Search form

PARARUDAN 8

Pasisip antuk katak

1Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli ngandika ring Dane Musa sapuniki: “Kemaja tangkil ka ajeng sang prabu tur aturang teken ida mungguing sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa kene: ‘Baangja kaulan Ulune luas apanga ia ngaturang bakti teken Ulun. 2Yen kita tusing maang, Ulun lakar ngukum gumin kitane apanga gumin kitane bek aji katak. 3Katake ento lakar ngebekin Tukad Nile tur katake ento lakar menek tur macelep ka umah kitane, ka kamar muah pasarean kitane. Katake ento lakar macelep ka umah prakanggon kitane, muah ka umah parakaulan kitane, kanti nganteg ka tongos kitane manggang roti muah ka paso pangadonan tepung lakar rotine. 4Buina katak-katake ento lakar menek ngrepe awak kitane, ka awak prakanggon kitane muah kaulan kitane makejang.’ ”

5Ida Sang Hyang Widi wasa malih ngandika ring Dane Musa sapuniki: “Jani kema orahin Harun apanga ia nudingang tungkedne ka duur tukad muah ka duur tlabahe muah ka duur tlagane, apanga katake pada pesu ngebekin gumi Mesire.” 6Dane Harun tumuli nudingang teteken danene ring duur toyane ring Mesir sami. Irika raris medal katake pasliab kantos ngebekin jagat Mesire. 7Nanging balian Mesire taler ngardi paindikan sane pateh sakadi punika antuk japa mantranipune, kantos medal katak katah pisan ngebekin jagat Mesire.

8Sang prabu tumuli nauhin Dane Musa miwah Dane Harun pangandikane: “Astawayangja teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, apang kaonang Ida katake ento makejang uli sig gelahe muah uli parakaulan gelahe. Gelah maang bangsan ibane luas buat ngaturang bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

9Atur Dane Musa ring sang prabu: “Rarisang nikayang ring titiang malih pidan titiang karsayang ngastawa pabuat palungguh iratu, pabuat paraprakanggen palungguh iratu miwah buat kaula druene mangda katake punika sirna, sajawining sane magenah ring Tukad Nile.”

10Pangandikan idane: “Astawayang gelahe buin mani!”

Atur Dane Musa: “Titiang pacang ngamargiang sakadi pangandikan palungguh iratu, mangda sang prabu wikan mungguing tan wenten sane mrasidayang nyamenin Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin titiange. 11Katake punika pacang kakaonang saking ajeng palungguh iratu, saking purin palungguh iratu, saking paraprakanggen palungguh iratu, miwah saking kaula druene, tur katake punika pacang tan wenten, sajawining sane wenten kantun magantulan ring Tukad Nile.” 12Irika Dane Musa miwah Harun mapamit saking ajeng sang prabu tumuli medal. Dane raris ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa nglungsur mangda katake sane karauhang punika kasirnayang. 13Ida Sang Hyang Widi Wasa nagingin pangastawan Dane Musa. Katake sane ring puri, sane ring tanahe, miwah ring tegale sami pada padem. 14Bangsa Mesire nambunang tur nugdugang bangken katake punika kantos jagate irika alid gandanipun. 15Nanging rikala sang prabu ngaksi mungguing katak-katake punika sampun padem, ida malih tan kayun mirengang atur sang kalih, anut ring sane sampun kasabdayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Pasisip antuk legu

16Ida Sang Hyang Widi Wasa malih ngandika ring Dane Musa sapuniki: “Tundenja Harun nglempag tanahe ento aji tungkedne, ditu ebuke di Mesir makejang lakar dadi legu.” 17Dane Harun tumuli nglempagang teteken danene ka tanahe. Irika ebuke punika magentos dados legu tur ngrebut jadma miwah sawatek ubuh-ubuhane. 18Parabaliane ring Mesir sami pada ngindayang ngardi legu malantaran japa mantrannyane, nanging ipun tan mrasidayang. Inggih kadi asapunika jagat Mesire kabekin antuk legu. 19Irika parabaliane pada tangkil ring ajeng ida sang prabu maduluran atur sapuniki: “Puniki pakardin Ida Sang Hyang Widi Wasa.” Nanging ida sang prabu tansah pageh bengkung tan kayun mirengang atur Dane Musa miwah Dane Harun, yakti pisan kadi sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Pasisip antuk buyung

20Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Dane Musa kadi asapuniki: “Buin mani pasemengan pesan kemaja kita tangkil teken sang prabu dikalane ia ka tukade. Tekedang teken ia mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika buka kene: ‘Baangja kaulan Ulune luas, apanga ia ngaturang bakti teken Ulun. 21Ulun matinget yen kita tusing maang kaulan Ulune luas, Ulun lakar nglebang buyung sig kitane, sig prakanggon kitane, sig kaulan kitane. Sawatek umah bangsa Mesire, lakar bek misi buyung muah tanah Mesire lakar bek mapantet aji buyung. 22Nanging dikalane ento Ulun lakar nganehang tanah Gosene di tongos kaulan Ulune. Ditu lakar tusing ada buyung. Tetujone apang kita nawang mungguing Ulun Sang Hyang Widi Wasa nyalanang pakarsan Ulune dini di gumi Mesire. 23Ulun lakar minayang kaulan Ulune teken bangsan kitane. Buin mani katawahane ene lakar laksanayang Ulun.’ ” 24Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngamargiang pakarsan Idane, tumuli rauh buyung akeh pisan, ngranjing ka purin sang prabu, ka jeron prakanggen idane. Sakuubing jagat Mesire kalikub antuk buyung, kantos jagat Mesire rusak ulihan buyunge punika.

25Sang prabu tumuli nauhin Dane Musa miwah Dane Harun sarwi ngandika sapuniki: “Kemaja lautang ngaturang bakti teken Widin ibane, sakewala dini di Mesir.”

26Nanging atur Dane Musa sapuniki: “Titiang nenten jaga ngiring pangandikan palungguh iratu, santukan aturan sane aturang titiang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin titiange tan adung ring sesanan bangsa Mesire. Yening titiang makarya aturan sane tan adung ring sesanan bangsa Mesire, boyake ipun jaga ngurug titiang antuk batu, kantos titiang padem? 27Titiang sareng sami tan dados tan pacang luas ka tegal melakange, sawatara sapamargian tigang rahina dohipun buat maturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin titiange manut sakadi pangandikan Idane ring titiang.”

28Sang prabu tumuli ngandika sapuniki: “Nah yen keto, lakar baang gelahe iba luas maturan teken Ida Sang Hyang Widi Wasa Widin ibane, di tegal melakange, sakewala eda luas bes ejoh. Buina astawayangja masih gelahe.”

29Atur Dane Musa sapuniki: “Sane mangkin titiang jaga mapamit ka jabaan, tur jaga ngastawayang palungguh iratu ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Benjang buyunge punika jaga ical saking ajeng palungguh iratu, miwah saking paraprakanggene, miwah saking kaula druene. Sakewanten sampunang palungguh iratu malih tan tuon ring pangandika tur tan nglilayang bangsa Israel luas buat maturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

30Wusan matur kadi asapunika Dane Musa raris medal nilar sang prabu tumuli ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 31Ida Sang Hyang Widi Wasa nagingin pangastawan Dane Musa. Buyunge sami kaonang Ida saking sang prabu, miwah saking paraprakanggene miwah saking parakaulan idane. Asikiko tan wenten sane kari. 32Nanging yadiastu kadi asapunika, sang prabu kantun bengkung tur tan nglugrain bangsane punika mamargi.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index