Search form

PURWAKANING DADI 43:29

29Rikala Dane Yusup nyingak Dane Benyamin arin danene sane tunggal biang, dane tumuli ngandika: “Eneke adin jerone ane paling cerika, ane orahang jerone teken tiang ento?” Raris dane ngandika ring Dane Benyamin: “Dumadak Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica sih pasuecan teken cening.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index