Search form

CACAH JIWA 20:10

10Dane Musa miwah Dane Harun tumuli munduhang rakyate makasami ring arepan batu kaange punika. Sasampune punika, Dane Musa tumuli ngandika sapuniki: “Inggih semeton parapembrontak, sane mangkin indayang pirengang! Punapike tiang patut ngamedalang toya saking batu kaange puniki pabuat semeton?”

Cakepan Suci

Cakepan Suci, Alkitab Bali Sehari-hari © 1990, Indonesian Bible Society – Lembaga Alkitab Indonesia

More Info | Version Index