Search form

PURWAKANING DADI 44:30-31

30-31Kenginan sane mangkin yening titiang mawali ring bapan titiange, raris panggihin ipun titiang nenten ngajak anake alit puniki, sinah ipun pacang padem. Santukan bapan titiange nenten mrasidayang urip, yening nenten ngajak anake alit puniki. Dadosipun titiang sane ngawinang bapan titiange sane sampun uban punika, jaga budal ka tanahe wayah, malantaran nandang duhkita. 32Samalihipun titiang sampun majanji ring bapan titiange, mungguing titiang jaga dados silur anake alit puniki yening ipun nenten ajak tiang malih mawali. Kenginan dosane punika titiang sane negen salami-laminipun.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index