Search form

PURWAKANING DADI 15:5

5Raris Ida Sang Hyang Widi Wasa ngajak Dane Abram medal ka jabaan, sarwi ngandika ring dane sapuniki: “Tingalinja marep menek ka langite, yening kita nyidayang metek, petekja bintang-bintange ento. Manian katurunan kitane lakar aketo liunne.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index