Search form

PURWAKANING DADI 35

Dane Yakub kamertanin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Betel

1Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Dane Yakub, sapuniki: “Kemaja ka Betel, tur nongosja ditu, buina ngaeja pamorboran aturan buat Ulun, Ida Sang Hyang Widi Wasa ane suba mapakantenang raga teken kita, dugas kitane malaib uli sig belin kitane, Esau.”

2Dane Yakub tumuli ngandika ring sakulawargan danene, miwah ring sakancan anake sane ngiring dane makasami sapuniki: “Kutangja dewa-dewa lenan ane ada di pantaran caine, tur suciangja deweke, muah sehinja panganggone. 3Jalan jani iraga makinkin luas ka Betel, ditu icang lakar nyujukang pamorboran aturan buat Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane suba nagingin pinunas icange rikalaning icang kakewehan, muah ane setata ngiangin icang saparan-paran.” 4Irika ipun sareng sami tumuli pada ngaturang sakancan dewa lianan sane derbeang ipun, miwah anting-ating sane wenten ring kupingipune ring Dane Yakub. Dane Yakub raris nanem punika makasami ring sor wit tarune sane ageng, sane nampek ring Sikem.

5Rikala Dane Yakub sareng oka-okan danene mamargi, sakancan kota-kotane sane wenten ring kiwa tengen danene sami katangkeb antuk wisia sane turun saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, kantos dane sareng sami nenten kakepung. 6Dane Yakub miwah sakancan anake sane ngiring dane raris rauh ring Lus, sane ring tanah Kanaan, inggih punika Betel. 7Irika dane nyujukang pamorboran aturan, tur genahe punika kawastanin El-Betel. Santukan irika Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapakantenang ragan Idane ring dane, duk dane malaib saking rakan danene. 8Ritatkala Ni Debora, pangempun Dane Ribka padem, ipun katanem ring tebenan kota Betele punika, ring sor wit tarune sane ageng, sane kawastanin: Wit Tungtung Tangis.

9Sasampun Dane Yakub mawali saking Padan-Aram, Ida Sang Hyang Widi Wasa malih mapakantenang raga ring dane, tur Ida ngamertanin dane. 10Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring dane sapuniki: “Adan kitane Yakub, sakewala uli jani kita tusing enu madan Yakub, nanging Israel.” Kadi asapunika Ida Sang Hyang Widi Wasa ngicen dane pesengan Israel. 11Ida Sang Hyang Widi Wasa malih masabda ring dane: “Ulun ene Widi Ane Maha Kuasa. Endah-gumendahja kita tur sayan ngliunangja. Uli sig kitane lakar wetu makudang-kudang bangsa. Buina kita lakar dadi leluur pararatu. 12Gumine ene, ane suba paicayang Ulun teken Abraham muah teken Ishak, lakar paicayang Ulun teken kita muah teken katurunan kitane.” 13Wusan punika Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli mlecat nilar Dane Yakub. 14Irika Dane Yakub raris nyujukang tugu batu ring genahe punika. Tugune punika kaplaspas, malantaran kasriokin anggur miwah minyak. 15Genah Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring dane raris kawastanin Betel, antuk Dane Yakub.

Indik sedan Dane Rahel

16Sasampune punika dane sareng sami raris kesah saking Betel. Rikala dane sampun nampek ring kota Eprata, Dane Rahel raris ngembasang putra, tur abot pisan antuk dane ngembasang. 17Rikala dane kameweh-meweh ngembasang putra punika, bidane raris mabaos ring dane sapuniki: “Sampunangja ajerih, santukan sane mangkin ragane malih polih rare lanang.” 18Dane Rahel raris seda. Nanging sadurung dane megat jiwa, rarene punika icen dane pesengan: Ben-Oni. Nanging ajinnyane ngicen pesengan: Benyamin.

19Rikala Dane Rahel seda, dane raris kapendem ring sisin margine ka Eprata, inggih punika Betlehem. 20Dane Yakub raris nyujukang tugu ring duur kubur danene, tur tugune punika kantun rauh mangkin. 21Sasampune punika dane Israel raris nglanturang pamargi, tumuli dane nyujukang kemah danene ring samping Menara Edere.

Paraputran Dane Yakub

(1Bab. 2:1-2)

22Duk dane Israel jenek ring samping Menara Edere, Dane Ruben polih matemu semara ring Ni Bilha, rabin ajin danene. Indike punika kapireng antuk dane Israel, mawinan dane kalintang duka.

Mungguing paraputran Dane Yakub sane lanang-lanang wenten roras diri akehnyane. 23Paraputran Dane Lea, inggih punika: Dane Ruben (okan Dane Yakub sane pinih duur), Dane Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar miwah Sebulon. 24Paraputran Dane Rahel, inggih punika: Dane Yusup miwah Benyamin. 25Oka-okan Ni Bilha, panyeroan Dane Rahel, inggih punika: Dane Dan miwah Naptali. 26Oka-okan Dane Yakub sane embas saking Ni Silpa, panyeroan Dane Lea, inggih punika: Dane Gad miwah Aser. Punika makasami paraputran Dane Yakub sane lanang-lanang, sane embas ring Padan-Aram.

Indik sedan Dane Ishak

27Dane Yakub tumuli lunga ka genah Dane Ishak, ajin danene, ring Mamre, sane nampek ring Hebron, genah Dane Abraham miwah Dane Ishak madunungan. 28Mungguing yusan Dane Ishak wenten satus wulung dasa warsa. 29Dane Ishak seda rikala dane sampun kalintang lingsir. Layon danene raris kapendem antuk Dane Esau miwah Yakub, oka-okan danene.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index