Search form

CACAH JIWA 15

Pidabdab indik aturan

1Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang ring Dane Musa, 2pidabdab-pidabdab sane patut kalaksanayang antuk bangsa Israele, rikalaning ipun sampun magenah ring tanah sane pacang kapaicayang ring ipun antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 3Pabuat aturan sane maborbor wiadin panaur sesangi, wiadin aturan saking suka lila, wiadin aturan pabuat upacara-upacara sane biasa, wewalungan sane inucap ring sor puniki, dados aturang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika: banteng jagiran, biri-biri wiadin kambing. Ambun aturan rayunane punika ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4-5Sapasiraja ngaturang biri-biri wiadin kambing makadados aturan maborbor ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun patut taler makta tepung akilogram, kulet antuk minyak saitun aliter makadados aturan sesajen miwah toya anggur aliter. 6Yening wenten anak maturan biri-biri muani, ipun patut taler ngaturang tepung kalih kilogram, kulet antuk minyak saitun aliter tengah makadados aturan sesajen, 7miwah toya anggur aliter tengah. Ambun aturane punika ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 8Yening banteng jagiran sane katurang makadados aturan maborbor, wiadin aturan panaur sesangi, wiadin aturan-aturan karahayuan, 9aturane punika patut taler kadagingin tepung tigang kilogram, miwah minyak saitun kalih liter pabuat aturan sesajen, 10miwah toya anggur kalih liter. Ambun aturane punika ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

11Punika makasami patut katurang sareng-sareng ring sabilang banteng jagiran, biri-biri muani, biri-biri wiadin kambing. 12Yening wewalungane punika lintangan ring asiki, aturan tepung, minyak miwah toya anggure taler patut kawewehin manut perbandingannyane. 13Indike punika patut kalaksanayang antuk bangsa Israele suang-suang rikalaning ipun ngaturang aturan rayunan. Ambun aturane punika ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 14Wong sunantara sane magenah ring pantaran semetone yadian ipun magenah wantah ajebos, wiadin magumana ngantos sue, ipun patut ninutin pidabdabe punika, rikalaning ipun ngaturang rayunan sane ambunnyane ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 15-16Sakancan pidabdab miwah tata kramane punika pateh pabuat wong Israel, wiadin pabuat wong sunantara. Wong Israel miwah wong sunantara punika pateh ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Indike punika manggeh salami-laminipun.

17Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang ring Dane Musa, 18pidabdabe sane inucap ring sor puniki mangda kalaksanayang antuk wong Israele, ring jagate sane jaga kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring ipun. 19Yening semeton ngajengang pamupon jagate punika, semeton patut nganehang punika abagian, makadados aturan istimewa pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa. 20Yening semeton manggang roti sane malakar antuk pamupon gandum semetone sane pangawit, rotine sane pangawit punika patut aturang semeton ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, makadados aturan sane istimewa. Caranipun semeton ngaturang rotine punika pateh sakadi rikalaning semeton ngaturang aturan beras gandum sane pinih pangawit. 21Semeton patut ngaturang roti sane pangawit punika ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, makadados aturan sane istimewa buat salami-laminipun.

22Menawite wenten anak sane nenten nyelapang lenga sajeroning nglaksanayang makudang-kudang pidabdab sane sampun kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa. 23Samaliha menawite ring benjang pungkur pasamuane lenga nglaksanayang sakancan pidabdabe sane sampun katitahang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane Musa. 24Yen pet pasamuane iwang sakadi sapunika, malantaran ipun nenten uning ring pidabdab, pasamuane patut ngaturang banteng jagiran asiki makadados aturan maborbor. Aturane punika patut taler kasarengin antuk aturan sesajen miwah toya anggur sakadi sane sampun kamanggehang. Ambun aturane punika ngawinang ledang pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sajawining punika pasamuane patut taler ngaturang biri-biri asiki makadados aturan panyupat dosa. 25Irika sang pandita patut ngamargiang upacara panyupat dosa pabuat pasamuane, kenginan Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngampurayang pasamuane, santukan iwangipun punika nenten ulihan nyelapang, samaliha ipun sampun ngaturang aturan panyupat dosa makadados aturan rayunan ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 26Sawatek wong Israel miwah wong sunantara sane wenten ring pantarannyane, jaga kampurayang, santukan ipun sareng sami sampun iwang.

27Yening wenten anak madosa ulihan ipun nenten nyelapang, ipun patut ngaturang kambing lua sane matuuh ataun, makadados aturan panyupat dosa. 28Sang pandita patut nglaksanayang upacara panyupat dosa punika ring pamorboran aturane, buat nyinahang mungguing anake punika sampun bebas saking dosanipune, tur Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga ngampurayang dosan anake punika. 29Pidabdabe puniki kamargiang pabuat anake sane madosa ulihan ipun nenten nyelapang, yadian ipun wong Israel wiadin wong sunantara sane magumana irika.

30Nanging yening wong Israel wiadin wong sunantara punika nyelapang malaksana dosa, ipun nganistayang Ida Sang Hyang Widi Wasa. Anake kadi asapunika patut kadanda pati, 31santukan ipun langgana, purun ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha ipun nyelapang mamurug titah Ida Sang Hyang Widi Wasa. Anake punika padem malantaran dosanipune niri.

Anak sane mamurug rahina Sabat

32Sedek rahina anu, rikala wong Israele magenah ring tegal melakange, wenten anak muani katangehan sedek ngrereh saang ring rahina Sabate. 33Anake punika raris katangkilang ring Dane Musa, Dane Harun miwah pasamuane sami, 34tumuli katahan irika, duaning durung kuningin, napi sane patut katiwakang ring ipun. 35Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli masabda ring Dane Musa, kadi asapuniki: “Anake ento patut kukum mati. Ia patut kajak pesu ka jabaan pakemahanne. Ditu pasamuane patut ngencurin ia aji batu kanti mati di jabaan pakemahane ento.” 36Irika pasamuane raris makta ipun ka jabaan pakemahane, tumuli ngencurin ipun antuk batu kantos padem, sakadi sane sampun katitahang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Pidabdab indik gegelenteran

37Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang Dane Musa, 38ngrauhang titahe puniki ring bangsa Israele, sapuniki: “Gaenangja tanggu-tanggun bajun kitane gegelenteran, tur tegulin tali pelung sig asing-asing gegelenterane ento. Unduke ene patut manggehang kita salawas-lawasne. 39Gegelenterane ento gunane makadadi painget, sabilang kita nepukin gegelenterane ento, kita lakar inget teken sakancan titah Ulune, tur sedia lakar ninutin. Buina malantaran ento kita tusing lakar ngalahin Ulun, buat nuukin sapakitan kitane. 40Gegelenterane ento lakar matinget kita buat ninutin sapatitah Ulune, apanga kita sesajaan tuah dadi druen Ulune. 41Ulun ene Sang Hyang Widi Wasa, Widin kitane, Ulun ane ngajak kita makaad uli di Mesir, apanga Ulun dadi Widin kitane. Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index