Search form

PURWAKANING DADI 42:7

7Rikala Dane Yusup ngaksi parasemeton danene, digelis kelingan antuk dane, nanging dane mapi-mapi sakadi anak sane tan uning ring dane sareng sami. Dane Yusup nyapa dane antuk pangandika sane sada bangras kadi asapuniki: “Jerone uli dija?”

Pasaur danene: “Titiang saking tanah Kanaan gumanti praya numbas pangan.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index