Search form

UPACARA 19

Pidabdab indik kasucian miwah kadilan

1Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang Dane Musa, 2mangda ngrauhang pituduhe puniki ring bangsa Israele. Sapuniki sabdan Idane: “Kita ajak makejang patut suci, sawireh Ulun Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane maraga suci. 3Asing-asing anak patut bakti teken meme bapanne, muah ngluihang dina Sabate, buka ane suba pituduhang Ulun. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa Widin kitane.

4Eda kita ngutang Ulun, laut mabakti teken arca-arcane. Eda kita ngae arca ane malakar aji logam muah nyungsung arcane ento. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane.

5Yening kita nampah wewalungan buat lakar anggon kita aturan karahayuan, kita patut nuutang pidabdabe ane suba paicayang Ulun, ditu Ulun lakar nrima aturan kitane ento. 6Isin wewalungane ento patut daar kita di dina wewalungane ento katampah, wiadin kanti buin maninne. Bene ane enu masisa kanti makapuan ento, patut katunjel, 7sawireh bene ento leteh manut sopacaraning agama. Yen bene ento daar kita, dadinne aturane ento tusing lakar trima Ulun. 8Nyenja naar bene ento, ia pelih, baana ia tusing minayang barang ane suba kanehang buat Ulun teken barange ane biasa. Anake ento tusing dadi buin kadanin kaulan Ulune.

9Yening kita manyi, eda anyina gandume ane mentik di sisin-sisin tegale, buina eda malipetan buat manyi gandume ane kaliwatan. 10Eda buin malipetan ka abian anggure buat lakar ngalap buah anggure ane enu makutang, wiadin nuduk buah-buah anggure ane suba ulung. Depang kutang ento buat anake ane tiwas muah wong sunantarane. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane.

11Edaja kita mamaling, melog-melog wiadin mobab. 12Edaja kita majanji sajeroning parab Ulune, yen mula kita tuah lakar tusing ngisinin janjin kitane ento. Unduke ento nganistayang parab Ulune. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane.

13Edaja kita mamaksa sesaman kitane wiadin ngrampas barangnyane. Edaja kita nganggeh upah anake ane tunden kita magarapan, yadiastun tuah apeteng dogen. 14Edaja kita nemah anak bongol, muah edaja kita ngejang barang di arepan anake buta, apanga ia katanjung. Takutja teken Ulun, Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane.

15Kita patut jujur tur adil. Yening kita nepasin wicaran anak, eda kita milon teken anak tiwas wiadin takut teken anak sugih. 16Edaja kita misunayang anak lenan. Yening idup wiadin matin anake ento magantung teken wicarane ane sedek katepasin ento, kita patut ngraos, yening kasaksian kitane ento prasida nulungin anake ento. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa.

17Edaja kita ngadut sekel ati teken anak. Sapsapangja paieg kitane ngajak anake ento, apanga kita tusing madosa ulihan anake ento. 18Edaja kita ngwales sakit ati teken anak, wiadin ngadut sekel ati teken anake ento, nanging tresnainja sesaman kitane buka kita nresnain dewek kitane. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa.

19Tuutja pituduh-pituduh Ulune. Eda kita nglumbahang ubuhan ane melenan sorohne. Eda kita mamula bibit duang soroh di tegalane ane abesik. Eda masih kita mapanganggo ane malakar aji benang ane duang soroh.

20Upama, ada anak muani ane suba majanji lakar ngadep panjakne luh teken anak muani lenan lakar anggona selir. Yening anake muani ane lakar meli ento tonden mayah, lantas anake ane ngelahang panjake ento matemu semara ngajak anake luh ento, dadinne ia ajaka dadua ento patut kukum, nanging tusing ukuman mati, sawireh yadiastunja buka kenken, anake eluh ento masih enu dadi panjakne. 21Anake muani ento patut ngaturang biri-biri muani aukud ka gapuran Kemah Sucin Ulune makadadi aturan panebus kapelihan. 22Sang pandita patut ngaturang aturane ento, buat upacara panyucian, apanga dosan anake ento kabrastayang. Ditu Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar ngampurayang anake ento.

23Yening kita suba ngaug gumi Kanaane, tur ditu kita mamula woh-wohan apaja luire, kita patut nganggep buahnyane ento leteh telung taun makelonne, uli mara mlajah mabuah. Sajeroning telung taun kita tusing dadi naar buahne ento. 24Di taune ane kaping pat makejang buahne patut anggon kita aturan buat nyinahang suksman keneh kitane teken Ulun, Sang Hyang Widi Wasa. 25Di taun ane kaping lima, ditu mara kita dadi naar buahne ento. Yening kita nglaksanayang sakancan pituduhe ene, punyan woh-wohan kitane lakar buin ngedan mabuah. Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane.

26Edaja kita naar be ane enu misi getih. Edaja kita ngadokang pangiwa apaja luire. 27Edaja kita nyukur bok kitane ane di samping sirah kitane wiadin ngurisin jenggot kitane. 28Edaja kita nulisin kulit kitane aji tanda-tanda, wiadin nues-nues kulit kitane makadadi tanda kaduhkitan buat mangenang anake ane mati. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa.

29Edaja kita nganistayang tegak pianak-pianak kitane ane luh-luh, baane kita nganggon ia panayang di perhyangan dewa-dewane. Yening kita nglaksanayang paundukane ane buka keto, kita lakar nyumbah dewa-dewa tur tingkahe ane tuara patut lakar ngebekin gumin kitane. 30Luihangja dina Sabate, tur luihangja tongos Ulune kasumbah. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa.

31Edaja kita ngidih pepineh teken anake ane ngidih pepineh teken roh-roh anake ane suba mati. Yening kita nglaksanayang unduke ane buka keto, kita dadi leteh. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane.

32Ajiang tur baktininja anake ane suba wreda. Takut muah astiti baktija teken Ulun, sawireh Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa.

33Edaja kita matingkah ane tuara patut teken wong sunantara ane nongos di gumin kitane. 34Matingkahja teken ia buka kita matingkah marep teken bangsan kitane, tur tresnainja ia buka kita nresnain dewek kitane. Ingetangja, kita masih taen dadi wong sunantara di Mesir. Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane.

35Eda kita ngapus anak len aji ukuran ane palsu, yadian aji ukuran panjang, aji panimbangan wiadin aji panakehan. 36Kita patut nganggon meteran, panimbangan muah panakehan ane beneh. Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane tur Ulun suba nuntun kita pesu uli Mesir. 37Tinutinja sakancan pituduh muah pidabdab Ulune. Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index