Search form

CACAH JIWA 16

Pembrontakan Dane Korah, Datan miwah Abiram

1-2Dane Korah okan Dane Yisar, palingsehan Dane Kehat, suku Lewi, metu kawanenannyane jaga brontak nglawan Dane Musa. Dane kakantinin sareng tiga saking suku Ruben, inggih punika Dane Datan miwah Dane Abiram, oka-okan Dane Eliab, miwah Dane Heliopolis okan Dane Pelet. Sajaba punika dane taler kasarengin antuk wong Israel 250 diri, inggih punika pamimpin-pamimpin sane sampun kaloktah, saha kapilih antuk rakyate. 3Dane sareng sami tumuli tangkil sinarengan ring ajeng Dane Musa miwah Dane Harun sarwi matur sapuniki: “Inggih semeton Musa, pirengangja atur tiange puniki. Asing-asing wong Israel puniki dados druen Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tur Ida Sang Hyang Widi Wasa wenten ring pantaran iragane. Nanging napi awinanipun semeton nginggilang raga ring pantaran kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa? Laksanan semetone punika wiakti sampun bes kaliwat.”

4Ritatkala Dane Musa mireng aturnyane sakadi asapunika, dane tumuli nylempoh ring tanahe tur ngastawa ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 5Dane Musa tumuli mabaos ring Dane Korah miwah anake sane nyarengin dane, sapuniki: “Benjang semengan Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga nyinahang ring iraga, sapasira sane kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Anake sane selik Ida jaga kanehang buat tangkil nganampekin Ida ring pamorboran aturane. 6-7Benjang semeng, semeton wiadin anake sane nyarengin semeton, patut pada ngambil pasepan, dagingin baa miwah menyan raris baktaja ka pamorboran aturane. Irika jaga sinah antuk iraga, sapasira ring pantaran iragane sane sampun kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sujatinipun, semeton parawong Lewi sane sampun bes kaliwat laksanan semetone.”

8Sapangrarisipun Dane Musa ngandika malih ring Dane Korah sapuniki: “Inggih parasemeton wong Lewi, pada pirengangja atur tiange. 9Punapike pitaenang semeton paindikan puniki paindikan sane alit, mungguing Widin Israele sampun nyelik semeton sareng sami, saking pantaran wong Israel sane lianan, buat nangkil ngaturang ayah ring Kemah Linggih Idane, miwah makarya ngayahin bangsa Israele? 10Semeton miwah wong Lewine sane lianan sampun kicen linggih sane utama antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane mangkin semeton malih ngedotang linggih kapanditan punika. 11Yening semeton miwah anak sane nyarengin semeton ngamigmig marep ring Harun sujatinipun sane lawan semeton punika Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

12Dane Musa raris ngandikayang mangda ngandikain Dane Datan miwah Dane Abiram, nanging pasaur danene sapuniki: “Tiang nenten ngiring. 13Punapike semeton durung cukup ngajak tiang sami makaon saking tanah Mesir sane gemuh punika, buat jaga ngamademang tiang ring tegal melakange puniki. Tur sane mangkin semeton mapakayunan malih jagi manjakang tiang? 14Sane mangkin sampun mabukti, mungguing semeton nenten wiakti ngajak tiang ka genahe sane gemuh tur ngwehin tiang tegal miwah abian anggur makadados paderbean tiange. Samaliha sane mangkin semeton mapakayunan jaga ngapus tiang. Duaning punika tiang nenten ngiring.”

15Dane Musa tumuli duka pisan, raris matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: “Ratu Sang Hyang Widi Wasa sampunangja Palungguh IRatu ledang nrima aturan-aturan sane katurang antuk jadma-jadmane punika. Titiang nenten naenin ngamargiang paindikan sane nenten patut marep ring ipun sareng sami. Titiang nenten naenin ngambil punapa-punapi saking ipun, yadianja keledae asiki.”

16Dane Musa tumuli mabaos ring Dane Korah sapuniki: “Sane benjang rarisang semeton sareng-sareng ring semeton sane 250 diri punika, rauh ring Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane Harun taler jaga wenten irika. 17Semeton patut makta pasepan semetone suang-suang tur daginginja menyan, raris aturang ring pamorboran aturane.” 18Dane suang-suang raris makta pasepannyane, kadagingin baa limang keleng miwah menyan tumuli ngadeg ring lawang Kemahe sinarengan ring Dane Musa miwah Dane Harun. 19Sasampune punika Dane Korah raris munduhang pasamuane makasami tumuli sami ngadeg marep-arepan klawan Dane Musa miwah Dane Harun ring lawang Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tan dumade rakyate sami pada ngeton caya wedanan Ida Sang Hyang Widi Wasa masinar gumilap, ngantos ngawinang ulap. 20Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli masabda ring Dane Musa miwah Dane Harun sapuniki: 21“Kirigangja iban kitane uli jalma-jalmane ene. Ane jani Ulun lakar nyirnayang ia ajaka makejang.”

22Nanging Dane Musa miwah Dane Harun tumuli sumuyud tur matur sapuniki: “Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa. Palungguh IRatu mapaica urip ring sakancan sane murip. Yening wenten anak adiri sane madosa, punapike kaula druene makasami jaga tibakin IRatu piduka?”

23Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli masabda ring Dane Musa sapuniki: 24“Tundenja anake ajaka makejang ngejohang awakne uli kemah Korah, Datan muah Abirame.”

25Dane Musa kairing antuk parapamimpin Israele tumuli lunga ka genah Dane Datan miwah Abirame. 26Dane Musa tumuli ngandika ring wong Israel sapuniki: “Johangja ragan semetone saking jadmane sane jaat-jaat puniki, tur sampunangja semeton ngusud sakancan paderbeanipune. Yening semeton nenten satinut ring baos tiange, semeton jaga kasirnayang sinarengan ring ipun, malantaran dosa-dosanipune.” 27Irika wong Israel pada ngedohang dewekipune saking kemah-kemah Dane Korah, Datan miwah Abiram.

Dane Datan miwah Abiram sampun pada medal tur ngadeg ring jelanan kemahnyane suang-suang, kasarengin antuk rabi miwah oka-okan danene. 28Dane Musa tumuli ngandika ring bangsane punika, sapuniki: “Sapuniki caranipun semeton jaga mrasidayang uning mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngutus tiang buat nglaksanayang indike puniki, tur indike puniki boyaja pakitan tiange niri. 29Yening jadma-jadmane puniki padem secara biasa kewanten, saha nenten keni ukuman punapa-punapi saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika mapiteges Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten ngutus tiang. 30Nanging yening Ida Sang Hyang Widi Wasa nglaksanayang paindikan sane durung naenin pireng semeton, tur pretiwine engkag buat nguluh ipun miwah paderbeannyane, ngantos ipun blegeran tedun ka patiloka, semeton jaga uning, mungguing jadma-jadmane puniki sampun nglawan Ida Sang Hyang Widi Wasa.”

31Wau Dane Musa wusan ngandika, tanahe sane ring genah Dane Datan miwah Abirame raris engkag mapiakan, 32tumuli nguluh dane miwah kulawargan danene makamiwah parapangiring-pangiring Dane Korah miwah arta branannyane. 33Irika dane blegeran ulung ka patiloka, kasarengin antuk paderbeannyane. Tanahe tumuli malih atep tur dane raris sirna. 34Rikala miragi jerit-jeritan jadmane punika, sawatek wong Israele sane wenten irika sami pada malaib ngelidang dewek. Wong Israele pada mabaos sapuniki: “Enggalangja malaib, mirib tanahe lakar nguluh iraga ajak makejang.”

35Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli nedunang geni sane ngarab-arab, tur ngeseng jadmane sane 250 diri, sane sampun ngaturang menyan punika.

Indik pasepan

36Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli ngandika ring Dane Musa, sapuniki: 37“Tundenja Eleasar, pianak Harune nganehang pasepan temagane uli sisa-sisan jalmane ane suba puun ento. Sambehang adeng ane uli pasepane ento johang, sawireh pasepane ento suci. 38Barang-barange ento suba kasuciang dugase katurang sig pamorboran aturan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sawireh keto, jemakja pasepane ento uli anake ane kukum uli krana dosa-dosannyane ento. Barang-barange ento patut toktok apang kanti tipis, laut temagane ane tipis ento dadiang tekep pamorboran aturan. Tutupe ento lakar dadi painget pabuat bangsa Israele.” 39Dane Eleasar tumuli ngambil pasepan-pasepane punika, raris ngandikayang anak noktok mangda dados temaga sane mabidangan tur tipis, jaga kanggen tekep pamorboran aturane. 40Indike punika dados pakeling pabuat bangsa Israele, mungguing sajawining katurunan Dane Harun, nenten wenten anak lianan sane kalugra nganampekin pamorboran aturane buat morbor menyan, ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Anake sane mamurug pidabdabe punika jaga kasirnayang sakadi Dane Korah miwah timpal-timpalnyane. Paindikane punika makasami kalaksanayang manut ring titah Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane katiba ring Dane Eleasar, malantaran Dane Musa.

Dane Harun ngrahayuang bangsa Israele

41Benjang semengane pasamuane makasami pada pedih ring Dane Musa miwah Dane Harun. Sapuniki baos ipune: “Semeton sareng kalih sampun ngamademang apahan saking kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.” 42Sasampune puput anake makasami punika nglawan Dane Musa miwah Dane Harun, ipun raris matolihan ka Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa. Irika panggihin ipun wenten mega nekep Kemahe punika, tur caya wedanan Ida Sang Hyang Widi Wasa kanten masinar dumilah kantos ngawinang ulap sang ngantenang. 43Dane Musa miwah Dane Harun tumuli mamargi tur ngadeg ring arepan Kemahe punika. 44Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli ngandika ring Dane Musa, sapuniki: 45“Kirigangja iban kitane uli sig anake ento. Ulun lakar nyirnayang ia ajaka makejang di tongose ento!”

Sang kalih tumuli sumungkem nyumbah. 46Dane Musa tumuli mabaos ring Dane Harun sapuniki: “Gelisang ambil pasepan beline, dagingin baa sane saking pamorboran aturane limang keleng, tur bebehin baane punika antuk menyan akidik. Gelisang bakta pasepane punika ka tengah pasamuane, tur margiangja upacara panyupat dosa pabuat pasamuane makasami. Gelisang beli mamargi! Pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mamargi, tur grubuge sampun nglahlah.” 47Dane Harun digelis nglaksanayang paindikane sane kapangandikayang antuk Dane Musa punika. Dane ngambil pasepan danene, raris digelis mamargi ka tengah pasamuane sane sedek mapunduh irika. Rikala dane ngaksi mungguing bencanane punika sampun ngawitin, baane raris kabebehin menyan, tumuli ngamargiang upacara panyupat dosa pabuat pasamuane makasami. 48Indike punika ngawinang bencanane mararian, mawinan Dane Harun kala punika ngadeg ring pantaran jadmane sane kantun urip miwah sane sampun padem. 49Jadmane sane padem duk punika siosan ring sane padem sajeroning pembrontakan Dane Korah wenten 14.700 diri akehipun. 50Sasampune wusan bencanane punika, Dane Harun raris mawali ring Dane Musa ring lawang Kemah Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index