Search form

UPACARA 25:36-37

36-37Sampunangja semeton nagih putran jinah semetone sane paselangang semeton ring anake punika, nanging patut semeton ajerih ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur banggayangja anake punika mapisaga ngajak semeton. Samaliha sampunangja semeton ngalih bati sajeroning pangan kinum sane adol semeton ring ipun. 38Sapunika pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa Widin semetone, sane sampun nantan semeton kesah saking Mesir, jaga maicayang tanah Kanaane punika ring semeton, mangda Ida dados Widin semetone.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index