Search form

PURWAKANING DADI 31

Dane Yakub malaib nilar Dane Laban

1Sedek rahina anu Dane Yakub mireng oka-okan Dane Laban pada pakrimik sapuniki: “I Yakub nyuang sakancan gelah bapan iragane. Kasugihan iane ento makejang uli gelah bapan iragane.” 2Samaliha kacingak antuk Dane Yakub, swabawan Dane Laban marep ring dane, bina pisan ring sane sampun-sampun. 3Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring Dane Yakub, sapuniki: “Kemaja kita mulih ka gumin kaluuran kitane muah sig kulawargan kitane. Ulun lakar ngiangin kita.”

4Sasampune punika Dane Yakub tumuli ngandikayang parekan danene ngaturin Dane Rahel miwah Dane Lea mangda dane rauh ring genah Dane Yakub ring tegale, ring genah kambing miwah biri-birin danene. 5Irika dane mabaos ring sang kalih sapuniki: “Swabawan dane iaji tusing enu buka ane suba-suba. Nanging Widin bapan beline ngiangin beli. 6Adi ajak dadua masih pada nawang, mungguing beli suba ngonyang bayu ngayah teken ajin adine. 7Nanging ajin adine suba mekelin beli, tur kanti ping dasa dane ngesehin upah beline. Sakewala Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing nglugrain dane nglaksanayang paundukan ane jaat marep teken beli. 8Yen dane ngandika mungguing ane brintik-brintik lakar dadi upah beline, lantas sakancan kambing muah biri-birine ento manakan brintik-brintik. Tur yen dane ngandikayang mungguing, ane poleng-poleng lakar dadi upah beline, laut sakancan kambing muah biri-birine ento manakan poleng-poleng. 9Aketo undukne Ida Sang Hyang Widi Wasa ngambil ubuhan ajin adine, tur paicayang Ida teken beli.

10Sedek dina anu di masan kambing muah biri-birine buang, beli ngipi nepukin kambing muah biri-biri muani poleng-poleng, brintik-brintik muah belang-belang nunggangin kambing muah biri-birine ento makejang. 11Buina Malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda teken beli di pangipian, kene: ‘Yakub.’ Atur beline: ‘Inggih titiang Ratu!’ 12Ida buin masabda: ‘Tingalinja sakancan kambing muah biri-biri muani ane nunggangin kambing muah biri-birine ento makejang poleng-poleng, brintik-brintik muah belang-belang. Sawireh sakancan ane laksanayanga baan I Laban marep teken kita, suba cingak Ulun. 13Ulun ene Widi ane di Betel sig tongos kitane ngwangun lingga ane sriokin kita lengis, sig tongos kitane ngaturang sesangi teken Ulun. Ane jani dabdabangja iban kitane, makaadja uli gumine ene, tur mulihja kita ka gumi uedan kitane.’ ”

14Dane Rahel miwah Dane Lea matur ring Dane Yakub, sapuniki: “Tiang nenten kari maderbe duman wiadin waris ring ajin tiange. 15Tiang sareng kalih puniki sampun kanggep sakadi wong sunantara, santukan tiang sampun kadol. Samaliha jinah panumbase punika makasami sampun telasang ipun. 16Samaliha sane sampun kambil antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa saking ajin tiange, punika dados derben tiang miwah pianak-pianak tiange. Sane mangkin rarisang margiang sakancan paindikan sane sabdayanga antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring beli.”

17Dane Yakub tumuli makinkin, oka-okan danene miwah pararabin danene raris kunggahang ring tundun untane. 18Sawatek ingon-ingon danene miwah saananing sane sampun keniang dane ring Padan-Aram sami kabakta lunga ka tanah Kanaan ka genah Dane Ishak, ajin danene. 19Duk punika Dane Laban nuju lunga nyukur bulun biri-birin danene. Rikala punika Dane Rahel raris mamaling arcan ajin danene. 20Dane Yakub ngapus Dane Laban, malantaran dane nenten mapiuning ring dane mungguing dane mapakayun malaib. 21Dane gegison kesah saking irika sarwi mamuat saananing arta branan danene. Dane mamargi nglintangin Tukad Eprat, tur ngungsi Pagunungan Gilead.

Dane Laban ngetut pamargin Dane Yakub

22Sasampune mamargi tigang rahina, Dane Laban polih gatra mungguing Dane Yakub sampun malaib. 23Dane raris ngajak kadang wargan danene ngetut pamargin Dane Yakub. Sasampune mamargi pitung rahina suenipun, Dane Yakub keni ketut antuk Dane Laban, ring Pagunungan Gilead. 24Wengine Ida Sang Hyang Widi Wasa ngrauhin Dane Laban sajeroning panyumpenan, sarwi masabda ring dane: “Ingetangja, eda pesan kita ngambekang kawirosan marep teken I Yakub.” 25Duk punika Dane Yakub sampun nyujukang kemah danene ring pagunungan, kadi asapunika taler Dane Laban miwah kadang wargan danene sampun nyujukang kemah danene ring Pagunungan Gilead.

26Dane Laban raris mabaos ring Dane Yakub: “Apa ane gae cening ene? Dadi cening ngapus ua, tur mrarut pianak-pianak uane luh-luh buka anak dadi jejarahan? 27Ngudiang dadi cening malaib tan pawangsit tur ngapus ua? Yen cening morahan teken ua, sinah ua saking liang ngatehang cening aji kidung muah gong. 28Buina ua tusing baang cening sela buat ngaras cucu-cucu muah pianak-pianak uane. Sigug pesan pajalan ceninge ene. 29Ua ene kuasa buat nyelekang cening, nanging ibi sanja Widin ajin ceninge suba masabda teken ua, apanga ua tusing ngambekang kawirosan teken cening. 30Ua nawang mungguing cening suba dot pesan mulih ka jeron ceninge, nanging dadi cening mamaling dewan uane?”

31Dane Yakub raris matur sapuniki: “Tiang rumasa ajerih, santukan kamanah antuk tiang, ua jagi ngambil oka-okan uane saking tiang. 32Nanging yen dewan uane punika keniang ua ring pantaran tiange rarisang sampun ipun pademang. Sane mangkin iriki ring ajeng kadang wargan iragane sami, rarisang tureksain barang-barang tiange, tur rarisang ambil barang druen uane.” Dane Yakub nenten pisan uning mungguing Dane Rahel sane mamaling arcane punika.

33Dane Laban raris ngranjing ka kemah Dane Yakub miwah ka kemah Dane Lea pingkalih ka kemah panyeroane makakalih punika, nanging arcane punika nenten kapanggih. Sasampun medal saking kemah Dane Lea, dane raris ngranjing ka kemah Dane Rahel. 34Nanging arcane punika sampun kambil antuk Dane Rahel tur kengkebang ring tengah kedapan danene, tur dane malinggih ring duur kedapane punika. Sadaging kemahe punika makasami katureksain antuk Dane Laban, nanging arcane punika nenten panggihin dane. 35Dane Rahel tumuli matur ring ajin danene: “Sampunangja aji menggah ring kayun, santukan tiang nenten mrasidayang nangkilin aji, sawetning tiang katuju sebel ring awak.” Dane Laban nyliksik makasami, nanging arcane punika nenten wenten panggihin dane.

36Dane Yakub tumuli merang ring kayun, sarwi mabaos kadi asapuniki: “Napike iwang miwah dosan tiange, kantos ua sarat pisan nguber tiang? 37Sane mangkin barang tiange sampun tureksain ua makasami, punapike wenten panggihin ua barang-barang druen uane. Rarisang genahang iriki ring ajeng kadang wargan tiange miwah ring ajeng kadang wargan uane, mangda dane sareng sami nepasin iraga sareng kalih. 38Sampun kalih dasa taun suenipun tiang ngiring ua, biri-biri miwah kambing uane sane lua nenten naenin kruron, samaliha panak kambing uane nenten naenin tampah miwah tunas tiang. 39Sane sarap sato galak nenten naenin aturang tiang ring ua nanging tiang newek sane masilihin. Sane kapaling antuk anake rikalaning rahina wiadin rikalaning wengi, setata tiang tagihin ua pasilihipun. 40Tiang setata nandang kebus rikalaning rahina, miwah nandang dingin rikalaning wengi, maliha matan tiange nenten naenin pules. 41Kalih dasa taun suenipun tiang ring jeron uane, tur patbelas taun suenipun tiang sampun makarya, mangdane tiang polih okan uane makakalih, miwah malih nem taun tiang makarya, mangdane tiang polih ingon-ingon uane. Sajeroning punika sampun kantos ping dasa ua ngesehin upah tiange. 42Yening Widin ajin tiange inggih punika Widin Dane Abraham, miwah Widi sane kajerihin antuk Dane Ishak nenten ngiangin tiang, sinah ua sampun nundung tiang matalang. Nanging kasangsaran miwah katuyuhan tiange sampun kacingak antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur sane dibi sande Ida sampun nibakang tetepasan.”

Prajanjian Dane Yakub marep ring Dane Laban

43Dane Laban tumuli masaur, sapuniki: “Anake luh-luh ene pianak uane, muah cerik-cerike muani ene cucun uane muah ingon-ingone ene, ingon-ingon uane, tur sawatek ane tingalin cening dini, ento makejang gelah uane. Ane jani sawireh ua suba tusing nyidayang buin ngisiang pianak-pianak muah cucu-cucun uane, 44ento krana jalan jani iraga ngae prajanjian, tur ngwangun tugu makadadi upasaksin prajanjian ua ngajak cening.”

45Wusan punika Dane Yakub raris ngambil batu asiki, sarwi kajujukang dados tugu. 46Sapanglanturipun Dane Yakub raris mabaos ring kadang wargan danene, sapuniki: “Kemaja punduhang batune.” Dane sareng sami raris ngambil batu saha kadugdugang, tumuli dane sareng sami majengan ring sisin dugdugan batune punika. 47Dugdugan batune punika kawastanin Yegar-Sahaduta antuk Dane Laban nanging Dane Yakub ngwastanin Galed. 48Dane Laban raris ngandika: “Di dinane jani dugdugan batune ene dadi upasaksi di pantaran uane ngajak cening.” Punika awinannyane dugdugan batune punika kawastanin Galed. 49Genahe punika taler kawastanin Mispa santukan baos danene: “Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa macingak teken ua muah cening, rikalaning iraga pada majohan. 50Ingetang pesan, yen cening nyelekang pianak-pianak uane, muah yen cening buin ngalih kurenan len, yadian ua tusing tau, Ida Sang Hyang Widi Wasa ane nyuryanin iraga.” 51Sapanglanturipun Dane Laban mabaos ring Dane Yakub, sapuniki: “Tingalinja dugdugan batune ane dugdugang ua di pantaran uane klawan cening, muah tingalinja tugune ene. 52Dugdugan batu muah tugune ene makadadi upasaksi, mungguing ua tusing lakar ngliwatin dugdugan batune ene buat lakar ngalih cening, aketo masih cening tusing lakar ngliwatin dugdugan batune muah tugune ene buat lakar ngalih ua, maduluran pepineh ane tan rahayu. 53Dumadak Widin Dane Abraham muah Widin Dane Nahor, dadi hakim di pantaran iragane.” Dane Yakub tumuli masumpah, masrana nyambat parab Ida Sang Hyang Widi Wasa, sasungsungan Dane Ishak ajin danene, buat ngamanggehang prajanjiane punika. 54Samaliha Dane Yakub raris nampah wewalungan kanggen aturan ring gununge punika. Dane ngundang kadang wargan danene buat sareng-sareng majengan irika. Sawusan majengan dane sareng sami makolem ring gununge punika. 55Benjangne pasemengan Dane Laban ngaras putu-putun danene miwah oka-okan danene, sarwi ngamertanin dane sami. Wusan punika Dane Laban raris mawali mantuk ka jeron danene.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index