Search form

UPACARA 10:19

19Dane Harun mabaos ring Dane Musa sapuniki: “Boyake bangsa Israele ring rahinane puniki sampun ngaturang aturan panyupat dosa miwah aturan maborbor ring Ida Sang Hyang Widi Wasa? Nanging yadiastu kadi asapunika bencanane puniki taler nibenin tiang. Yen menawi tiang sampun nunas aturan panyupat dosane punika ring rahinane puniki, janten taler Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nenten ledang ring kayun.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index