Search form

UPACARA 22

Indik kasucian aturan-aturane

1Ida Sang Hyang Widi wasa ngandikayang Dane Musa, 2mangda dane ngrauhang sabdan Idane ring Dane Harun miwah putra-putran danene kadi asapuniki: “Edaja kita nganistayang parab Ulune ane suci. Sawireh keto, aturangja madasar astiti bakti sakancan aturan ane katurang baan bangsa Israele teken Ulun. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa. 3Yen ada uli pantaran katurunan kita ane leteh maekin aturan-aturan ane suci, ane kasuciang baan bangsa Israele buat Ulun, ia tusing dadi buin ngayah di pamuspane. Pidabdabe ene manggeh kanti salawas-lawasne. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4Katurunan Harune ane kena sakit kulit ane raat, wiadin ane mesuang nanah, tan wenang naar surudan aturane ane suci, satondene ia kadanin bresih manut sopacaraning agama. Panditane kadanin leteh yen ia ngusud barang ane leteh ulihan kena bangke. Ia masih kadanin leteh yen ia mesuang semara, 5keto masih yening ia ngusud buron wiadin anak ane leteh. 6Pandita ane suba leteh, ia enu tetep leteh kanti kayang makasanja. Buina sasubane sanja yen ia tonden manjus, ia masih tusing dadi naar surudan ane suci. 7Sasubane suryane surup, ia dadi bresih, ditu mara ia dadi naar surudan ane suci ento, sawireh mula ento ane dadi dedaarannyane. 8Ia tan wenang naar ben buron ane mati ulihan tusing matampah, wiadin ane mati ulihan sarap sato galak. Yen ia naar ia dadi leteh. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa.

9Sakancan panditane patut ninutin pidabdabe ane suba paicayang Ulun. Yening tuara keto ia lakar pelih tur mati, sawireh ia suba mamurug pidabdab-pidabdabe ane suci ento. Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa tur Ulun ane suba nyelik ia buat Ulun.

10Tuah kulawargan panditane dogen ane dadi naar surudan aturane ane katur teken Ulun. Anake ane lenan tusing pesan wenang, yadiastun anake ento ngerob ngajak panditane ento wiadin dadi pangayahne. 11Nanging sakancan panjak panditane ane belina baan pipisne padidi, wiadin ane lekad di umah sang panditane ento, ia dadi naar dedaaran ane tampina baan panditane ento. 12Pianak panditane ane luh, ane kajuang baan anak ane tusing dadi pandita, ia tusing dadi naar surudan aturan ane katurang teken Ulun ento. 13Nanging pianak panditane ane luh ane suba balu wiadin sapihan, tur tusing ngelah pianak, tur suba mulih bajang ka umahne, ia dadi naar ane dadi pikolih sang pandita, reramannyane. Tuah kulawargan panditane dogen ane dadi naar surudan aturane.

14Yening ada anak ane tusing kulawargan sang pandita ulihan tusing nyelepang suba naar surudan aturan ane suci ento, ia patut masilihin teken sang pandita amun ajin aturane ento, buina kimbuhin buin apahliman. 15Parapanditane tan wenang ngletehin aturane ane kanehang pabuat Ulun, 16malantaran ia maang anak ane tusing patut naar surudan aturane ento. Unduke ento lakar ngranayang anake ento pelih tur kena ukuman. Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa tur Ulun ane nyuciang aturane ento.”

17Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang Dane Musa, 18mangda dane ngrauhang ring Dane Harun miwah ring paraputran danene, ping kalih ring bangsa Israele makasami, pidabdabe sane inucap ring sor puniki. Yening anak Israel wiadin wong sunantara sane wenten ring pantaran wong Israele, ngaturang aturan maborbor buat sesanginnyane, wiadin buat aturan saking suka lila, wewalungane punika patut tan paceda. 19Mangda aturane punika prasida katrima, wewalungane punika patut muani tur tan paceda. 20Yening semeton ngaturang wewalungane sane madaging ceda, Ida Sang Hyang Widi Wasa tan pacang nrima aturane punika. 21Yening wenten anak ngaturang aturan karahayuan ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa buat naur sesangi wiadin buat aturan saking suka lila wewalungane punika patut tan paceda mangda sida katrima. 22Sampunang pisan ngaturang aturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa aturan sane buta, sane rumpuh, wiadin sane lung wiadin sane madaging busul sane ngemu nanah, sane sakit kulit wiadin amah krayap, wewalungan sane kadi asapunika sampunang pisan aturanga minakadi aturan rayunan ring pamorboran aturane. 23Yen buat aturan saking suka lila, semeton dados ngaturang wewalungan sane kirang becik wiadin sane nenten sampurna pawakanipune, nanging yening jaga anggen naur sesangi, wewalungane sane kadi asapunika nenten patut. 24Sampunangja ngaturang wewalungan sane batun butuhnyane sampun macaket, encak, materes wiadin makutang. Paindikane sane kadi asapunika tan wenang kamargiang ring jagat semetone.

25Wewalungan sane kakeniang saking wong sunantara, nenten patut kanggen aturan rayunan. Wewalungan sane kadi asapunika kawastanin cacad tur nenten sida katrima.

26-27Godel banteng, panak biri-biri wiadin kambing sane wau lekad, patut kasarengang ring memenipune pitung rahina suenipun. Sasampune punika wau wewalungane punika dados kanggen aturan rayunan. 28Sampunangja nganggen aturan banteng ngajak godelnyane, biri-biri miwah panaknyane, wiadin kambing sareng panaknyane sibarengan sajeroning arahina. 29Yening semeton ngaturang aturan panyuksma ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, semeton patut nglaksanayang indike punika manut pidabdab, mangda aturan semetone punika katrima. 30Ajengangja aturane punika ring rahina punika ugi, sampunang wenten sisannyane angan akidik, kantos benjangnyane.

31Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda sapuniki: “Tinutinja pituduh-pituduh Ulune. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa. 32Edaja nganistayang parab Ulune ane suci. Sawatek bangsa Israele makejang patut ngangkenin Ulun ene maraga suci. Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa, tur Ulun ene nyuciang kita ajak makejang. 33Ulun nuntun kita pesu uli Mesir apanga Ulun dadi Widin kitane. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index