Search form

UPACARA 15:31

31Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang Dane Musa, mangda dane mapakeling bangsa Israele, ngeniang indik kawentenanipun sajeroning leteh wiadin tan leteh, mangda ipun sampunang ngantos ngletehin Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa sane wenten ring pantaran pakemahan bangsane punika. Yening ipun ngletehin Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa punika, ipun pacang kapademang.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index