Search form

PURWAKANING DADI 44

Gelas Dane Yusup ical

1Wusan punika Dane Yusup raris mrentahang ring pangenter jeron danene, sapuniki: “Isininja karung-karung anake ento gandum amun apaja dadi baana ngaba. Buina pejang masih pipisne di karungne suang-suang. 2Gelas perak icange pejang sig karung anake ane paling cerika, tur pipis pamelin gandume masih pejang ditu.” Pangenter purine punika raris ngamargiang sapatitah Dane Yusup punika. 3Benjangipun sasampun tatas rahina, dane sareng sami miwah keledaen danene pada kalugrain mamargi. 4Nanging sadurunge doh pamargin danene saking kotane punika, Dane Yusup tumuli ngandika ring pangenter jeron danene sapuniki: “Kemaja kepung anake ento. Yen cai suba neked ditu, kene baan ngraos teken ia: ‘Kenken dadi jerone ngwales ane melah aji ane jaat. 5Ngudiang dadi jerone mamaling gelas perak gustin tiange ane anggen dane nginum muah matetenger. Bani pesan jerone malaksana corah buka keto.’ ”

6Rikala pangenter jerone punika rauh ring genah danene sareng sami, raris pangandikan Dane Yusup punika karauhang ring dane sareng sami. 7Dane sareng sami raris masaur: “Napi awinanipun jerone mabaos kadi asapunika ring tiang sareng sami? Doh paratiang sareng sami pacang purun malaksana kadi asapunika. 8Jinahe sane keniang tiang ring karung tiange suang-suang, boyake sampun buat tiang saking tanah Kanaan tur waliang tiang ring jerone? Doh paratiang pacang mamaling mas wiadin perak saking jeron gustin jerone. 9Ring pantaran tiange sareng sami puniki, ring karung siraneja keniang jerone gelase punika, rarisang pademang ipun, tur tiang sareng sami nyadia dados panjak jerone.”

10Sasampune punika, pangenter purine punika raris masaur: “Raos jerone ento beneh. Sig karung nyenneja bakatang tiang gelase ento, tuah ia dogen lakar dadi panjak tiange, nanging jerone ane lenan dadi mulih saha rahayu.” 11Irika dane sareng sami pada nedunang tur ngagah karungnyane suang-suang. 12Pangenter jerone punika raris nureksain sakasiki, ngawit saking sane pinih duur ngantos rauh ring sane pinih alit. Irika raris gelase punika kakeniang ring karung Dane Benyamin. 13Dane raris pada nyetset busanan danene, tur keledaen danene suang-suang raris pada kapondongin tumuli dane mawali ka kota.

14Ritatkala dane Yehuda miwah parasemeton danene rauh ring jeron Dane Yusup, Dane Yusup katuju kantun ring jero. Dane raris pada nyumbah ring ajeng danene. 15Dane Yusup raris ngandika ring dane sapuniki: “Apa ane gae jerone ene? Tusingke jerone nawang, anake ane buka tiang ene nawang pajalan jerone aji matetenger?”

16Irika dane Yehuda raris matur: “Napike sane jaga aturang titiang ring palungguh iratu? Samaliha napike sane jaga anggen titiang muktiang kapatutan titiange. Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyinahang kiwangan titiange puniki. Duaning punika titiang sareng sami puniki patut dados panjak palungguh iratu, boya wantah parekan druene, sane ring karung ipune kakeniang gelase puniki.”

17Nanging pasaur Dane Yusup: “Tiang tusing pesan lakar nglaksanayang ane buka keto. Sig karung nyenneja gelase ento bakatanga, ia dogen ane lakar dadi panjak tiange. Nanging jerone ane lenan ene, kemaja mulih saha rahayu ka umah bapan jerone.”

Dane Yehuda nindihin Dane Benyamin

18Dane Yehuda raris ngarepang nganampekin Dane Yusup, sarwi matur sapuniki: “Nawegang ratu, dumadak palungguh iratu ledang nglugrain parekan druene matur baos abuku ring ayun iratu. Samaliha sampunangja palungguh iratu menggah piduka ring parekan druene, santukan palungguh iratu waluya ida sang prabu ngraga. 19Palungguh iratu sampun mataken ring titiang: ‘Apake jerone enu ngelah bapa muah nyama?’ 20Irika titiang sareng sami nguningayang ring palungguh iratu, mungguing titiang kantun maderbe bapa sane sampun tua, miwah adi, sane lekad rikalaning bapan titiange sampun tua. Belin ipune sane tunggal meme sampun padem. Kenginan wantah ipun newek sane kantun. Punika awinanipun bapan titiange kalintang tresna ring anake alit puniki. 21Sapangrarisipun palungguh iratu ngarsayang mangda ipun ajak titiang mriki, mangda aksi palungguh iratu. 22Nanging titiang matur ring palungguh iratu mungguing ipun nenten prasida nilar bapan ipune, santukan yening ipun nilar bapan ipune, sampun janten bapan ipune jaga padem. 23Sasampune punika palungguh iratu malih ngandika ring titiang sapuniki: ‘Yening adin jerone ane paling cerika ento tusing ajak jerone bareng mai, jerone tusing dadi buin matemu teken tiang.’

24Sasampun titiang mawali kapanggih ring bapan titiange, titiang raris ngrauhang pangandikan palungguh iratu punika ring ipun. 25Raris bapan titiange ngenken titiang mawali numbas pangan mriki. 26Nanging titiang masaur sapuniki: ‘Tiang nenten mrasidayang jaga mrika. Santukan tiang nenten kalugra nangkil ring anake agung punika, yening adin tiange sane pinih alit nenten sareng-sareng ring tiang. Yening adin tiange sane pinih alita jaga nyarengin tiang, wau tiang jaga mamargi mrika.’ 27Wusan punika, bapan titiange raris mabaos ring titiang sareng sami, sapuniki: ‘Cening pada nawang, mungguing Rahel kurenan bapane, nglekadang rare tuah dadua. 28Ane adiri suba tusing enu. Sinah ia suba sarap sato galak, sawireh kanti kayang jani ia tusing teka. 29Yen anake cerik ene buin juang cening uli sig bapane, dipradene ia kena bencana, sinah cening ane ngranayang bapa ane suba uban tenenan, lakar mulih ka tanahe wayah ulihan nandang duhkita.’

30-31Kenginan sane mangkin yening titiang mawali ring bapan titiange, raris panggihin ipun titiang nenten ngajak anake alit puniki, sinah ipun pacang padem. Santukan bapan titiange nenten mrasidayang urip, yening nenten ngajak anake alit puniki. Dadosipun titiang sane ngawinang bapan titiange sane sampun uban punika, jaga budal ka tanahe wayah, malantaran nandang duhkita. 32Samalihipun titiang sampun majanji ring bapan titiange, mungguing titiang jaga dados silur anake alit puniki yening ipun nenten ajak tiang malih mawali. Kenginan dosane punika titiang sane negen salami-laminipun. 33Duaning punika sane mangkin becikan titiang puniki dados panjak ring ayun palungguh iratu, buat ngentosin anake alit puniki, tur lugrainja anake alit puniki budal sareng-sareng ring nyama-nyamaanipune. 34Santukan sapunapi jagi antuk titiang budal ka genah bapan titiange, yening titiang nenten ngajak anake alit puniki, sareng-sareng ring titiang. Nenten jaga prasida antuk titiang ngeton kasinengkaonan sane nibenin bapan titiange.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index