Search form

PURWAKANING DADI 24

Dane Ribka kapadik pabuat Dane Ishak

1Sane mangkin Dane Abraham sampun lingsir pisan tur Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngamertanin saluiring pakaryan danene. 2Dane Abraham raris ngandika ring parekan danene sane pinih lingsir ring jeroan danene, sane kasuksara ngetangang sakancan padruen danene, sapuniki pangandikan danene: “Pejangja liman caine dini di selagan paan icange tur masumpahja. 3Masumpahja cai sajeroning parab Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widi ane ngwengku langit muah gumine. Isinne: Cai tusing lakar ngalihang pianak icange kurenan dini di pantaran luh-luh wong Kanaane. 4Nanging kemaja cai luas ka gumin icange, muah sig panyaman icange buat ngalihang pianak icange Ishak kurenan.”

5Parekane punika raris matur ring dane: “Ring pradene anake istri punika nenten kayun nyarengin titiang ka jagate iriki, punapike kengin yen okan pamekele jaga iring titiang mawali ka jagat uedan pamekele?”

6Dane Abraham raris ngandika ring ipun: “Ingetangja, eda pesan pianak icange ajaka mabalik kema. 7Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widi ane ngwengku langite, ane suba mancut icang uli umah bapan icange, muah uli gumi palekadan icange, buina ane suba masabda masumpah teken icang kene: ‘Tanahe ene lakar paicayang Ulun teken katurunan kitane,’ Ida lakar ngutus malaekat Idane mamargi di arepan caine, apanga cai maan anak luh uli ditu buat pianak icange. 8Nanging yen anake luh ento tusing nyak ninutin cai, dadinne cai bebas uli sumpah caine teken icang, sakewala eda pesan pianak icange ajaka mabalik kema.” 9Parekane punika raris ngenahang liman ipune ring selagan pupun Dane Abraham, pamekel ipune, sarwi ipun masumpah ring dane, ngeniang indike punika iwau.

10Sasampune punika parekane punika raris ngambil unta druen pamekelnyane adasa, raris ipun mamargi saha mamuat brana sarwa mule druen pamekelnyane. Kadi asapunika ipun mamargi ngungsi tanah Mesopotamia sisi kaler, ka kota genah Dane Nahor malinggih. 11Sarauh ipun ring tepi siring kotane, ipun raris ngrarianang untannyane ring sisin semere. Daweg punika sampun sore, sampun masanipun paraistri-istrine pada medal jaga ngrereh toya. 12Irika ipun raris ngastawa kadi asapuniki: “Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widin pamekel titiange Abraham, lugrainja titiang, mangda titiang sida karya ring rahinane puniki. Ledang Palungguh IRatu nyinahang sih kasatian Palungguh IRatu ring pamekel titiange Abraham. 13Sane mangkin titiang majujuk iriki ring sisin semere, tur paradaa saking kotane puniki pada rauh jaga ngambil toya. 14Pinunas titiange mangda prasida mamargi kadi asapuniki: Titiang jaga mabaos ring sinalih tunggil daane punika sapuniki: ‘Indayangja tedunang jun luhe, icenja tiang nunas toya.’ Yening ipun jagi masaur sapuniki: ‘Rarisangja nginum, tur unta-untan jerone taler jaga wehin tiang toya,’ punika makacihna mungguing ipun daa sane cawisang Palungguh IRatu pabuat kaula druene Ishak. Malantaran puniki titiang pacang uning mungguing Palungguh IRatu sampun nyinahang sih kasatian Palungguh IRatu ring pamekel titiange.”

15Durung puput ipun ngastawa, jeg rauh Dane Ribka nyuun jun. Dane punika okan Dane Betuel putun Dane Milka sareng Dane Nahor. Dane Nahor masemeton ring Dane Abraham. 16Daane punika kalintang ayu, tur kantun bajang genten. Dane rauh ka semere punika, jun danene kadagingin, wus punika dane raris mawali. 17Daweg punika parekane punika tumuli nyagjag maranin dane, sarwi matur sapuniki: “Nawegang pisan jero, icenja titiang nunas toya akidik saking jun ragane punika jaga inem titiang.”

18Dane Ribka raris masaur sapuniki: “Rarisangja ragane nginum,” sarwi digelis dane nedunang jun danene katangan danene, tur parekane raris kawehin nginum. 19Sasampun parekane punika puput kicen nginum, dane raris mabaos ring ipun, sapuniki: “Tiang taler pacang nimba toya pabuat unta-untan ragane mangda ipun taler nginum ngantos lega.” 20Wus punika, toyane sane kantun ring jun danene digelis briokang dane ring palungane, tumuli digelis dane mawali ka semere nimba toya, pabuat unta-untan parekane punika makasami. 21Parekane punika wantah meneng tur nlektekang solah danene, saha mapineh-pineh punapike Ida Sang Hyang Widi Wasa ngiangin pamarginipune kantos ipun sida karya, punapike nenten.

22Sasampun unta-untane punika pada lega nginem toya, parekane punika raris ngwedalang anting-anting, miwah gelang mas apasang sane mapangarga mael, katurang ring daane punika, 23kadulurin atur sapuniki: “Nikayangja ring titiang, sapasirake ajin ragane! Punapike titiang sareng sami puniki kalugra madunungan ring purin ajin ragane?”

24Daane punika raris masaur, sapuniki: “Tiang puniki okan Dane Betuel. Dane punika okan Dane Milka, rabin Dane Nahor.” 25Daane punika malih nglanturang mabaos sapuniki: “Jumah tiang akeh wenten sumi miwah tetedan unta. Samaliha genah madunungan taler wenten.”

26Parekane punika raris nengkluk tur sumungkem nyumbah Ida Sang Hyang Widi Wasa, 27sarwi matur kadi asapuniki: “Puji katur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin pamekel titiange Abraham, sane sampun ngamanggehang asih kasatian Idane ring pamekel titiange punika. Samaliha Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nuntun pamargin titiange ngungsi purin semeton-semeton pamekel titiange!”

28Daane punika tumuli malaib ka jeroan biang danene, saha nyritayang paindikane punika makasami. 29Dane Ribka madue semeton lanang, mapesengan Laban. Dane Laban raris malaib maranin parekane punika ring sisin semere. 30Dane sampun ngaksi anting-anting miwah gelang ring tangan semeton danene, samaliha sampun mireng baos Dane Ribka, indik saluiring baos parekane punika ring Dane Ribka. Duaning punika dane raris mamargi maranin anake punika sane kantun majujuk ring samping unta-untanipune, ring sisin semere. 31Dane Laban raris mabaos sapuniki: “Inggih jero, sang sane kamertanin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, rarisangja ngranjing. Sampunangja ragane meneng ring jabaan. Santukan tiang sampun nyediang pakoleman pabuat ragane, miwah genah pabuat unta-untan ragane.”

32Parekane punika raris ngranjing ka jeroan. Pondongan untane sami pada katedunang tur untane pada kawehin sumi. Parekan miwah anake sane nyarengin ipun tumuli kabaktayang toya buat kanggen mabaseh. 33Rikala ajengane sampun kasodayang ring ajeng tamiune, parekane punika tumuli matur, asapuniki: “Titiang nenten pisan jaga nunas, sadurung titiang nguningayang bisama sane buat titiang.”

Dane Laban raris masaur sapuniki: “Yen kadi asapunika, inggih rarisang nikayang.”

34Parekane punika raris matur kadi asapuniki: “Titiang puniki parekan Dane Abraham. 35Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun kalintang asung lugraha ngamertanin pamekel titiange punika. Ida sampun mapaica kambing, biri-biri miwah banteng, unta miwah keledae, mas perak miwah panjak luh muani. 36Samaliha Dane Sara, rabin pamekel titiange, sampun ngembasang putra lanang adiri rikalaning dane sampun lingsir. Pamekel titiange punika sampun misarayang saananing arta branan danene sami ring okan danene punika. 37Pamekel titiange sampun ngarsayang titiang masumpah ring ajeng danene, mungguing titiang nenten pacang tempal ring sapangandikan danene, sane sapuniki: ‘Eda pesan cai ngalihang pianak icange kurenan di pantaran daane ane ada dini di Kanaan. 38Nanging alihangja pianak icange kurenan sig pakurenan bapan icange muah sig palelintihan icange.’ 39Atur titiange ring dane sapuniki: ‘Menawita daane punika nenten kayun nututin titiang.’ 40Nanging pangandikan danene ring titiang sapuniki: ‘Ida Sang Hyang Widi Wasa ane sungsung icang lakar ngutus malaekat Idane buat marengin cai, tur lakar ngranayang pajalan caine sida karya. Cai lakar maan anak luh pabuat pianak icange, uli pantaran palelintihan icange, wiadin pakurenan bapan icange. 41Yen cai suba neked sig palelintihan icange, tur ia tusing nglilayang pianakne teken cai, cai tan keneng sumpah tur luput uli sumpah caine marep teken icang.’

42Ring rahinane puniki rikala titiang rauh ring semere punika, titiang raris ngastawa sapuniki: Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Widin pamekel titiange Abraham, dumadak Palungguh IRatu ledang asung lugraha, mangda pamargin titiange puniki prasida molihing karya. 43Sane mangkin titiang majujuk iriki ring sisin semere. Yening wenten anak daa rauh jagi ngambil toya, titiang jaga mapajar ring ipun sapuniki: ‘Icenja tiang nunas toya inum akidik saking jun jerone punika.’ 44Yening ipun masaur sapuniki: ‘Rarisangja nginum, tur unta-untan jerone taler jagi timbaang tiang toya,’ punika makacihna mungguing anake istri punika sane sampun pastikayang Palungguh IRatu jaga dados rabin okan pemekel titiange. 45Durung puput titiang ngastawa ring manah, Dane Ribka sampun rauh ring semere punika makta jun, tumuli nimba toya. Titiang raris matur ring dane, sapuniki: ‘Icenja titiang nunas toya.’ 46Digelis dane nedunang jun danene, sarwi ngandika sapuniki: ‘Rarisangja nginum. Unta-untan jerone taler jaga wehin tiang toya.’ Irika titiang raris nginum, tur unta-untane punika taler icen dane toya. 47Wusan punika titiang raris mataken ring dane: ‘Sapasirake ajin jerone?’ Pasaur danene: ‘Ajin tiange Dane Betuel, putran Dane Nahor miwah Dane Milka.’ Irika dane raris aturin titiang gelang miwah anting-anting. 48Wusan punika titiang raris nengkluk tur sumuyud nyumbah saha mamuji Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin pamekel titiange Abraham, sane sampun nantan titiang ngungsi jeroan palelintihan pamekel titiange, jaga ngambil putrin semeton pamekel titiange, pabuat okan danene. 49Kenginan sane mangkin, yen pamekele ledang nyinahang kapitresnan miwah kasatian pamantuka ring pamekel titiange, rarisang ndikayang mangkin ring titiang. Yening pamekele nenten ledang, ndikayang taler ring titiang, mangda becik antuk titiang mapineh, punapike sane patut margiang titiang.”

50Dane Laban miwah Dane Betuel raris masaur: “Paindikane punika makasami sampun saking pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tiang nenten mrasidayang malih mabaos punapa-punapi. 51Puniki Ribka sampun wenten ring ajeng jerone. Rarisang ambil tur ajakja ipun mangda ipun dados rabin okan pamekel jerone, sakadi sane sampun kasabdayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.” 52Rikala parekan Dane Abraham punika miragi pangandikan sang kalih, ipun raris sumuyud nyumbah Ida Sang Hyang Widi Wasa. 53Sasampune punika ipun raris ngwedalang pangangge sarwa mule, masmasan miwah perak, tur punika makasami katurang ring Dane Ribka. Biang miwah semeton danene taler katurin brana sarwa mule.

54Wusan punika wau ipun miwah anake sane nyarengin ipun pada nunas. Ring wengine punika ipun sareng sami madunungan irika. Benjangne pasemengan, sasampun ipun pada bangun, ipun raris matur sapuniki: “Sane mangkin lugrainja titiang mapamit, jaga mawali ring pamekel titiange.”

55Nanging semeton miwah biang Dane Ribka mabaos sapuniki: “Banggayangja daane punika jumah dumun angan dasa rahina, wusan punika rarisang ajak ipun mrika.”

56Nanging atur ipune ring dane sareng sami sapuniki: “Sampunangja titiang andega, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngiangin titiang ngantos sampun sida karya. Lugrainja titiang mapamit, jaga mawali ring pamekel titiange.”

57Sang kalih raris ngandika: “Becikan daane punika kenken tiang mriki, ngiring takenin ipun, sapunapi manahipune.” 58Sang kalih ngandikain Dane Ribka tur katakenin sapuniki: “Apake luh nyak nututin anake ento?”

Pasaur danene: “Inggih titiang sairing!”

59Duaning punika Dane Ribka kasarengin antuk panyeroan danene, miwah parekan Dane Abraham, pingkalih anake sane nyarengin ipun, raris kalugrain mapamit. 60Sang kalih raris ngamertanin Dane Ribka, sarwi mabaos sapuniki: “Nah luh adin beli, dumadak luh endah-gumendah dadi jutaan liunne, buina dumadak katurunan luhe nitah gumin musuh-musuhnyane.” 61Dane Ribka miwah panyeroan danene raris makinkin, tumuli nglinggihin unta tur nututin parekane punika. Kadi asapunika indiknyane parekane punika ngambil Dane Ribka, raris ipun mawali budal.

62Kacrita sane mangkin Dane Ishak sampun rauh ring tegal melakange, tan doh saking semer sane mawasta: “Lahai Roi”, tumuli jenek ring tanah Kanaan sisi kelod. 63Rikala sore, Dane Ishak nuju medal masesanjan ring tegale. Rikala dane macingakan, irika aksi dane wenten unta makudang-kudang ukud rauh maranin dane. 64Duk punika Dane Ribka taler sedekan macingakan. Ritatkala dane nyingak Dane Ishak, dane raris tedun saking untan danene. 65Dane raris mataken ring parekane punika sapuniki: “Sapasirake anake lanang sane mamargi ngamrikiang ring tegale punika?”

Aturipun iparekan: “Dane punika pamekel titiange.” Dane Ribka raris ngambil angkeb prarai, tur ngangkebin prarain danene.

66Sasampune punika iparekan raris nguningayang ring Dane Ishak sapariindik sane sampun margiang ipun. 67Irika Dane Ishak raris nuntun Dane Ribka ngranjing ka kemah Dane Sara biang danene, raris kambil kanggen rabi. Dane Ishak kalintang tresna ring Dane Ribka. Malantaran kadi asapunika Dane Ishak kalipurang sasampun biang danene seda.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index