Search form

PURWAKANING DADI 12

Dane Abram kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa

1Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli masabda ring Dane Abram, sapuniki: “Kalahinja gumin kitane, panyamaan kitane, muah umah bapan kitane, buat ngungsi gumi ane lakar patujuhang Ulun teken kita. 2Ulun lakar nadiang kita bangsa ane gede, tur Ulun lakar ngamertanin kita, buina lakar nadiang kita kabinawa, tur kita lakar dadi merta pabuat anake liu. 3Ulun lakar ngamertanin anake ane ngamertanin kita, muah lakar nemah anake ane nemah kita. Uli krana kita, Ulun lakar ngamertanin sakancan bangsa-bangsane ane di gumine.”

4Dane Abram raris mamargi satinut ring sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur kasarengin antuk Dane Lot. Duk Dane Abram matilar saking tanah Haran, dane mayusa tigang benang warsa. 5Dane Abram ngajak rabin Danene Sarai, miwah Dane Lot kaponakan danene, miwah arta brana sane sampun punduhang dane, pingkalih sakancan panjak sane keniang dane ring tanah Haran.

Dane sareng sami raris mamargi ka tanah Kanaan, tumuli rauh irika. 6Dane Abram nylajah tanahe punika, ngantos rauh ring satunggaling genah sane nampek ring desa Sikem, inggih punika ring genah wit tarune sane suci ring desa More. (Duk punika, wong Kanaan kantun magenah irika.) 7Duk punika Ida Sang Hyang Widi Wasa raris makantenang raga ring Dane Abram, sarwi masabda sapuniki: “Gumine ene lakar paicayang Ulun teken katurunan kitane.” Irika Dane Abram raris makarya pamorboran aturan pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun makantenang raga ring dane. 8Sasampune punika dane raris magingsir ngelodang ka pagunungan sane magenah ring dangin kota Betele. Irika dane nyujukang kemah, inggih punika dangin kota Betele miwah dauh kota Aine. Dane taler makarya pamorboran aturan pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, sarwi ngaturang bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 9Sasampune punika, Dane Abram raris nglanturang pamargi saking genahe asiki ka genah sane lianan ngungsi ka tanah Negeb.

Dane Abram ring Mesir

10Ring jagat Kanaan raris wenten sayah ageng. Duaning punika, Dane Abram raris lunga ka tanah Mesir, buat madunungan irika. 11Rikala dane jaga ngranjing ka tanah Mesir, dane raris mabaos ring rabin danene, Dane Sarai, sapuniki: “Adi ene mula anak luh jegeg. 12Yen wong Mesire pada nepukin adi, ia lakar ngucap kene: Anake ento sinah kurenanne. Laut ia lakar ngamatiang beli, nanging adi lakar depanga idup. 13Wireh keto, angkeninja beli ene belin adine, apanga beli tusing matianga, nanging tampine sapatutne, uli krana adi.” 14Sasampune Dane Abram ngranjing ka tanah Mesir, raris kapanggihin antuk wong Mesire, mungguing Dane Sarai punika sawiakti kalintang ayu. 15Rikala baudandan sang prabu Mesire ngaksi Dane Sarai, dane raris pada mamuji-muji Dane Sarai ring ajeng ida sang prabu. Dane Sarai tumuli kabakta ka purin ida sang prabu. 16Dane Abram raris katrima saha becik antuk ida sang prabu, saha kicen kambing miwah biri-biri, banteng, panjak luh muani, keledae miwah unta, santukan ida sang prabu ngarsayang Dane Sarai.

17Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa nedunang piduka tumiba ring ida sang prabu miwah sakulawargan idane, uli krana Dane Sarai rabin Dane Abrame punika. 18Ida sang prabu raris ngesengin Dane Abram sarwi ngandika kadi asapuniki: “Apa ane gae ragane ene marep teken tiang. Kenken dadi tusing orahang ragane, mungguing anake luh ento kurenan ragane? 19Ngudiang dadi orahang ragane, anake eluh ento adin ragane, kanti ia juang tiang anggon tiang kurenan? Ane jani, ene kurenan ragane, juang tur magedija uli dini!” 20Ida sang prabu raris mrentahang makudang-kudang prakanggen idane mangda ngatehang Dane Abram miwah rabin danene, pingkalih sakancan padruen danene, mangda makaon saking irika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index