Search form

UPACARA 17

Indik kasucian rah

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang Dane Musa, 2mangda dane ngrauhang pidabdab-pidabdab sane sakadi ring sor puniki, ring Dane Harun miwah ring paraputran danene, makamiwah ring bangsa Israele makasami. 3-4Yening wenten anak Israel ngaturang banteng, biri-biri wiadin kambing ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika patut nampah wewalungane punika ring gapuran Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yening ipun nampah wewalungane punika ring genahe sane lianan, ipun mamurug pidabdab, santukan ipun sampun ngecorang rah. Ipun nenten dados malih kawastanin kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 5Tetujon prentahe punika mangda ngawit saking mangkin bangsa Israele makta aturan wewalunganipune ka ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika aturan wewalungan sane riin biasane tampah ipun ring tegale. Sane mangkin ipun patut makta aturane punika ring ajeng sang pandita ring gapuran Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, tumuli katampah irika buat dados aturan karahayuan. 6Sang pandita patut nyriokang getih wewalungane punika ring sisi-sisin pamorboran aturane ring gapuran Kemah Sucine, tumuli morbor muluknyane mangda ambunnyane ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 7Bangsa Israele patut satia tuu ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur nenten pisan dados nampah wewalungan ring tegal-tegale, buat jaga kanggen aturan ring kala buta sane marupa kambing. Pidabdabe punika patut katinutin ngantos salami-laminipun.

8Yening wenten anak Israel wiadin wong sunantara sane sampun magumana ring pantaran wong Israele ngaturang aturan maborbor wiadin aturan sane lianan, 9ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika patut ngaturang ring gapuran Kemah Sucine. Yening ipun ngaturang ring genahe sane liananipun nenten dados malih kawastanin kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

10Yening wenten anak Israel wiadin wong sunantara sane sampun magumana ring pantaran wong Israele nunas ulam sane kantun madaging rah, Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nglawan anake punika, lan ipun nenten dados malih kawastanin kaulan Idane. 11Angkihan sawatek sane urip punika wenten sajeroning getihnyane. Punika awinannya Ida Sang Hyang Widi Wasa mituduhang mangda sakancan getihe punika kasriokang ring pamorboran aturane, mangda dosa-dosan rakyate kabrastayang. Getihe punika pateh ring angkihan, tur punika mrastayang dosa. 12Punika awinannya Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten nglugrain bangsa Israele wiadin wong sunantara sane magumana ring pantaran wong Israele nunas ulam sane kantun madaging getih.

13Yening wenten anak Israel wiadin wong sunantara sane sampun magumana ring pantaran wong Israele polih buron wiadin paksi sane nenten leteh, ipun patut ngutang getih burone punika ring tanahe, tumuli kurugin antuk tanah. 14Angkihan sawatek sane murip wenten ring getihipune. Punika awinannya Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten nglugrain bangsa Israele nunas ulam sane kantun madaging getih. Asing-asing anak sane mamurug indike punika, ipun nenten jaga kantun kawastanin kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

15Asing-asing anak Israel wiadin wong sunantara sane nunas ulam buron sane padem ulihan tan katampah, wiadin ulihan sarap sato galak, anake punika patut ngumbah panganggennyane tur manjus, tumuli nyantosang kantos surup surya, wau ipun dados kawastanin suci manut sopacaraning agama. 16Yening ipun nenten ngamargiang paindikane punika, ipun patut negen palannyane.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index