Search form

UPACARA 18

Indik patemon semara sane nenten kalugra

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang mangda Dane Musa, 2ngrauhang ring bangsa Israele, pituduh Idane puniki: “Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane. 3Eda pesan kita matuutin laksanan bangsa Mesire, ane guminnyane taen tongosin kita, wiadin matuutin laksanan bangsa Kanaan, ane guminne aug kita ulihan pitulungan Ulune. 4Tinutinja pidabdab Ulune muah laksanayangja pituduh Ulune. Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa Widin kitane. 5Laksanayangja pidabdab-pidabdab muah titah-titah ane paicayang Ulun teken kita. Yening kita nglaksanayang unduke ento, idup kitane lakar rahayu. Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa.”

6Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica pidabdab-pidabdab sane inucap ring sor puniki: “Edaja kita matemu semara ngajak salah tunggal kadang wargan kitane. 7Edaja kita matemu semara ngajak memen kitane, apanga meme muah bapan kitane tusing kimud. 8Edaja nganistayang bapan kitane malantaran kita matemu semara ngajak salah tunggal kurenannyane. 9Edaja kita matemu semara ngajak nyama tugelan wiadin nyama kualon kitane, yadian ane bareng-bareng dadi abesik di pumahan kitane, wiadin ane kelih di tongose ane lenan. 10Edaja kita matemu semara ngajak cucun kitane. Unduke ento lakar ngranayang kita kimud. 11Edaja kita matemu semara ngajak nyaman kitane ane luh ane tunggal bapa, wiadin ane tunggal meme teken kita, sawireh ia masih dadi nyaman kitane ane luh. 12-13Edaja kita matemu semara ngajak bibin kitane, yadian ia ento nyaman bapan kitane, wiadin nyaman memen kitane. 14Edaja kita matemu semara ngajak kurenan-kurenan uan kitane, sawireh ia masih dadi bibin kitane. 15Edaja kita matemu semara ngajak mantun kitane, 16wiadin ngajak kurenan belin kitane. 17Edaja kita matemu semara ngajak pianak wiadin cucun anake luh ane taen ajak kita matemu semara. Nyen nawang, sing saget ia dadi titisan kitane, tur unduke ento dadi kadanin laksana ane mamurug adat. 18Edaja kita nyuang tur nganggon somah nyaman kurenan kitane, senun kurenan kitane idup.

19Edaja kita matemu semara ngajak anak luh ane nuju sebel di awak, sawireh anake luh ento sajeroning leteh. 20Edaja kita matemu semara ngajak somah anak lenan, sawireh laksanane ane buka keto ngranayang kita leteh. 21Edaja kita nyerahang salah tunggal pianak kitane buat kanggon pangubakti teken Dewa Molok, sawireh unduke ento nganistayang parab Ida Sang Hyang Widi Wasa. 22Anak muani tusing dadi matemu semara ngajak anak muani ane lenan. Ida Sang Hyang Widi Wasa duka teken laksanane ento. 23Anake muani wiadin anake luh tusing pesan dadi matemu semara ngajak buron. Laksanane ane jaat buka keto ngranayang kita leteh.

24Edaja kita ngletehin dewek kitane ulihan laksanane ane buka keto, sawireh ulihan laksana ane buka keto anake ane tan pawidi ngletehin dewekne, nah ento anake ane nongos malunan teken kita di gumi Kanaan. Ento awanane ia kulah baan Ida Sang Hyang Widi Wasa apanga kita nyidayang nongos di gumine ento. 25-27Sawireh ia suba nglaksanayang sakancan unduke ane cemer ento, dadinne tanahe ento dadi leteh. Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli nyisipang ia tur tusing nglugrain ia nongos ditu. Nanging kita ajak makejang, eda pesan kita nglaksanayang paundukan ane buka keto. Kita ajak makejang wong Israel muah wong sunantara ane suba nongos di pantaran kitane patut satinut teken pidabdab muah pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, 28apanga kita ajak makejang tusing kasisipang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa tur kulah uli tanahe ento buka anake ane tan pawidi ane nongos ditu malunan teken kita. 29Kita suba nawang mungguing nyenja nglaksanayang salah tunggal paundukan ane cemer ento, ia tusing kangkenin dadi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

30Punika awinan Ida Sang Hyang Widi Wasa malih masabda: “Tuutangja prentah-prentah ane suba prentahang Ulun, tur eda pesan matuutin tingkah anake ane nongos di tanah Kanaan, ane maluan teken kita. Eda kita ngletehin dewek kitane, ulihan nyalanang laksanane ane buka keto. Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index