Search form

UPACARA 14

Upacara pabresihan sasampun seger saking pinakit kulit sane raat

1Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang ring Dane Musa, 2pidabdab-pidabdab sane inucap ring sor puniki, ngeniang indik upacara pabresihan anak sane sampun seger saking pinakit kulit sane raat, kadi asapuniki: Ring rahina anake punika jaga kawastanin bresih, ipun patut katangkilang ring ajeng sang pandita. 3Sang pandita jaga makta anake punika ka jabaan genahe makemah, tumuli katureksain. Yening mula wiakti pinakitipune punika sampun was, 4sang pandita patut ngandikayang ipun makta paksi sane suci kekalih, miwah taru aras atugel, tali barak akatih miwah carang padang hisop akatih. 5Sasampune punika sang pandita patut ngandikayang mangda paksine punika katampah asiki ring duur payuk tanahe sane madaging toya ening, sane kambil saking toya klebutane. 6Paksi sane siosan miwah taru arase, tali barak miwah padang hisope punika patut kacelebang ring getih paksine sane sampun katampah punika. 7Sang pandita patut ngetisang getih paksine punika ping pitu ring anake sane sampun seger punika, tumuli anake punika kawastanin bresih antuk sang pandita. Sasampune punika, paksine sane kantun urip punika patut kalebang ring tegalane. 8Sasampune punika, anake punika patut ngumbah panganggennyane, nyukur bokipune makasami raris manjus. Ipun raris sampun kawastanin bresih. Ipun dados ngranjing ka genahe makemah nanging malih pitung rahina suenipun nenten dados ngranjing ka kemahipune niri. 9Ring rahina sane kaping pitu, ipun patut malih nyukur sirahipune miwah ngurisin jenggot lan alis ipune, makamiwah sakancan bulun dewekipune. Sasampune punika ipun patut ngumbah panganggenipune ngraris manjus. Sawusan punika, wau ipun kawastanin bresih manut sopacaraning agama.

10Ring rahina sane kaping kutus, anake punika patut makta panak biri-biri muani kekalih miwah panak biri-biri lua asiki sane wau matuuh ataun tur tan paceda, tepung sane sampun madaging minyak saitun tigang kilo miwah minyak saitun apahtigan liter. 11Sang pandita patut makta ipun miwah aturanipune ka ajeng gapuran Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. 12Sang pandita patut ngambil panak biri-birine muani punika asiki miwah minyak saitun sane apahtigan liter punika, buat katurang makadados aturan panaur danda. Aturane punika dados aturan istimewa sane katur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur aturane punika dados pikolih sang pandita. 13Sang pandita patut nampah panak biri-birine punika ring genahe sane suci, ring genahe nampah wewalungan buat jaga kanggen aturan panyupat dosa miwah aturan maborbor. Biri-birine punika patut katampah irika, santukan aturan panaur danda miwah aturan panyupat dosa punika kalintang suci, tur dados druen sang pandita. 14Sang pandita patut ngambil getih biri-birine punika akidik, raris kolesang ring kuping anake punika sane kenawan, ring inan limanipune sane kenawan, miwah ring inan batisipune sane kenawan. 15Sasampune punika sang pandita patut ngambil minyak saitun punika akidik, raris kasriokang ring tlapakan tangan danene sane kiwa. 16Sawusan punika dane patut nyelebang jrijin danene sane tengen asiki ring minyake punika, tumuli kaketisang ping pitu ring tengah Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. 17Sasampune punika dane patut ngambil minyak sane wenten ring tlapakan tangan danene akidik, miwah getih panak biri-birine akidik, tumuli kolesang ring kuping kenawan anake sane jaga kabresihin punika, ring inan limanipune sane kenawan miwah ring inan batisipune sane kenawan. 18Sisan minyake sane ring tangan danene punika patut kasriokang ring sirah anake punika. Kadi asapunika caranipun ngamargiang upacara pabresihan.

19Sasampune punika sang pandita patut ngaturang aturan panyupat dosa miwah ngamargiang upacara pabresihan. Sawusan punika dane patut nampah wewalungan sane jaga kanggen aturan maborbor, 20tumuli ngaturang aturane punika ring genah aturane sinarengan ring aturan sesajene. Kadi asapunika caranipun ngamargiang upacara pabresihan, kenginan anake punika raris dados bresih.

21Yening anake punika tiwas, tur ipun nenten mampuh ngaturang wewalungan tetiga sakadi sane sampun kapastiang, ipun dados makta panak biri-biri muani asiki kewanten buat aturan panaur danda. Aturane punika makadados aturan istimewa sane katur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur dados pikolih sang pandita. Buat aturan sesajene, ipun dados makta tepung sane madaging minyak saitun akilo kewanten, miwah minyak saitun apahtigan liter. 22Ipun patut taler makta paksi kukur wiadin paksi dara apacek, inggih punika buat kanggen aturan panyupat dosa asiki miwah aturan maborbor asiki. 23Ring rahina sane kaping kutus, rahina pabresihanipune, aturane punika makasami patut bakta ipun ring ajeng sang pandita ring gapuran Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. 24Panak biri-birine miwah minyak saitune patut kambil antuk sang pandita buat katurang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa makadados aturan istimewa, tur punika dados pikolih sang pandita. 25Dane patut nampah panak biri-birine punika, raris getihnyane kambil akidik, kolesang ring kuping anake punika sane kenawan, ring inan limanipune sane kenawan, miwah ring inan batisipune sane kenawan. 26Dane patut mriokang minyake punika akidik ring tlapakan tangan danene sane kiwa, 27tumuli ngetisang minyake punika ping pitu ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, antuk jrijin tangan danene sane tengen asiki. 28Dane patut taler ngolesang minyake punika akidik ring kuping anake punika sane kenawan, ring inan limanipune sane kenawan, ring inan batisipune sane kenawan, pateh sakadi getihe iwau. 29Sisan minyake sane ring tlapakan tangan danene punika patut kasriokang ring sirah anake punika. Kadi asapunika caranipun ngamargiang upacara pabresihan. 30Sawusan punika dane patut ngaturang paksi dara wiadin paksi kukure punika asiki, 31makadados aturan panyupat dosa, miwah sane malih asiki katurang pabuat aturan maborbor sinarengan ring aturan sesajene. Kadi asapunika caran sang pandita ngamargiang upacara pabresihane. 32Kadi asapunika pidabdab ngeniang indik anake sane keni pinakit kulit sane raat, sane nenten mampuh ngaturang aturan-aturan sane sampun kapastiang buat upacara pabresihan punika.

Indik mawong ring tengah umahe

33Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang ring Dane Musa miwah Dane Harun, 34pidabdab sane inucap ring sor puniki, ngeniang indik umah sane mawong tur wongipune nglahlah. (Pidabdabe puniki jaga kamargiang sasampun bangsa Israele ngaug tanah Kanaan, jagat sane kapaicayang ring ipun antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.) 35Sapasiraja manggihin umahnyane mawong, ipun patut tangkil tur nguningayang indike punika, ring sang pandita. 36Sadurung sang pandita rauh nureksain umahe punika, sadaging umahe punika patut kamedalang. Yan nenten kamedalang, sakancan sane kantun ring umahe punika pacang kawastanin leteh. Sasampun punika, sang pandita patut lunga ka umahe punika, 37buat jaga nureksa wong umahe punika. Yening wenten kapanggih macebleng-macebleng sane warnanipun sada gadang wiadin sada barak, sane pakantenanipun sakadi nyusup ka temboke, 38dane patut nilar umahe punika, tur manggayang umahe punika makancing pitung rahina suenipun. 39Ring rahina sane kaping pitu dane patut rauh malih tur nureksain umahe punika. Yening wonge punika sayan nglahlah, 40-41dane patut mrentahang mangda batu-batune sane mawong punika kabungkah tur kawedalang, raris bagian temboke punika kakeruk. Batu miwah luluhnyane punika iwau raris kakutang ring genahe sane leteh ring jabaan kotane. 42Batu-batu sane sampun kawedalang punika patut kesehin antuk batu sane anyar. Temboke punika taler patut kaplester antuk luluh sane anyar.

43Yening umahe punika malih mawong, yadiastun batu-batun umahe puniki sampun kakutang miwah tembok-tembok ipune sampun kakeruk tur sampun malih kaplester, 44sang pandita patut malih lunga buat nureksain umahe punika. Yening wongnyane sampun nglahlah, umahe punika kawastanin leteh. 45Umahe punika patut kauug. Batu-batu, kayu-kayu miwah sakancan luluhipune patut kabakta medal ka genahe sane leteh ring jabaan kotane. 46Sadurung punika, sapasiraja ngranjing ring umahe sane makancing punika, ipun leteh ngantos surup surya. 47Sapasiraja masare wiadin madaar ring umahe punika, ipun patut ngumbah panganggenipune.

48Yening rikala sang pandita rauh nureksain umahe sane sampun kaplester anyar punika, umahe punika nenten malih mawong, dane ngwastanin umahe punika bresih, santukan wongnyane sampun ical makasami. 49Buat mresihin umahe punika manut sopacaraning agama, sang pandita patut ngambil paksi kekalih, taru aras, tali barak miwah padang hisop. 50Paksine punika, patut katampah asiki ring duur payuke sane madaging toya sane kambil ring toya klebutane. 51Taru aras, tali barak, padang hisop miwah paksi sane kantun urip punika raris kacelebang ring getih paksine sane sampun katampah punika miwah ka toyane sane ening punika. Umahe punika raris kaketisin nyantos ping pitu. 52Dane patut mresihin umahe punika masrana getih paksi, toya ening, paksi urip, taru aras, padang hisop miwah tali barake punika. 53Sasampune punika dane patut nglebang paksine sane kantun urip punika ring tegale ring jabaan kotane. Kadi asapunika patutne dane ngamargiang upakara pabresihan buat umahe punika, tur umahe punika raris kawastanin bresih.

54Kadi asapunika pidabdab ngeniang indik pinakit kulit sane raat, 55-56ngeniang indik magentil, berung, macebleng putih wiadin beseh, miwah indik pangangge wiadin umah sane mawong. 57Pidabdabe punika gunanipun buat ngamastiang punapike paindikane punika leteh wiadin bresih manut sopacaraning agama.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index