Search form

UPACARA 17:3-4

3-4Yening wenten anak Israel ngaturang banteng, biri-biri wiadin kambing ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika patut nampah wewalungane punika ring gapuran Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. Yening ipun nampah wewalungane punika ring genahe sane lianan, ipun mamurug pidabdab, santukan ipun sampun ngecorang rah. Ipun nenten dados malih kawastanin kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 5Tetujon prentahe punika mangda ngawit saking mangkin bangsa Israele makta aturan wewalunganipune ka ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika aturan wewalungan sane riin biasane tampah ipun ring tegale. Sane mangkin ipun patut makta aturane punika ring ajeng sang pandita ring gapuran Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, tumuli katampah irika buat dados aturan karahayuan.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index