Search form

PURWAKANING DADI 14

Dane Abram ngluputang Dane Lot

1Duk Sang Prabu Amrapel madeg ratu ring Babilonia, Sang Prabu Ariok madeg ratu ring Elasar, Sang Prabu Kedorlaomer madeg ratu ring Elam, miwah Sang Prabu Tideal madeg ratu ring Goyim, 2kenginan pararatune punika mayuda nglawan Sang Prabu Bera, ratune ring Sodom, Sang Prabu Birsa ratune ring Gomora, Sang Prabu Sinab ratune ring Adma, Sang Prabu Semeber ratune ring Seboim miwah ratune ring panegara Bela, inggih punika jagat Soar. 3Pararatune punika makasami makanti sraya raris nglunganin ka tanahe dangsah ring Sidim, inggih punika Segara Mati. 4Roras warsa suenipun pararatune punika kereh antuk Sang Prabu Kedorlaomer, nanging ring warsa sane kaping telulas pararatune punika raris brontak. 5Ring warsa sane kaping patbelas, Sang Prabu Kedorlaomer tumuli rauh kairing antuk pararatu sane nyarengin ida, raris ngaonang wong Repaim ring Asterot-Karnaim, wong Susim ring Ham, wong Emim ring Sawe-Kiryataim, 6miwah wong Hori ring pagununganipune sane mawasta Seir, rauh ka El-Paran, ring sisin tegal melakange. 7Sasampune punika ida raris mawali tur rauh ring En-Mispat inggih punika Kades, tur ngaonang sakuub wewengkon wong Amalek miwah wong Amori sane magenah ring Haseson-Tamar.

8Irika pararatune ring Sodom, ring Gomora, ring Adma, ring Seboim miwah ratune ring Bela, inggih punika negara Soar, raris pada medal tur nabdabang gelar payudan idane ring tanahe dangsah ring Sidim, 9nglawan Sang Prabu Kedorlaomer ratune ring Elam, Sang Prabu Tideal ratune ring Goyim, Sang Prabu Amrapel ratune ring Babilonia, miwah Sang Prabu Ariok ratune ring Elasar, inggih punika patpat nglawan lelima. 10Ring tanahe dangsah ring Sidim punika akueh pisan wenten semer aspal. Rikala ratune ring Sodom miwah ratune ring Gomora kapilayu ring payudan, ida raris runtuh ring semere punika, tur pangiring-pangiring idane sane kantun urip sami pada malaib ka pagunungan. 11Sakancan arta branan negara Sodom miwah Gomorane, rauhing sarwa pangan kinumnyane, sami kajarah antuk imeseh raris imeseh makaon. 12Dane Lot, kaponakan Dane Abram sane malinggih ring Sodom, rauhing arta branan danene, taler kajarah antuk imeseh, tur kabakta makaon.

13Raris wenten anak sane nyidayang luput, rauh nguningayang indike punika ring Dane Abram, wong Ibranine punika, sane malinggih nampek ring wit taru sucine druen Dane Mamre semeton Dane Eskol miwah Aner, wong Amorine punika, inggih punika kantin Dane Abram. 14Rikala Dane Abram mireng, mungguing kaponakan danene dados tawanan, dane raris munduhang rencang danene sane lekad ring jeroan danene tur sane sampun nyaya ring payudan, tigang atus plekutus akehipun. Dane raris ngetut pamargin imeseh kantos rauh ring Dan. 15Rikala wengi dane miwah parawadua balan danene ngepah raga, buat ngarepin imeseh, tur dane ngaonang saha ngepung imeseh kantos rauh ring Hoba, baler kota Damsike. 16Sakancan arta brana sane sampun kajarah punika raris bakta dane mawali. Dane Lot kaponakan danene, miwah arta branan danene kadi asapunika taler paraistri-istrine miwah rakyatnyane taler kabakta mawali.

Dane Abram matemu ring Ida Sang Prabu Melkisedek

17Sasampun Dane Abram mawali saking ngaonang Sang Prabu Kedorlaomer miwah pararatune sane nyarengin ida, raris ratu negara Sodome medal mendakin dane ring tanahe dangsah ring Sawe. (Taler kawastanin Lebak Raja.) 18Ida Sang Prabu Melkisedek, ratune ring Salem, rauh makta roti miwah anggur. Ida punika maraga pandita druen Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur. 19Ida tumuli ngamertanin Dane Abram, sapuniki pangandikan idane: “Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur, sane ngwentenang akasa miwah pretiwi, dumadak ngamertanin Abram, 20samaliha pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur, sane sampun nyerahang meseh ragane ring ragane.” Dane Abram raris ngaturang apahdasan saking sakancan barang jejarahan sane keniang dane ring Sang Prabu Melkisedek.

21Ratu panegara Sodome raris matur ring Dane Abram, sapuniki: “Sakancan kaulane punika jaga tunas titiang, nanging arta branane punika makasami aturang titiang ring ragane.”

22Nanging Dane Abram matur ring ratu panegara Sodome punika, sapuniki: “Titiang masumpah ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur, sane ngwentenang akasa miwah pretiwi. 23Titiang tan pacang ngambil punapa-punapi saking pantaran padruen sang prabune punika, yadian benang wiadin talin sepatu akatih, mangda sampunang benjangan sang prabu jaga mabaos sapuniki: ‘Tiang ane suba nyugihang Abram.’ 24Titiang tan pisan nunas punapa-punapi. Sakewanten pangan kinum sane sampun katunas antuk rencang titiange puniki, miwah pikolih sawatek anake sane nyarengin titiang, inggih punika Aner, Eskol miwah Mamre, mangda ipun kalugra nunas pikolih ipune suang-suang.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index