Search form

PURWAKANING DADI 47

1Sasampune punika Dane Yusup raris tangkil ring ida sang prabu, matur piuning kadi asapuniki: “Mungguing bapan titiange, miwah nyama-nyamaan titiange, kambing miwah biri-birin ipune, banteng miwah sakancan paderbean ipune, sampun rauh saking tanah Kanaan. Sane mangkin ipun sareng sami wenten ring tanah Gosen.” 2Saking pantaran semeton danene, wenten limang diri sane kajak sareng-sareng nangkil ring ajeng ida sang prabu. 3Ida sang prabu tumuli mataken ring parasemeton Dane Yusup punika: “Apake geginan pamane?”

Atur dane ring ida sang prabu: “Inggih ratu sang prabu, mungguing pakaryan titiang paraparekan druene, mula wantah ngangenang biri-biri, yadian titiang sareng sami, pingkalih paraleluur titiange.” 4Malih dane matur ring ida sang prabu: “Titiang sareng sami rauh mriki, gumanti praya madunungan ring jagate iriki, santukan sampun tan wenten malih tegalan madaging padang pabuat ingon-ingon parakaulan palungguh iratu puniki, santukan sayahe kalintang ageng ring tanah Kanaan. Duaning punika sane mangkin lugrainja paraparekan palungguh iratune madunungan ring tanah Gosen.” 5Ida sang prabu raris ngandika ring Dane Yusup: “Bapan pamane muah nyama-nyamaan pamane suba teked dini. 6Tanah Mesire ento ia ane ngelahang. Depang suba ia ajaka makejang nongos di tanah Gosen, tongose ane paling melaha di gumine ene. Buina yen ada ane kencak di pantarannyane, dadiangja ia pangawas ingon-ingon gelahe.”

7Dane Yusup taler ngajak Dane Yakub, ajin danene, tangkil ring ajeng ida sang prabu. Dane Yakub tumuli nunasang ida sang prabu merta. 8Sasampune punika ida sang prabu raris mataken ring Dane Yakub: “Suba kudang tiban umur kakine jani?”

9Atur Dane Yakub ring ida sang prabu, sapuniki: “Titiang urip nglelana ring jagate sampun satus tigang dasa warsa suenipun. Tuuh titiange kalintang cutet, tur kaon pisan, nenten sakadi tuuh leluur titiange sane taler nglelana ring jagate.” 10Dane Yakub tumuli nunasang ida sang prabu merta. Sasampune punika dane raris mapamit saking ajeng ida sang prabu. 11Dane Yusup raris ngaturin aji miwah semeton-semeton danene genah buat jenek malinggih ring tanah Mesir makadados druen dane sareng sami, inggih punika genah sane pinih becika ring jagate punika, sane nampek ring kota Rameses, sakadi sane sampun kapituduhang antuk ida sang prabu. 12Irika Dane Yusup nyawisang pangan kinum pabuat aji, semeton-semeton miwah sakulawargan ajin danene, kantos rauh ring sane pinih alit.

Paindikan sane kamargiang antuk Dane Yusup

13Ring sawewidangan jagate irika nenten wenten pangan, santukan sayahe banget pisan. Kantos sadaging jagat Mesir miwah Kanaane sami pada lesu nandang seduk. 14Irika Dane Yusup munduhang saananing jinah panumbas gandume tumuli katurang ka purin ida sang prabu. 15Sasampun telas jinahe ring tanah Mesir miwah ring tanah Kanaan raris sawatek wong Mesire nangkil ring Dane Yusup, sarwi matur: “Icenja titiang pangan, mangda sampunang titiang kantos padem ring ajeng palungguh iratu. Santukan titiang nenten kantun maderbe jinah.”

16Pasaur Dane Yusup: “Yening jerone tusing ngelah pipis, serahangja ubuh-ubuhan jerone. Tiang lakar maang jerone pangan, makadadi purup ubuhan jerone ento.” 17Ipun sareng sami raris ngaturang ubuh-ubuhanipune ring Dane Yusup, tur Dane Yusup raris maicayang pangan ring ipun, makadados purup kuda, kambing miwah biri-biri, banteng miwah keledae. Kenginan ipun sareng sami pada kicen pangan ring taun punika makadados purup ingon-ingonnyane.

18Sasampun taune punika lintang, ring taun sane kaping kalih, ipun sareng sami malih rauh tangkil ring dane, sarwi matur sapuniki: “Tan wenten paindikan sane nyandang singidang titiang ring ajeng palungguh iratu. Sasampun jinah titiange telas, miwah ingon-ingon titiange sampun dados druen palungguh iratu, tan wenten malih sane nyandang aturang titiang ring ajeng palungguh iratu, sajawining dewek miwah tanah titiange. 19Sampunangja banggayanga titiang kantos padem. Sampunangja banggayanga tanah titiange kantos tuh latuh. Ledang palungguh iratu numbas sikian titiange miwah tanah titiange, makadados purup pangan, tur titiang sareng sami miwah tanah titiange dados druen ida sang prabu. Icenja titiang gandum mangda titiang sareng sami prasida urip, tur icen taler titiang winih sane jaga tandur titiang ring tanah titiange.”

20Dane Yusup raris numbas sawatek tanah wong Mesire, pabuat ida sang prabu, santukan sawatek wong Mesire punika ngadol tegal ipune suang-suang, sawetning sayahe punika kalintang ageng. Kadi asapunika indikipun jagate punika dados druen ida sang prabu. 21Tur rakyate irika, ring sawewidangan jagat Mesire, makasami kadadosang panjak, saking tanggun jagate sane asiki kantos rauh ring tanggunnyane sane lianan. 22Wantah tanah parapanditane sane nenten katumbas, santukan parapandita punika polih laba saking ida sang prabu. Punika awinanipun parapanditane punika nenten ngadol tanahnyane. 23Dane Yusup raris ngandika ring rakyate punika: “Di dinane ene jerone muah tanah jerone suba beli tiang dadi druen ida sang prabu. Ane jani jerone baang tiang bibit, apanga pula jerone di tanahe ento. 24Unduk pamuponnyane, apahliman patut aturang jerone teken ida sang prabu, tur ane petang pahan ento anggon bibit muah pangupa jiwan jerone muah kulawargan jerone.”

25Ipun sareng sami raris matur: “Palungguh iratu sampun ngluputang urip titiange sareng sami. Yening palungguh iratu ledang, banggayang titiang dados druen ida sang prabu.” 26Indike punika kadadosang uger-uger antuk Dane Yusup, ngeniang indik tanah-tanahe ring Mesir, kantos rauh mangkin. Inggih punika, apahliman saking pamupon tanahe punika dados druen ida sang prabu. Wantah tanah panditane kewanten sane nenten dados druen ida sang prabu.

Indik Dane Yakub, rikalaning dane makire seda

27Wong Israele jenek malinggih ring tanah Mesir, inggih punika ring tanah Gosen. Irika dane pada dados sugih tur maputra maputu kalintang akeh. 28Ring tanah Mesir Dane Yakub nyeneng pitulas taun, tur yusan danene ngantos satus petang dasa pitu taun. 29Ritatkala sampun nampek panemayan Dane Yakub pacang seda, dane raris ngesengin Dane Yusup okan danene, sarwi kapangandikain sapuniki: “Yening cening tresna teken bapa, mai pejang liman ceninge dini di bongkol paan bapane, tur masumpahja, mungguing cening tusing lakar nanem bapa dini di Mesir. 30Bapa edot matanem sig tongos paraleluur bapane. Sawireh keto abaja bapa uli Mesir, tur tanemja bapa sig tongos danene.”

Dane Yusup raris matur: “Inggih tiang pacang sairing ring sapangandikan aji punika.”

31Dane Yakub tumuli ngandika: “Masumpahja cening teken bapa.” Irika Dane Yusup raris masumpah. Wusan punika Dane Yakub tumuli sumungkem ngaturang panyuksma ring pamereman danene.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index