Search form

PURWAKANING DADI 6

Kadurakanipun imanusa

1Ritatkala manusane maweweh-weweh akehipun ring jagate, ipun pada maderbe pianak luh-luh. 2Paraputran Widine nyingak pianak manusane sane luh-luh punika wiakti sami pada ayu, raris ipun kambil kanggen rabi, manut sane kasenengin. 3Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli masabda sapuniki: “Ulun tusing lakar nglugrain manusane idup salawas-lawasne, sawireh manusane ento mawak sekala. Tuuhnyane lakar tuah satus duang dasa tiban dogen.” 4Duk masane punika wenten jadma sakadi raksasa ring jagate, kadi asapunika taler sasampun masane punika. Jadmane punika katurunan saking patemon paraputran Widine klawan pianak manusane sane luh-luh punika. Katurunannyane punika dados anak sane gagah prakasa miwah kabinawa saking purwakala.

5Ritatkala Ida Sang Hyang Widi Wasa ngaksi, mungguing kadurakan manusane kalintang ageng ring jagate, miwah sakancan pepinehipune tansah ngwetuang kadrowakan kewanten, 6irika Ida Sang Hyang Widi Wasa rumasa pariselsel ring kayun, santukan Ida sampun ngardi manusa ring jagate tur paindikane punika sawiakti ngawinang sungsut pakayunan Idane. 7Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Ulun lakar nyirnayang manusa ane suba adakang Ulun ento. Aketo masih sakancan kedise, sawireh Ulun marasa pariselsel, suba ngadakang ia ajaka makejang.” 8Nanging Dane Nuh kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Katurunan Dane Nuh

9-10Sapuniki katuturan katurunan Dane Nuh. Sapanyeneng Dane Nuh, dane punika anak sane patut tur tan paceda, samaliha astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane madue putra tetiga, inggih punika: Sem, Ham miwah Yapet. 11Ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, jagate punika sampun kalintang rusak, samaliha kalikub antuk kawirosan. 12Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli nyingak jagate punika, sawiakti kalintang rusak, santukan manusane sami mambek dura cara ring jagate.

13Ida Sang Hyang Widi Wasa raris masabda ring Dane Nuh sapuniki: “Ulun suba ngamastiang lakar mancut urip sakancan manusane, sawireh gumine suba kabekin baan kawirosannyane. 14Kema gaenang iban kitane kapal aji kayu ane melah. Kapale ento patut gae kita marong-rongan, buina dempulja kapale ento uli sisi muah uli tengah. 15Sikut kapale ento, kene: Lantangne satus telung dasa telu meter, linggahne dualikur meter, muah tegehne telulas meter. 16Gaenang kapale ento raab, tur tumanang apang enu ada embang sawatara petang dasa pat sentimeter uli diraabne klawan bibih kapale. Buina isinin jelanan di samping kapale. Gaenang kapale ento dek telung terap, nah ento: beten, di tengah muah baduur. 17Sawireh sasajaane Ulun lakar ngadakang blabar agung nglikub gumine, buat nyirnayang sawatek ane idup. Sawatek ane mangkihan di gumine lakar mati. 18Nanging Ulun mabudi ngadakang prajanjian teken kita. Macelepja kita ka tengah kapale, nah ento kita muah pianak somah kitane, muah mantu-mantun kitane. 19-20Uli pantaran sakancan ane idup, sakancan ane mangkihan, ento makejang patut aba kita apasang-apasang, luh muah muani ka tengah kapale ento, apanga ia pada enu idup bareng-bareng teken kita. Uli pantaran sakancan soroh kedis muah sakancan soroh burone di gumine, ento makejang patut pada teka sig kitane apasang-apasang, apanga ia pada enu idup. 21Abaang iban kitane bekel ane dadi daar, buat lakar anggon dedaaran kitane muah amah-amahan ingon-ingone ento makejang.” 22Dane Nuh nglaksanayang saluiring paindikan sane kapituduhang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, ring dane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index