Search form

CACAH JIWA 11:12

12Boyake nenten titiang sane ngardi wiadin ngembasang ipun? Punapike awinannya Palungguh IRatu ngarsayang titiang, mangda matiningin ipun sakadi pangempu sane matiningin rare, kantos titiang patut ngampurayang ipun sapanjang pamarginnyane jagi ngungsi tanah sane janjiang Palungguh IRatu ring leluur ipune?

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index