Search form

PURWAKANING DADI 42

Semeton Dane Yusup numbas gandum ka Mesir

1Sasampun Dane Yakub polih gatra, mungguing ring Mesir wenten gandum dane raris ngandika ring paraputran danene: “Ngudiang dadi cening saling pandreng dogen?” 2Sapanglanturipun dane ngandika: “Bapa ningeh orta, mungguing di Mesir kone ada gandum. Kemaja cening luas ka Mesir meli gandum apanga iraga eda kanti mati makenta.” 3Irika semeton Dane Yusup sareng dasa diri raris mamargi jaga numbas gandum ka Mesir. 4Nanging Dane Benyamin, arin Dane Yusup, nenten kicen antuk Dane Yakub nyarengin semeton-semeton danene, santukan pakayunan Dane Yakub sapuniki: “Dong nyen ia kena baya di jalan.”

5Ring pantaran jadmane sane rauh numbas gandum ring Mesir, taler wenten paraputran dane Israel, santukan wenten sayah ring tanah Kanaan. 6Duk punika Dane Yusup sampun madeg patih ring Mesir. Dane sane ngadol gandum ring sawatek anake sane rauh saking sakuub jagate sami. Semeton-semeton Dane Yusup taler rauh tangkil ring dane, tur nyumbah ring ajeng danene, kantos prarainnyane nganteg ka tanahe. 7Rikala Dane Yusup ngaksi parasemeton danene, digelis kelingan antuk dane, nanging dane mapi-mapi sakadi anak sane tan uning ring dane sareng sami. Dane Yusup nyapa dane antuk pangandika sane sada bangras kadi asapuniki: “Jerone uli dija?”

Pasaur danene: “Titiang saking tanah Kanaan gumanti praya numbas pangan.”

8Dane Yusup ngelingin semeton-semeton danene, nanging dane nenten kelingan antuk parasemeton danene. 9Irika Dane Yusup raris eling ring sumpena-sumpenan danene, sane ngeniang indik parasemeton danene punika. Dane raris ngandika ring dane sareng sami: “Jerone ene mata-mata. Jerone teka mai buat nyelehin, dijanan mirib gumine ene tusing misi pajagaan.”

10Nanging pasaur danene: “Nenten pisan ratu! Titiang parakaulan palungguh iratu rauh mriki wantah jaga numbas pangan kewanten. 11Titiang sareng sami puniki manyama tunggal purus. Titiang boyaja mata-mata nanging titiang jadma jujur.”

12Nanging pangandikan Dane Yusup: “Sing saja keto. Jerone teka mai buat nyelehin dijanan mirib gumine ene tusing misi pajagaan.”

13Dane sareng sami raris matur: “Titiang sareng sami puniki manyama sareng roras tunggal bapa, saking tanah Kanaan. Sakewanten adin titiange sane adiri sampun tan kantun. Sane pinih alit mangkin kantun jumah sareng ring bapan titiange.”

14Dane Yusup malih ngandika: “Jerone ene saja tuah mata-mata, buka ane orahang tiang ibusan. 15Ane jani jerone lakar uji tiang, kene: Sajeroning parab ida sang prabu tiang masumpah, mungguing jerone tusing dadi makaad uli dini, satonden adin jerone ane paling cerika ento teka mai. 16Kema aukud uli pantaran jerone, mulih ngalih adin jerone ento. Nanging ane lenan, patut enu nongos makurung dini. Malantaran ento raos jerone prasida kabuktiang apake raos jerone saja, apa bobab. Tur yen tusing saja, uli krana panyeneng ida sang prabu, jerone ene saja tuah mata-mata.” 17Dane sareng sami raris katahan, tigang rahina suenipun.

18Ring rahina sane kaping tiganipun Dane Yusup ngandika ring dane, sapuniki: “Tiang takut teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh keto kene pesan baan apang jerone enu idup. 19Yen saja jerone anak jujur, depang nyaman jerone aukud makurung di tongos tahanane ene, nanging ane lenan, kemaja mulih abaang sapakurenan jerone gandum, apang eda ia kanti mati makenta. 20Nanging adin jerone ane paling cerika ento, patut edengang teken tiang, apanga raos jerone ento saja mabukti, apang jerone tusing matiang tiang.” Indike punika raris kamargiang antuk dane sareng sami. 21Dane raris pada mabaos sapuniki: “Saja-sajaan jani iraga naanang dosan iragane marep teken iadi ento. Bes suba tepuk, kenken rasan seksek kenehne, dugase ia ngasih-asih ngidih urip teken iraga, nanging iraga tusing ngrunguang pangidihne ento. Ento krana ane jani iraga nampi pakewuh buka kene.”

22Dane Ruben raris masaur: “Ipidan suba orahin beli, eda pesan ngae dosa marep teken anake cerik ento. Nanging adi tusing nyak madingehang munyin beline. Ane jani iraga patut ngemasin angkihan anake cerik ento.” 23Nanging dane sareng sami nenten uning, mungguing Dane Yusup ngresep ring bebaosan danene, santukan dane nganggen juru basa rikala mabaos ring Dane Yusup. 24Dane Yusup tumuli kesah saking irika, raris nangis. Sasampune dane mrasidayang malih mabaos, dane raris mawali mrika tumuli ngambil Dane Simeon, saha negul dane ring ajeng parasemeton danene.

Parasemeton Dane Yusup budal ka Kanaan

25Sasampune punika Dane Yusup raris mrentahang, mangda wadah gandum parasemeton danene kadagingin gandum, tur jinah danene suang-suang mangda kawaliang ring karungnyane, tur mangda dane sareng sami pada kicen bekel pabuat ring margi. Indike punika raris kalaksanayang kadi asapunika. 26Wusan punika dane sareng sami raris ngunggahang gandume punika ring tundun keledaen danene suang-suang, tumuli kesah saking irika. 27Wengine ring genahe madunungan, rikala wenten sane ngagah karungnyane jaga ngwehin keledaennyane neda, raris kacingak jinahnyane wenten ring bungut karungnyane. 28Dane raris nguningayang indike punika ring semeton-semetonnyane sapuniki: “Pipis tiange ulihanga, ene apa di tengah karung tiange!” Dane sareng sami raris engsek, tur pada ngetor saling pandreng, sarwi mabaos sapuniki: “Apake ane kakardi baan Ida Sang Hyang Widi Wasa marep teken iraga ene?”

29Sasampun dane rauh ring ajeng Dane Yakub, ajin danene ring tanah Kanaan, saluiring paindikan sane tandangin dane, makasami uningayang dane. Sapuniki atur danene: 30“Anake agung sane madeg ratu ring Mesir, sampun nyapa tiang sareng sami antuk pangandika sane bangras tur tiang sareng sami kadalih dados mata-mata buat nyelehin jagat idane. 31Nanging tiang matur sapuniki: ‘Titiang puniki jadma jujur. Titiang puniki boya mata-mata. 32Titiang manyama sareng roras tunggal purusa, sane adiri sampun tan kantun, tur sane pinih alit sane mangkin nyarengin bapan titiange ring tanah Kanaan.’ 33Raris anake agung, sane madeg ratu irika, ngandika sapuniki: ‘Kene lakar baan tiang nawang, apa jerone saja jujur apa tusing. Depang nyaman jerone enu dini aukud sig tiange. Ane jani kemaja mulih abaang pakurenan jerone gandum, apanga ia eda kanti mati makenta. 34Suba keto ajak adin jerone ane paling cerika ento mai. Ditu lakar buktiang tiang, mungguing jerone saja tusing dadi mata-mata, nanging anak ane jujur. Ditu mara tiang lakar nguliang nyaman jerone ene, tur jerone dadi bebas ngentap gumine ene.’ ”

35Ritatkala dane sareng sami pada mriokang daging karung danene, raris panggihin dane pusi-pusi wadah jinah danene suang-suang, tur dane sareng sami miwah ajin danene raris pada jejeh. 36Dane Yakub, ajin danene, raris ngandika ring dane sareng sami sapuniki: “Apake cening makeneh apanga bapa kelangan pianak bapane makejang? Yusup suba tusing enu, tur Simeon masih tusing ada. Ane jani Benyamin buin nagih ajak cening kema. Mula tuah lacur bapane!”

37Dane Ruben raris matur ring ajin danene, sapuniki: “Pianak tiange muani kekalih puniki anggen tiang wala. Yen Benyamin nenten aturang tiang mawali malih ring bapa, rarisang sampun pademang pianak tiange kekalih puniki. Pisarayangja ipun ring tiang, sinah ipun jaga aturang tiang malih mawali ring bapa.”

38Nanging pangandikan Dane Yakub sapuniki: “Pianak bapane ento tusingja lakar baang bapa luas kema ngajak cening. Sawireh belinne suba mati, tur ane enu tuah ia dogen. Yen ia kena bencana di jalan, ento lakar ngranayang bapa ane suba tua ene lakar mulih ka tanahe wayah ulihan sedih kingking.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index