Search form

UPACARA 10:6

6Sasampune punika Dane Musa tumuli ngandika ring Dane Harun miwah paraputran danene, Dane Eleasar miwah Itamar, sapuniki: “Sampunangja semeton manggayang rambut semetone nenten masuahin tur sampunang mesbes kawaca sane makacihna semeton pada sungsut. Yening semeton kadi asapunika, semeton jaga seda, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga menggah piduka ring pasamuane makasami. Nanging semeton bangsa Israele makasami dados sedih kingking mangenang sang padem, sane kageseng antuk geni sane tedun saking Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index