Search form

PURWAKANING DADI 23:13

13sarwi mabaos ring Dane Epron, sapuniki: “Yen saking sujati ragane ledang, pirengangja atur tiange. Tiang jaga naur pangargan pategalan ragane punika. Ledang ragane nrima pangargan tegalane punika, mangda tiang mrasidayang mendem sawan somah tiange irika.” Baos danene punika kapireng antuk sang sane sangkep irika.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index