Search form

PURWAKANING DADI 11

Tugu ring Babel

1Duk punika basan manusane ring sakuub jagate sami pateh. 2Rikala ipun pada magingsir nganginang, ipun raris manggihin tanah sane dangsah ring tanah Babilonia, irika ipun magumana. 3Raris ipun pada mabaos ring timpal-timpalipune, sapuniki: “Jalanja iraga ngae citakan, laut tunjel anggon bata.” Raris batane punika anggen ipun pinaka batu, tur gala-gala anggen ipun pinaka engketnyane. 4Malih ipun pada mabaos kadi asapuniki: “Jalanja iraga ngwangun kota pabuat dewek iragane, ane misi tugu ane muncukne kantos entuk ka langite, tur jalanja iraga nginggilang adan iragane, apanga eda iraga pablesat.”

5Ida Sang Hyang Widi Wasa raris tumurun, praya ngaksi kota miwah tugu sane kakardi antuk jadmane punika. 6Ida tumuli masabda sapuniki: “Ia ajaka makejang ene dadi abangsa tur ngelah basa tuah abesik. Ene mara pagaennyane ane pangawit. Ngawit uli jani apaja ane lakar gaena, tusing ada ane lakar tuara kasidan. 7Jani melahan iraga tumurun tur ngadukang basannyane, apanga ia kanti pada tusing ngresep teken raos timpalne suang-suang.” 8Kadi asapunika indik ipune kasebar ka sakuub jagate antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ipun wusan ngwangun kota punika. 9Punika awinanipun kotane punika kawastanin Babel, santukan irika Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadukang basan manusane makasami, tur saking irika ipun kasebar ka sakuub jagate antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Katurunan Dane Sem

(1Bab. 1:24-27)

10Puniki katurunan Dane Sem. Sasampune dane mayusa satus warsa, dane maputra Arpaksad, inggih punika kalih taun sasampun wusan blabar agunge punika. 11Sasampune dane maputra Arpaksad, dane kantun nyeneng malih limang atus warsa, tur dane maputra lanang miwah istri.

12Sasampun Dane Arpaksad mayusa pasasur warsa, dane maputra Selah. 13Sasampun dane maputra Selah, dane kantun nyeneng malih samas nanggu tigang warsa, tur dane maputra lanang miwah istri.

14Sasampun Dane Selah mayusa tigang dasa warsa, dane maputra Eber. 15Sasampun dane maputra Eber, dane kantun nyeneng malih samas nanggu tigang warsa, tur dane maputra lanang miwah istri.

16Sasampun Dane Eber mayusa tigang dasa pat warsa, dane maputra Peleg. 17Sasampun dane maputra Peleg, dane kantun nyeneng malih samas tigang dasa warsa, tur dane maputra lanang miwah istri.

18Sasampun Dane Peleg mayusa tigang dasa warsa, dane maputra Rehu. 19Sasampun dane maputra Rehu, dane kantun nyeneng malih satak sia warsa, tur dane maputra lanang miwah istri.

20Sasampun Dane Rehu mayusa tigang dasa kalih warsa, dane maputra Serug. 21Sasampun dane maputra Serug dane kantun nyeneng malih satak pitung warsa, tur dane maputra lanang miwah istri.

22Sasampun Dane Serug mayusa tigang dasa warsa, dane maputra Nahor. 23Sasampun dane maputra Nahor, dane kantun nyeneng malih satak warsa, tur dane maputra lanang miwah istri.

24Sasampun Dane Nahor mayusa sangalikur warsa, dane maputra Terah. 25Sasampun dane maputra Terah, dane kantun nyeneng malih satus sia ngolas warsa, tur dane maputra lanang miwah istri.

26Sasampun Dane Terah mayusa pitung dasa warsa, dane maputra Abram, Nahor miwah Haran.

Katurunan Dane Terah

27Puniki katurunan Dane Terah. Dane Terah maputra Dane Abram, Nahor miwah Haran, tur Dane Haran maputra Lot. 28Rikala Dane Terah ajin Dane Haran kantun nyeneng, Dane Haran sampun seda ring panegara uedan danene, inggih punika ring Ur-Kasdim. 29Dane Abram miwah Dane Nahor raris pada marabian. Rabin Dane Abram mapesengan Sarai, miwah rabin Dane Nahor mapesengan Milka. Dane Milka punika putran Dane Haran, tur wenten semeton danene mapesengan Yiska. 30Mungguing Dane Sarai punika bekung, nenten madue putra.

31Dane Terah tumuli ngajak Dane Abram okan danene, miwah Dane Lot, putun danene, miwah Dane Sarai mantun danene, mamargi sinarengan kesah saking Ur-Kasdim, praya lunga ka tanah Kanaan. Dane raris rauh ring tanah Haran, tumuli dane jenek malinggih irika. 32Dane Terah mayusa satak limang warsa, raris dane seda ring tanah Haran.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index