Search form

PURWAKANING DADI 29

Dane Yakub ring jeron Dane Laban

1Sasampune punika, Dane Yakub raris kesah saking irika, lunga ka jagate kangin. 2Tan kacrita ring margi, saget dane rauh ring satunggiling semer sane wenten ring tegale. Ring sisin semere punika wenten biri-biri miwah kambing sedek medem-medeman tigang gompyokan. Kambing miwah biri-birine punika kawehin nginem toya saking semere punika. Bungut semere punika matekep antuk batu ageng. 3Sasampun sakancan kambing miwah biri-birine punika mapunduh irika, raris parapangangonnyane nglibegang batune saking bungut semere, tumuli kambing miwah biri-birine punika kawehin nginem. Wusan punika batune malih kawaliang ka bungut semere.

4Dane Yakub tumuli mataken ring parapangangone punika sapuniki: “Parasemeton, ragane puniki saking dija?”

Pasaur parapangangone punika sapuniki: “Tiang puniki saking Haran.”

5Dane Yakub malih mataken ring ipun: “Punapike ragane uning ring dane Laban putun Dane Nahor?”

Pasaur ipune sareng sami: “Inggih tiang uning.”

6Sapanglanturipun dane mataken ring ipun sapuniki: “Punapike dane rahajeng?”

Pasaur ipune: “Inggih dane rahajeng! Punika napi okan danene sane istri sane mapesengan Rahel, rauh ngatehang kambing miwah biri-birin danene.”

7Dane Yakub tumuli mabaos sapuniki: “Puniki kantun selid, durung masanipun anake munduhang ingon-ingonnyane, rarisangja wehin toya biri-birin ragane, wusan punika mrikaja malih angonang.”

8Nanging pasaur parapangangone punika sapuniki: “Tiang nenten mrasidayang ngwehin ipun nginem toya, sadurung ingon-ingone makasami mapunduh. Yen sampun sami mapunduh, wau batune punika kagingsirang, tur tiang sareng sami ngwehin ipun nginem toya.”

9Durung puput dane mabebaosan sareng parapangangone punika, Dane Rahel rauh ngatehang biri-birinnyane. 10Riwau Dane Yakub ngaksi Dane Rahel rauh ngatehang kambing lan biri-biri druen Dane Laban uan danene, Dane Yakub tumuli maranin semere punika. Batune tumuli gingsirang dane saking bungut semere, tur kambing miwah biri-birine punika sami pada kicen toya. 11Wusan punika Dane Yakub tumuli ngaras Dane Rahel. Kabatek antuk liang kayun danene, tan sida antuk dane ngampet toyan panyingakan danene tumuli dane nangis. 12Dane Yakub nyritayang ring Dane Rahel mungguing dane punika pernah keponakan ajin danene, okan Dane Ribka semeton Dane Laban.

Dane Rahel tumuli malaib budal nguningayang indike punika ring ajin danene. 13Sasampun Dane Laban mireng orti indik Dane Yakub, okan semeton danene punika, digelis dane malaib mapagin Dane Yakub, raris ngelut tur ngaras dane. Sasampune punika Dane Yakub raris kajak ka jeroan. Irika Dane Yakub nguningayang sapariindik danene ring Dane Laban. 14Dane Laban raris ngandika ring dane: “Sasajaane cening enu manyama ngajak ua.” Dane Yakub madunungan irika ngantos asasih suenipun.

Dane Yakub ngayahin Dane Laban mangda polih Dane Rahel miwah Dane Lea

15Sasampune punika Dane Laban raris ngandika ring Dane Yakub, sapuniki: “Eda nyen ulihan cening manyama ngajak ua, laut cening ngayah tan paupah sig uane. Orahang teken ua akuda ua patut ngupahin cening?” 16Dane Laban madue okan istri kekalih, sane duuran mapesengan Lea, miwah sane alitan mapesengan Rahel. 17Cecingak Dane Lea sada kuyu, nanging Dane Rahel, becik pangadegne miwah ayu rupan danene.

18Santukan Dane Yakub kalintang tresna ring Dane Rahel, punika awinan dane raris matur sapuniki: “Tiang misadia ngayah ring ua pitung taun suenipun, mangda tiang mrasidayang polih Ni Rahel, okan uane sane alitan.”

19Pasaur Dane Laban: “Melahan ia baang ua cening, bandingang teken baang ua anak len. Wireh keto, nongosja cening dini ngajak ua.” 20Dadosipun Dane Yakub raris ngayah pitung warsa suenipun mangda mrasidayang polih Dane Rahel. Santukan tresnan danene ring Dane Rahel, pitung taun punika karasayang wantah sakadi makudang-kudang rahina kewanten.

21Sasampune punika Dane Yakub raris matur ring Dane Laban, sapuniki: “Paicayangja Ni Rahel sane mangkin, santukan masan tiange ngayah sampun jangkep, mangda tiang nganten sareng ipun.” 22Dane Laban raris nangun karya pabuncingan tur ngundang sawatek anake sane ring genahe punika. 23Nanging wengine punika, Dane Laban raris ngajak Dane Lea, okan danene sane duuran kaserahang ring Dane Yakub. Dane Yakub tumuli aor ring Dane Lea. 24Duk punika taler Dane Laban maicayang Silpa, panyeroan danene ring Dane Lea, mangda ipun dados panyeroan danene. 25Nanging benjangne pasemengan Dane Yakub ngaksi mungguing rabin danene punika Lea. Dane Yakub raris matur ring Dane Laban, sapuniki: “Napike sane kardi ua marep ring tiang. Boyake tiang sampun ngayah ring ua, mangda tiang mrasidayang molih Ni Rahel? Napi awinanipun ua ngapus tiang?”

26Pasaur Dane Laban sapuniki: “Di gumine dini, tusingja biasa anake ngantenang adinne maluan teken embokne. 27Pragatang malu pailehne kanti pitung dina unduk ceninge nganten ngajak pianak uane ento, suud keto Ni Rahel pianak uane ane cerikan masih lakar serahang ua teken cening, makadadi upah ceninge. Sakewala ayahin ua buin pitung taun makelonne.”

28Dane Yakub raris sairing ring pangandikan Dane Laban. Dane netepang paileh danene marabian ring Dane Lea pitung rahina, wusan punika Dane Laban raris nyerahang Dane Rahel ring Dane Yakub, makadados rabin danene. 29Samaliha Dane Laban taler maicayang Bilha, panyeroan danene, ring Dane Rahel, makadados panyeroan danene. 30Dane Yakub raris aor ring Dane Rahel. Tresnan danene ring Dane Rahel bangetan bandingang ring tresnan danene ring Dane Lea. Irika dane raris ngayah ring Dane Laban malih pitung taun suenipun.

Paraputran Dane Yakub

31Ritatkala Ida Sang Hyang Widi Wasa nyingak mungguing Dane Lea nenten katresnain, Ida raris ngampakang garba wasan Dane Lea, ngantos dane dados madue putra, nanging Dane Rahel bekung. 32Dane Lea raris mobot, tumuli ngembasang putra lanang adiri. Dane raris mabaos sapuniki: “Sujatinipun Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyingak kasangsaran tiange. Sane mangkin sinah somah tiange pacang tresna ring tiang.” Punika awinannya rarene punika kapesengin Ruben. 33Dane Lea malih mobot tur ngembasang putra lanang adiri. Dane raris mabaos sapuniki: “Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang rarene puniki ring tiang, santukan wikan, mungguing kurenan tiange nenten tresna ring tiang.” Rarene punika raris kapesengin: Simeon. 34Dane Lea malih mobot, raris ngembasang putra lanang adiri. Irika dane mabaos sapuniki: “Sane mangkin kurenan tiange jaga sayan leket ring tiang, santukan tiang sampun ngembasang rare lanang tigang diri.” Punika awinannya rarene punika raris kapesengin: Lewi. 35Dane malih mobot tur ngembasang putra lanang adiri. Dane tumuli mabaos sapuniki: “Sane mangkin tiang jaga matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.” Punika awinanipun, anake alit punika kapesengin: Yehuda. Wusan punika, dane nenten malih madue putra.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index