Search form

PURWAKANING DADI 37

Dane Yusup miwah parasemeton danene

1Kacrita Dane Yakub jenek malinggih ring tanah Kanaan, ring genah pecak ajin danene ngempi. 2Sapuniki katuturan indik katurunan Dane Yakub. Duk Dane Yusup kantun anom, rikala dane mayusa pitulas warsa dane biasa ngangon kambing miwah biri-biri, sareng-sareng ring semeton-semeton danene, inggih punika putran Bilha miwah Silpa, rabin ajin danene. Dane Yusup raris masadu ring ajin danene nguningayang indik kacorahan parasemeton danene.

3Dane Israel bangetan sayang danene ring Dane Yusup, bandingang ring oka-okan danene sane lianan, santukan Dane Yusup punika oka sane kembasang sasampun dane lingsir. Dane tumuli ngandikayang ngaryanang busana sane endah-endah pabuat Dane Yusup. 4Rikala parasemeton danene uning, mungguing Dane Yusup bangetan kasayangang antuk ajin danene, parasemeton danene raris sami duka ring dane, tur sami pada nenten kayun masocapan ring dane.

5Sedek rahina anu Dane Yusup nyumpena. Sumpenan danene punika raris katuturang ring parasemeton danene. Indike punika ngawinang parasemeton danene sayan mawuwuh-wuwuh duka ring dane. 6Sapuniki baos Dane Yusup ring parasemeton danene: “Tegarangja padingehang ipian tiange ene: 7Rasane iraga sedek mesel-mesel gandum di tegale. Peselan tiange laut jeg bangun majujuk. Sesubanne keto peselan-peselan beline ajak makejang laut teka ngiter tur nengkluk nyumbah teken peselan tiange ento.”

8Parasemeton danene raris ngandika ring dane: “Apake adi makeneh ngratu tur mrentah beli ajak makejang?” Kenginan parasemeton danene raris sayan geting ring dane, malantaran sumpenan miwah baos danene punika.

9Wus punika dane malih nyumpena sane lianan, tumuli katuturang ring parasemeton danene. Sapuniki baos danene: “Tiang buin ngipi. Rasane, matan aine, bulane muah bintange solas liunne pada nyumbah tiang.”

10Sasampun paindikane punika kuningayang ring aji miwah parasemeton danene, ajin danene raris nyebadain dane sapuniki: “Ipian apa ane ipiang cening ento? Dija ada unduk bapa, meme muah nyama-nyamaan ceninge kanti nengkluk nyumbah cening?” 11Parasemeton danene raris pada merang ring kayun marep ring dane. Nanging ajin danene muntil indike punika ring pakayunan danene ngraga.

Dane Yusup kadol ka tanah Mesir

12Sedek rahina anu parasemeton danene lunga ngangonang kambing miwah biri-biri druen ajin danene, ring Sikem. 13Dane Israel raris ngandika ring Dane Yusup, sapuniki: “Nyama-nyamaan ceninge ngangonang kambing muah biri-birine ditu di Sikem. Ane jani cening lakar tunden bapa nelokin ia.”

Pasaur Dane Yusup: “Inggih bapa, tiang sairing.”

14Dane Israel ngandika ring dane sapuniki: “Kemaja delokin nyama-nyamaan ceninge muah kambing lan biri-birine. Kenken ia ditu, apa ia rahayu apa tusing. Kenkenja unduke ditu lantas orahang teken bapa.” Irika Dane Yakub raris ngutus Dane Yusup, saking Hebron. Dane tumuli rauh ring Sikem. 15Rikala Dane Yusup kabincang-bincang mrika-mriki ring tegale, raris dane katemu ring anak lanang adiri. Anake lanang punika raris mataken, ring dane: “Napi sane rereh ragane?”

16Pasaur Dane Yusup: “Tiang ngrereh nyama-nyamaan tiange. Punapike ragane uning, ring dija ipun ngangonang kambing miwah biri-biri.”

17Anake punika raris mabaos sapuniki: “Dane sareng sami sampun makaon saking iriki, santukan renga tiang, dane maosang jaga lunga ka Dotan.” Dane Yusup tumuli ngetut pamargin semeton-semeton danene punika, panggihin dane ring Dotan.

18Kantun doh Dane Yusup dane sampun kacingak antuk parasemeton danene. Irika parasemeton danene raris mapiguman buat ngulati pangindrajala jaga nyedayang dane. 19Sapuniki bebaosan danene: “Tingalinja! Ento apa tukang ipiane teka. 20Jani jalan matiang ia, tur clempungang bangkenne ka salah tunggal semere ene, lantas orahang ia suba sarap sato galak. Suud keto jalanja iwasin, kenken panadin ipian iane ento.”

21Rikala Dane Ruben mireng indike punika, dane mapakayunan jaga ngluputang Dane Yusup saking pangindrajalan semeton-semeton danene punika. Duaning punika, dane raris mabaos sapuniki: “Edaja matianga. 22Melahan entungang ia ka semere ane ada di tegal melakange ene, nanging eda ia plegendahanga.” Dane mabaos kadi asapunika santukan dane mapakayunan jagi ngluputang Dane Yusup saking pangindrajalan semeton-semeton danene, tur jaga ngwaliang dane ring ajin danene. 23Wau Dane Yusup rauh ring genah parasemeton danene, parasemeton danene digelis ngelusin busana sane sarwa endah saking ragan danene. 24Dane raris kabakta tur kaclempungang ring semere. Semere punika tuh, nenten madaging toya.

25Sasampune punika parasemeton Dane Yusup raris pada malinggih jaga majengan. Riwau dane sareng sami matinjoan, raris wenten aksi dane rombongan sudagar wong Ismael rauh saking Gilead, jaga ngungsi ka Mesir. Parasudagare punika makta barang dagangan marupa: getah damar, balsem, miwah getah mur, sane kapondong antuk unta. 26Dane Yehuda tumuli mabaos ring parasemeton danene punika: “Apa pikenohne, yen iraga ngamatiang adin iragane ento, tur ngengkebang bangkenne? 27Jalanja adep ia teken wong Ismaele ene, nanging eda ia plegendahanga, sawireh ia nyaman iragane tunggal purusa.” Parasemeton danene raris ngidepang baos danene punika. 28Rikala wenten sudagar wong Midian nglintang irika, Dane Yusup raris katingtingang saking semere, tumuli kadol ring wong Ismaele punika, mapangarga aji kalih dasa bidang jinah perak. Dane Yusup raris kabakta ka Mesir antuk sudagare punika.

29Ritatkala Dane Ruben mawali ka semere punika, Dane Yusup tan wenten malih panggihin dane irika. Dane raris nyetset kawacan danene, kabatek antuk osek kayun danene. 30Dane tumuli mawali ka genah semeton-semeton danene, sarwi ngandika sapuniki: “Anake cerik ento tusing enu ditu, kenkenang beli jani iban beline?”

31Sasampune punika, dane sareng sami raris ngorok kambing, tur busanan Dane Yusup punika raris kacelub ring getih kambinge punika. 32Busanane sane sarwa endah punika raris katurang ring ajin danene, saha kadulurin atur sapuniki: “Puniki sane keniang titiang. Indayang tureksain, punapike panganggene puniki derben okan ajine, punapi nenten?”

33Rikala Dane Yakub nureksain panganggene punika, dane raris ngandika: “Ene panganggon pianak bapane. Sinah ia sarap sato galak, tur mati kapukang-pukang.” 34Dane Yakub tumuli nyetset busanan danene, raris ngrangsuk busana sane nyiriang dane duhkita. Dane nyungkanang kayun kantos sue pisan malantaran indik okan danene punika. 35Paraputran danene lanang istri sami pada mapakibeh buat nglipurang dane, nanging dane nenten kayun kalipurang. Dane ngandika sapuniki: “Bapa lakar nyakit ati, kanti bapa mulih ka tanahe wayah, nutug pianak bapane.” Kadi asapunika indik Dane Yusup katangisin antuk ajin danene.

36Kacrita Dane Yusup ring Mesir, dane kadol antuk sudagar wong Midiane punika, ring Dane Potipar, prakanggene ring purin ida sang prabu, sane dados komandan pangawal idane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index