane mangkin ratu sang prabu, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika ngeniang ring indik sane pacang kamargiang. Palungguh iratu jagi nyingakin napi sane jagi kardi Ida. Sane mangkin indayang cingakin! Titiang jagi nglempag tukade puniki antuk tungkede puniki tur toyan tukade pacang magentos dados rah. 18Samaliha sawatek ulame ring Tukad Nile pacang padem tur tukade mambu mangkug, kantos bangsa Mesire nenten mrasidayang nginem toyan tukade punika.’ ”

19Ida Sang Hyang Widi Wasa malih masabda ring Dane Musa sapuniki: “Tundenja I Harun nyemak tungkedne lantas nudingang tungkede ento ka duur tukade, ka duur tlabahe, ka duur yeh anakane ane ada di Mesir. Yehe ento makejang lakar dadi getih, tur makejang gumi Mesire bek aji getih. Keto masih makejang yehe di gebehe, di jedinge makejang lakar dadi getih.”

20Irika Dane Musa miwah Dane Harun ngamargiang sapatitah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane ngamengang tungked danene tur nglempag toyan Tukad Nile ring ajeng sang prabu miwah paraprakanggen idane, matemahan toyane magentos dados rah. 21Irika sawatek ulame ring tukade punika sami pada padem, tur gandan tukade alid, kantos parawong Mesire tan purun nginem toyan tukade punika. Samaliha ring sakuub jagat Mesire bek antuk rah. 22Nanging sawatek balian ida sang prabu taler uning makardi sane kadi asapunika lantaran japa mantran danene. Punika ngawinang sang prabu sayan bengkung, tan pisan kayun mireng atur Dane Musa miwah Dane Harun. Indike punika adung pisan ring sane sampun kasabdayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 23Sang prabu raris mawali ka puri, tan pisan-pisan kayun makayunin paindikane punika. 24Bangsa Mesire sami pada nyongcong tanah ring sisin Tukad Nile, praya ngrereh toya buat kinem, santukan ipun pada tan mrasidayang nginem toyan tukade punika.

25Paindikane kadi asapunika jangkep mamargi kantos pitung rahina suenipun, sasampune Ida Sang Hyang Widi Wasa mastu Tukad Nile punika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index