Search form

PURWAKANING DADI 34

Dane Dina miwah Ida Sikem

1Sedek rahina anu, Dane Dina okan Dane Yakub miwah Dane Lea sane istri malancaran ninjoin makudang-kudang anak istri ring jagate punika. 2Duk punika dane tumuli kacingakin antuk Ida Sikem, putran Sang Prabu Hemor, wong Hewi sane madeg ratu ring jagate irika. Dane Dina tumuli kaplegandang tur kajak matemu semara. 3Ida Sikem ngaksi mungguing Dane Dina punika kalintang ayu, punika duaning ida kasemaran ring daane punika. Ida tresna ring daane punika tumuli daane punika kalemesin. 4Punika duaning Ida Sikem raris matur ring Ida Hemor, ajin idane: “Padikangja titiang daane puniki, buat jaga anggen titiang somah.”

5Kacrita Dane Yakub sampun mireng, mungguing Ida Sikem sampun mlegandang Dane Dina. Nanging duk punika oka-okan danene sedekan ring tegalane ngangonang ingon-ingon danene. Punika duaning Dane Yakub, nyepel paindikane punika ring kayun, kantos oka-okan danene pada budal saking pategalane. 6Ida Hemor ajin Ida Sikem raris ngrauhin Dane Yakub buat jaga mabebaosan ring dane. 7Duk punika oka-okan Dane Yakub sampun pada budal saking tegale. Sasampun dane pada mireng indik semeton danene sane istri punika, dane sareng sami pada merang ring kayun, tur kalintang duka, santukan Ida Sikem sampun nganistayang wong Israel, malantaran ida mlegandang tur matemu semara ring okan Dane Yakub. 8Ida Sang Prabu Hemor raris mabaos ring Dane Yakub, sapuniki: “Pianak tiange Sikem kalintang tresna kasemaran ring okan ragane. Pinunas tiange, mangda ragane ngledangang ugi okan ragane punika, buat jaga dados timpal pianak tiange. 9Ngiring iraga ngardi prajanjian, mangdane paradaan ragane prasida kambil antuk truna-trunan tiange, kadi asapunika taler paradaan tiange prasida kambil antuk truna-trunan ragane. 10Ledangang kayun ragane malinggih iriki sareng tiang ring jagat tiange puniki. Durusangja malinggih ring genah sane senengin ragane tur rarisang ngulati pangupa jiwa iriki saha bebas, saha muponin arta brana.”

11Ida Sikem raris mabaos ring aji miwah semeton-semeton Dane Dina sapuniki: “Durusangja pasuecan ragane ring tiang, tur tiang jaga ngaturang napija sane arsayang ragane saking tiang. 12Yadiastu amunapija ragane ngarsayang basan pupur, tiang jaga ngaturang sane arsayang ragane punika, sakewanten paicayangja daane punika jaga dados timpal tiange.”

13Oka-okan Dane Yakub raris nyaurin Ida Sikem miwah ajin idane Sang Prabu Hemor antuk pangindrajala, santukan Ida Sikem sampun aor ring Dane Dina, arin danene. 14Sapuniki atur danene ring sang kalih: “Titiang nenten mrasidayang nglilayang adin titiange kambil antuk anak lanang sane nenten masunat. Santukan indike punika tan patut pabuat titiang. 15Titiang wau mrasidayang nagingin pakayunan iratune, yening palungguh iratu mrasidayang nagingin pidabdabe puniki sane dagingipun pisan mangda palungguh iratu sareng sami pateh sakadi titiang, inggih punika: asing-asing anak lanang sane wenten ring pantaran palungguh iratune mangda kasunat. 16Yen sampun kadi asapunika, wau titiang mrasidayang ngaturang paradaan titiange ring iratu, miwah titiang ngambil paradaa druene. Samaliha titiang jaga jenek magenah ring jagat iratune, tur iraga jaga dados bangsa asiki. 17Nanging yening iratu nenten nglinguang atur titiange, tur iratu nenten masunat, nyaman titiange punika jaga ambil titiang, tur titiang jaga makaon saking iriki.”

18Sang Prabu Hemor miwah Ida Sikem, putran idane, raris saadung ring atur Dane Yakub miwah okan danene punika. 19Ida Sikem tan pasangke buat nglaksanayang indike punika, santukan ida kalintang kasemaran ring okan Dane Yakub, samaliha ida punika dados anak sane pinih kajiang ring pantaran kulawargan idane.

20Ida Sang Prabu Hemor miwah Ida Sikem putran idane, raris lunga ka genahe paum ring gapuran kotane. Irika sang kalih mabaos ring wong kotane sapuniki: 21“Anake ento makejang nyak makanti teken iraga. Depangja ia nongos di gumine ene muah bebas ngalih pangupa jiwa, sawireh gumine ene enu linggah pabuat ia. Iraga dadi nyuang paradaannyane anggon kurenan, tur iraga dadi maang paradaan iragane buat anggona kurenan. 22Anake ento adung nongos dini ngajak iraga, kanti iraga dadi bangsa abesik. Sakewala ada pangidihne, nah ento: asing-asing anak muani di pantaran iragane patut kasunat, patuh buka anake ento. 23Ingon-ingon, arta brana muah pagelahannyane ento makejang lakar dadi gelah iraga. Sakewala depang malu iraga ngisinin pangidihne, apanga ia tetep nongos di gumin iragane.” 24Sawatek anake sane rauh paum ring gapuran kotane punika, makasami sairing ring pangandikan Ida Sang Prabu Hemor miwah Ida Sikem, putran idane. Duaning punika sakancan anake lanang ring kotane punika makasami kasunat.

25Ring rahina sane kaping tiganipun, rikala wong kotane sedeng banget mataanan, raris rauh okan Dane Yakub sareng kekalih, inggih punika: Dane Simeon miwah Dane Lewi, rakan Dane Dina. Sang kalih ngaud pedang raris ngamuk tur mademang sawatek anake lanang ring kotane punika, samaliha tan ajerih ring sapasira jua. 26Ida Sang Prabu Hemor miwah Ida Sikem, putran idane, taler kasedayang antuk sang kalih. Irika sang kalih raris ngambil Dane Dina saking purin Ida Sikem tumuli makaon. 27Wusan punika oka-okan Dane Yakub sane lianan raris rauh ngrampas branan jadmane sane sampun padem, miwah majejarah ring kotane punika, santukan arin danene sampun kajelekang. 28Kambing, biri-biri miwah banteng-bantengnyane, keledae miwah sakancan sane wenten ring kota miwah sane wenten ring jaban kotane makasami kabrarut. 29Sakancan kasugihannyane, pianak miwah somahnyane makasami kajarah miwah katawan. Kadi asapunika taler sawatek sane wenten ring umah-umahnyane makasami kambil.

30Dane Yakub raris ngandika ring Dane Simeon miwah Dane Lewi, sapuniki: “Cening suba ngawinang bapa keweh, ane jani sinah wong Kanaan, wong Perise muah sawatek jlemane ane ada di gumine ene pada brangti teken bapa. Bapa tusing amunapa ngelah roang. Yen ia maseka nglawan bapa, sinah bapa kalah, tur iraga ajak makejang lakar sirna.”

31Nanging atur sang kalih: “Tiang nenten lila yen adin tiange kadadosang sundel.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index